Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 198 POZ 20

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/62/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie miejsca montażu tylnej tablicy rejestracyjnej dwu- i trzykołowych pojazdów silnikowych (Wersja ujednolicona) (1)

Data ogłoszenia:2009-07-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 198 POZ 20

Strona 1 z 4
L 198/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.7.2009

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/62/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie miejsca montażu tylnej tablicy rejestracyjnej dwu- i trzykołowych pojazdów silnikowych

(Wersja ujednolicona) (Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95,

Celem niniejszej dyrektywy nie jest harmonizacja wymiarów tablic rejestracyjnych używanych w różnych państwach członkowskich. Państwa członkowskie powinny więc zagwarantować, aby wystające tablice rejestracyjne nie stwarzały niebezpieczeństwa dla użyt­ kowników, jednakże w taki sposób, aby nie wymagało to dokonywania jakichkolwiek zmian konstrukcji pojaz­ dów. Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać zobowiązań państw członkowskich odnoszących się do terminów transpozycji do prawa krajowego i stosowania dyrektyw określonych w załączniku II część B,


uwzględniając wniosek Komisji,

(4)

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Trak­ tatu (2),

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 a także mając na uwadze, co następuje: Niniejsza dyrektywa stosuje się do miejsca montażu tylnej tablicy rejestracyjnej wszystkich typów pojazdów silnikowych, zgodnie z definicją w art. 1 dyrektywy 2002/24/WE. Artykuł 2 Procedura przyznawania homologacji typu WE części w odniesieniu do miejsca montażu tylnej tablicy rejestracyjnej dla dwu- i trzykołowych pojazdów silnikowych oraz warunki regulujące swobodny przepływ takich pojazdów są ustanowione w rozdziałach II i III dyrektywy 2002/24/WE. Artykuł 3 Zmiany niezbędne do dostosowania wymogów załącznika I do postępu technicznego przyjmowane są zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2002/24/WE. Artykuł 4 1. Państwa członkowskie, z przyczyn odnoszących się do miejsca montażu tylnej tablicy rejestracyjnej, nie mogą: — odmówić, w odniesieniu do typów pojazdów silnikowych dwu- lub trzykołowych, udzielenia homologacji typu WE, — zakazać rejestracji, sprzedaży lub dopuszczenia do ruchu pojazdów silnikowych dwu- lub trzykołowych, jeśli miejsce montażu tylnej tablicy rejestracyjnej jest zgodne z wymogami niniejszej dyrektywy.

(1)

Dyrektywa 93/94/EWG Rady z dnia 29 października 1993 r. odnoszącej się do miejsca montażu tylnej tablicy rejestracyjnej pojazdów dwu- lub trzykołowych (3) została znacząco zmieniona (4). W celu zapewnienia jej jasności i zrozumiałości należy ją zatem ujednolicić.

(2)

Dyrektywa 93/94/EWG jest jedną ze szczegółowych dyrektyw dotyczących systemu procedury homologacji typu WE, przewidzianych w dyrektywie 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu- lub trzykoło­ wych pojazdów silnikowych (5) i określa normy tech­ niczne dotyczące projektowania i budowy dwui trzykołowych pojazdów silnikowych w odniesieniu do miejsca montażu tylnej tablicy rejestracyjnej. Te normy techniczne dotyczą zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich, mającego na celu umożliwienie stoso­ wania procedury homologacji typu WE przewidzianej w dyrektywie 2002/24/WE w stosunku do wszystkich typów pojazdów. W związku z tym przepisy ustano­ wione dyrektywą 2002/24/WE odnoszące się do ukła­ dów, części i odrębnych jednostek technicznych pojazdów stosują się do niniejszej dyrektywy.

(1) Dz.U. C 324 z 30.12.2006, s. 11. (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 25 września 2007 r. (Dz.U. C 219 E z 28.8.2008, s. 66) oraz decyzja Rady z 22 czerwca 2009 r. (3) Dz.U. L 311 z 14.12.1993, s. 83. (4) Zob. załącznik II część A. (5) Dz.U. L 124 z 9.5.2002, s. 1.

30.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 198/21

2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 198 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L198 - 85 z 200930.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie finansowania specjalnych środków stosowanych w stanach zagrożenia w celu ochrony Wspólnoty przed wścieklizną

 • Dz. U. L198 - 83 z 200930.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu grypy ptaków w Cloppenburgu, w Niemczech, w grudniu 2008 r. i styczniu 2009 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5869)

 • Dz. U. L198 - 82 z 200930.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 29 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/433/WE ustanawiającą wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania klasycznego pomoru świń w Niemczech w 2002 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5866)

 • Dz. U. L198 - 80 z 200930.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 29 lipca 2009 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne: acekwinocyl, aminopiralid, kwas askorbinowy, benalaksyl-M, mandipropamid, nowaluron, prochinazyd, spirodiklofen i spiromesifen (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5582) (1)

 • Dz. U. L198 - 57 z 200930.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego usługom zakwaterowania turystycznego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5619) (1)

 • Dz. U. L198 - 56 z 200930.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Hiszpanii

 • Dz. U. L198 - 55 z 200930.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka ze Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L198 - 54 z 200930.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Rumunii

 • Dz. U. L198 - 48 z 200930.7.2009

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Indii w sprawie cen gwarantowanych cukru trzcinowego w okresie dostaw 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 oraz od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2009 r.

 • Dz. U. L198 - 41 z 200930.7.2009

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Barbadosem, Belize, Federacją Saint Kitts i Nevis, Jamajką, Królestwem Suazi, Kooperacyjną Republiką Gujany, Republiką Kenii, Republiką Konga, Republiką Madagaskaru, Republiką Malawi, Republiką Mauritiusa, Republiką Mozambiku, Republiką Surinamu, Republiką Trynidadu i Tobago, Republiką Ugandy, Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej, Republiką Wysp Fidżi, Republiką Zambii, Republiką Zimbabwe i Zjednoczoną Republiką Tanzanii w sprawie cen gwarantowanych cukru trzcinowego w okresie dostaw 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 oraz od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2009 r.

 • Dz. U. L198 - 39 z 200930.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Barbadosem, Belize, Federacją Saint Kitts i Nevis, Jamajką, Królestwem Suazi, Kooperacyjną Republiką Gujany, Republiką Kenii, Republiką Konga, Republiką Madagaskaru, Republiką Malawi, Republiką Mauritiusa, Republiką Mozambiku, Republiką Surinamu, Republiką Trynidadu i Tobago, Republiką Ugandy, Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej, Republiką Wysp Fidżi, Republiką Zambii, Republiką Zimbabwe i Zjednoczoną Republiką Tanzanii w sprawie cen gwarantowanych cukru trzcinowego w okresie dostaw 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 oraz od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2009 r. oraz w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Indii w sprawie cen gwarantowanych cukru trzcinowego w tych samych okresach dostaw

 • Dz. U. L198 - 35 z 200930.7.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/87/WE z dnia 29 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia indoksakarbu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L198 - 31 z 200930.7.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/86/WE z dnia 29 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia fenpropimorfu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L198 - 28 z 200930.7.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/85/WE z dnia 29 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia kumatetralylu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L198 - 15 z 200930.7.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/60/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie maksymalnej prędkości konstrukcyjnej oraz skrzyń ładunkowych kołowych ciągników rolniczych i leśnych (Wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L198 - 9 z 200930.7.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/59/WE z dnia 13 lipca 2009 r. odnosząca się do lusterek wstecznych kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (Wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L198 - 4 z 200930.7.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/58/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie urządzenia sprzęgającego oraz biegu wstecznego kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (Wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L198 - 3 z 200930.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 687/2009 z dnia 29 lipca 2009 r. uchylające rozporządzenia (WE) nr 877/2008, (WE) nr 878/2008 i (WE) nr 879/2008 otwierające stały przetarg na odsprzedaż cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Irlandii, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji i Szwecji

 • Dz. U. L198 - 1 z 200930.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 686/2009 z dnia 29 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.