Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 198 POZ 85

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie finansowania specjalnych środków stosowanych w stanach zagrożenia w celu ochrony Wspólnoty przed wścieklizną

Data ogłoszenia:2009-07-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 198 POZ 85

Strona 1 z 2
30.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 198/85

DECYZJA KOMISJI z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie finansowania specjalnych środków stosowanych w stanach zagrożenia w celu ochrony Wspólnoty przed wścieklizną (2009/582/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (7)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 6 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Konieczny jest specjalny środek mający na celu zapobie­ ganie powtarzającym się ponownym zakażeniom w sąsiednich państwach członkowskich wywołanym przez ogniska choroby znajdujące się w obwodzie kali­ ningradzkim. Biorąc pod uwagę wielkość jego terytorium, środkiem bardziej odpowiednim i opłacalnym niż usta­ nowienie buforowej strefy szczepień na terytorium sąsiednich państw członkowskich, którą należałoby utrzymywać bezterminowo, jest pomoc udzielona obwo­ dowi kaliningradzkiemu w zwalczaniu wścieklizny na jego terytorium.

W myśl decyzji 90/424/EWG, w przypadku gdy państwo członkowskie jest bezpośrednio zagrożone wystąpieniem lub rozwojem na terytorium państwa trzeciego choroby wymienionej w załączniku do tej decyzji, mogą zostać przyjęte wszelkie, odpowiednie do sytuacji środki, łącznie z udzieleniem przez Wspólnotę finansowego wsparcia dla środków uznanych za szczególnie konieczne dla powodzenia podjętych działań. Wścieklizna jest chorobą zwierzęcą, która atakuje głównie dzikie i domowe zwierzęta mięsożerne, powo­ dując groźne skutki dla zdrowia publicznego. Wście­ klizna jest wymieniona w załączniku do decyzji 90/424/EWG.

(8)

(2)

Zgodnie z art. 110 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (2) przyznanie dotacji następuje w ramach rocznego programu prac. Roczny program prac realizo­ wany jest poprzez ogłaszanie zaproszeń do składania ofert, z wyjątkiem właściwie umotywowanych, wyjątko­ wych nagłych przypadków. Zgodnie z art. 168 ust. 1 lit. b) szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002, określonych w rozporządzeniu Komisji (WE, Euratom) nr Komisja może podjąć decyzję 2342/2002 (3), o przyznaniu dotacji bez zaproszenia do składania ofert we właściwie umotywowanych, wyjątkowych nagłych przypadkach.

(9) (3)

W ubiegłych latach współfinansowane przez Wspólnotę programy doustnego uodparniania dzikich zwierząt mięsożernych, będących rezerwuarem choroby, doprowa­ dziły do bardzo korzystnej sytuacji w większości państw członkowskich, to znaczy do gwałtownego spadku liczby zachorowań u zwierząt dzikich i domowych oraz do zaniku występowania choroby u ludzi. Terytorium obwodu kaliningradzkiego, eksklawy Rosji otoczonej terytorium UE, sąsiaduje z państwami człon­ kowskimi, które są już bliskie całkowitego wyelimino­ wania choroby. Litwa i Polska poinformowały Komisję, że występowanie wścieklizny leśnej w obwodzie kaliningradzkim stanowi obecnie bezpośrednie zagrożenie dla pomyślnego zakoń­ czenia ich programów zwalczania wścieklizny. Aby przenikanie choroby z terytorium obwodu kalinin­ gradzkiego nie zniweczyło postępów poczynionych w sąsiednich państwach członkowskich w dziedzinie ochrony zdrowia ludzi i zwierząt, niezbędne są pilne działania na terytorium obwodu.

(11)

Dnia 21 października 2008 r. Rosja przedłożyła Komisji program zwalczania wścieklizny w obwodzie kalinin­ gradzkim, który to program został uznany za możliwy do zaakceptowania w kontekście celu, którym jest ochrona Wspólnoty przed wścieklizną. Działania przewi­ dziane w programie są niezbędne dla ochrony interesów Wspólnoty, właściwe jest zatem finansowanie przez Wspólnotę niektórych środków. W związku z powyższym na wdrożenie tego programu należy w roku 2009 przyznać dotację finansową Wspólnoty.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 198 POZ 85 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L198 - 83 z 200930.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu grypy ptaków w Cloppenburgu, w Niemczech, w grudniu 2008 r. i styczniu 2009 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5869)

 • Dz. U. L198 - 82 z 200930.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 29 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/433/WE ustanawiającą wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania klasycznego pomoru świń w Niemczech w 2002 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5866)

 • Dz. U. L198 - 80 z 200930.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 29 lipca 2009 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne: acekwinocyl, aminopiralid, kwas askorbinowy, benalaksyl-M, mandipropamid, nowaluron, prochinazyd, spirodiklofen i spiromesifen (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5582) (1)

 • Dz. U. L198 - 57 z 200930.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego usługom zakwaterowania turystycznego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5619) (1)

 • Dz. U. L198 - 56 z 200930.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Hiszpanii

 • Dz. U. L198 - 55 z 200930.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka ze Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L198 - 54 z 200930.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Rumunii

 • Dz. U. L198 - 48 z 200930.7.2009

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Indii w sprawie cen gwarantowanych cukru trzcinowego w okresie dostaw 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 oraz od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2009 r.

 • Dz. U. L198 - 41 z 200930.7.2009

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Barbadosem, Belize, Federacją Saint Kitts i Nevis, Jamajką, Królestwem Suazi, Kooperacyjną Republiką Gujany, Republiką Kenii, Republiką Konga, Republiką Madagaskaru, Republiką Malawi, Republiką Mauritiusa, Republiką Mozambiku, Republiką Surinamu, Republiką Trynidadu i Tobago, Republiką Ugandy, Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej, Republiką Wysp Fidżi, Republiką Zambii, Republiką Zimbabwe i Zjednoczoną Republiką Tanzanii w sprawie cen gwarantowanych cukru trzcinowego w okresie dostaw 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 oraz od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2009 r.

 • Dz. U. L198 - 39 z 200930.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Barbadosem, Belize, Federacją Saint Kitts i Nevis, Jamajką, Królestwem Suazi, Kooperacyjną Republiką Gujany, Republiką Kenii, Republiką Konga, Republiką Madagaskaru, Republiką Malawi, Republiką Mauritiusa, Republiką Mozambiku, Republiką Surinamu, Republiką Trynidadu i Tobago, Republiką Ugandy, Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej, Republiką Wysp Fidżi, Republiką Zambii, Republiką Zimbabwe i Zjednoczoną Republiką Tanzanii w sprawie cen gwarantowanych cukru trzcinowego w okresie dostaw 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 oraz od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2009 r. oraz w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Indii w sprawie cen gwarantowanych cukru trzcinowego w tych samych okresach dostaw

 • Dz. U. L198 - 35 z 200930.7.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/87/WE z dnia 29 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia indoksakarbu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L198 - 31 z 200930.7.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/86/WE z dnia 29 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia fenpropimorfu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L198 - 28 z 200930.7.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/85/WE z dnia 29 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia kumatetralylu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L198 - 20 z 200930.7.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/62/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie miejsca montażu tylnej tablicy rejestracyjnej dwu- i trzykołowych pojazdów silnikowych (Wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L198 - 15 z 200930.7.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/60/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie maksymalnej prędkości konstrukcyjnej oraz skrzyń ładunkowych kołowych ciągników rolniczych i leśnych (Wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L198 - 9 z 200930.7.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/59/WE z dnia 13 lipca 2009 r. odnosząca się do lusterek wstecznych kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (Wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L198 - 4 z 200930.7.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/58/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie urządzenia sprzęgającego oraz biegu wstecznego kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (Wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L198 - 3 z 200930.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 687/2009 z dnia 29 lipca 2009 r. uchylające rozporządzenia (WE) nr 877/2008, (WE) nr 878/2008 i (WE) nr 879/2008 otwierające stały przetarg na odsprzedaż cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Irlandii, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji i Szwecji

 • Dz. U. L198 - 1 z 200930.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 686/2009 z dnia 29 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.