Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 199 POZ 15

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2009/88/WE z dnia 30 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia tiakloprydu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

Data ogłoszenia:2009-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 199 POZ 15

Strona 1 z 3
31.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 199/15

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2009/88/WE z dnia 30 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia tiakloprydu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Na podstawie przeprowadzonych badań można oczeki­ wać, iż produkty biobójcze zawierające tiaklopryd, stoso­ wane jako środki konserwacji drewna, spełniają wymogi ustanowione w art. 5 dyrektywy 98/8/WE. Należy zatem włączyć tiaklopryd do załącznika I do przedmiotowej dyrektywy.


uwzględniając dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (1), w szczególności jej art. 11 ust. 4,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Zidentyfikowano jednak niedopuszczalne ryzyko zwią­ zane z obróbką in situ konstrukcji drewnianych w pobliżu zbiorników wodnych w przypadkach, w których nie można zapobiec bezpośredniemu przed­ ostawaniu się substancji do wody. W związku z tym wydanie zezwolenia na takie wykorzystanie będzie uzależnione od przedłożenia danych, które wykażą, że produkty te mogą być stosowane bez tworzenia niedo­ puszczalnego ryzyka dla środowiska naturalnego.

(6) (1)

W dniu 20 lutego 2006 r. Zjednoczone Królestwo otrzy­ mało wniosek od Lanxess Deutschland GmbH zgodnie z art. 11 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE o włączenie substancji aktywnej tiakloprydu w załączniku I lub IA do tej dyrektywy pod kątem stosowania w produktach typu 8, „środki do konserwacji drewna”, zgodnie z definicją w załączniku V do dyrektywy 98/8/WE. W dniu, o którym mowa w art. 34 ust. 1 dyrektywy 98/8/WE, tiaklopryd nie znajdował się w obrocie jako substancja czynna produktu biobójczego.

Nie wszystkie potencjalne zastosowania zostały ocenione na poziomie wspólnotowym. Dlatego stosowne jest, aby państwa członkowskie dokonały oceny ryzyka w odniesieniu do środowisk i populacji nieuwzględnio­ nych w odpowiedni sposób we wspólnotowej ocenie ryzyka oraz aby w momencie wydawania zezwoleń na produkty zapewniły podjęcie odpowiednich środków lub nałożenie obowiązku spełnienia szczególnych warunków w celu ograniczenia stwierdzonych rodzajów ryzyka do dopuszczalnego poziomu.

(7) (2)

W dniu 3 lipca 2007 r., po przeprowadzeniu oceny, Zjednoczone Królestwo przedłożyło Komisji sprawoz­ danie właściwego organu wraz z zaleceniem.

(3)

Sprawozdanie właściwego organu zostało poddane prze­ glądowi przez państwa członkowskie i Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych i w dniu 28 maja 2008 r. wyniki analizy zostały włączone do sprawozdania z oceny.

(1) Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1.

W świetle ustaleń zawartych w sprawozdaniu z oceny należy wymagać stosowania szczególnych środków ogra­ niczających ryzyko na poziomie wydawania zezwoleń na produkty zawierające tiaklopryd, stosowane jako środki konserwacji drewna, w celu zapewnienia ograniczenia ryzyka do dopuszczalnego poziomu zgodnie z art. 5 i załącznikiem VI do dyrektywy 98/8/WE. W szczególności należy podjąć odpowiednie środki w celu ochrony gleby i wód, ponieważ w trakcie oceny stwierdzono niedopuszczalne ryzyko dla tych środowisk. Produkty przeznaczone do zastosowań przemysłowych lub profesjonalnych należy stosować przy użyciu odpo­ wiedniego wyposażenia ochronnego, jeśli zidentyfiko­ wane ryzyko dla użytkowników przemysłowych lub profesjonalnych nie może zostać zredukowane w inny sposób.

L 199/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.7.2009

(8)

Należy przewidzieć odpowiednią ilość czasu, zanim substancja czynna zostanie włączona do załącznika I, aby umożliwić państwom członkowskim wprowadzenie w życie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania niniejszej dyrektywy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 199 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L199 - 24 z 200931.7.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie uproszczenia kontroli i formalności przy przewozie towarów oraz środków bezpieczeństwa stosowanych przez organy celne

 • Dz. U. L199 - 22 z 200931.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2009 r. dotycząca tymczasowego stosowania i zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie uproszczenia kontroli i formalności przy przewozie towarów oraz środków bezpieczeństwa stosowanych przez organy celne

 • Dz. U. L199 - 19 z 200931.7.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/89/WE z dnia 30 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia azotu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L199 - 14 z 200931.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 694/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 748/2008

 • Dz. U. L199 - 12 z 200931.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 693/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarze VI, wodach WE obszaru Vb oraz wodach międzynarodowych obszarów XII i XIV przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L199 - 9 z 200931.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. wszczynające przegląd pod kątem nowego eksportera dotyczący rozporządzenia Rady (WE) nr 1001/2008 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych łączników rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali, pochodzących m.in. z Malezji, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L199 - 7 z 200931.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 691/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. umożliwiające płatności zaliczkowe, które mają być wypłacane od dnia 16 października 2009 r. z tytułu: premii mlecznej i płatności dodatkowej, płatności obszarowej z tytułu roślin uprawnych, płatności bezpośrednich w ramach środków ustanowionych w programach POSEI i programach dotyczących wysp Morza Egejskiego, systemu płatności jednolitej, specjalnej płatności z tytułu uprawy ryżu, premii z tytułu roślin białkowych, premii w sektorze mięsa baraniego i koziego, płatności z tytułu wołowiny i cielęciny oraz systemu jednolitej płatności obszarowej

 • Dz. U. L199 - 6 z 200931.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (1)

 • Dz. U. L199 - 3 z 200931.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 689/2009 z dnia 29 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

 • Dz. U. L199 - 1 z 200931.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 688/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.