Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 2 POZ 6 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2008 r. przyznająca odstępstwo, o które wystąpiła Republika Bułgarii na mocy decyzji Komisji 2008/477/WE w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 2500–2690 MHz na potrzeby ziemskich systemów zapewniających usługi łączności elektronicznej we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8302)

Data ogłoszenia:2009-01-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 2 POZ 6 - Strona 2

Strona 2 z 2

(7)

Bułgaria przedstawiła odpowiednie uzasadnienie swojego wniosku o przyznanie odstępstwa, wyjaśniając w szczególności potrzebę przydzielenia obecnym użyt­ kownikom zakresu częstotliwości 2 500–2 690 MHz innych odpowiednich częstotliwości, konieczność jedno­ czesnego przeniesienia do nowego zakresu całej łączności w każdym z regionów, a także potrzebę zapewnienia środków finansowych na zakup nowych urządzeń łącz­ ności ruchomej na potrzeby bezpieczeństwa narodo­ wego. Przygotowanie sprawozdania z postępów prac miałoby służyć wsparciu właściwego zarządzania procesem przejścia oraz wypełnieniu zobowiązań.


— północna Bułgaria oznacza obwody Widin, Montana, Wraca, Łowecz, Plewen, Gabrowo, Wielkie Tyrnowo, Ruse, Tyrgowiszte, Razgrad, Szumen, Silistra, Dobricz i Warna, — południowa Bułgaria oznacza obszar wokół miasta Triawna, obwód sofijski, miasto Sofia oraz obwody Błagojewgrad, Pazardżik, Płowdiw, Smolan, Kyrdżali, Chaskowo, Stara Zagora, Sliwen, Jamboł i Burgas. Artykuł 3 Bułgaria zobowiązana jest złożyć do dnia 16 stycznia 2010 r. sprawozdanie dotyczące wdrożenia decyzji 2008/477/WE w północnej Bułgarii, mieście Sofia i obwodzie sofijskim, a do dnia 16 stycznia 2011 r. sprawozdanie dotyczące całego swojego terytorium. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Bułgarii.

(8)

Członkowie Komitetu ds. Spektrum Radiowego na posie­ dzeniu Komitetu w dniu 2 października 2008 r. nie wnieśli sprzeciwu wobec przyznania tego przejściowego odstępstwa.

(9)

Przedłużenie terminu będące przedmiotem wniosku nie odroczy zbytnio wprowadzenia w życie decyzji 2008/477/WE ani nie stworzy nadmiernych różnic między państwami członkowskimi w odniesieniu do regulacji oraz warunków konkurencji. Wniosek jest uzasadniony, a przejściowe odstępstwo wydaje się właś­ ciwym środkiem ułatwiającym pełne wdrożenie decyzji 2008/477/WE,

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 grudnia 2008 r. W imieniu Komisji

Viviane REDING

Członek Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 2 POZ 6 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L2 - 18 z 20096.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1285/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 136/2004 (  Dz.U. L 347 z 23.12.2008)

 • Dz. U. L2 - 11 z 20096.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do wpisu dotyczącego Botswany i Brazylii w wykazie państw trzecich lub ich części, z których dozwolony jest przywóz niektórych rodzajów świeżego mięsa do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8516) (1)

 • Dz. U. L2 - 9 z 20096.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiająca wspólnotowe rezerwy szczepionek przeciw afrykańskiemu pomorowi koni

 • Dz. U. L2 - 8 z 20096.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/779/WE w odniesieniu do włączenia Sycylii do wykazu regionów włoskich wolnych od choroby pęcherzykowej świń (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8344) (1)

 • Dz. U. L2 - 3 z 20096.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 3/2009 z dnia 5 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1347/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009 r.

 • Dz. U. L2 - 1 z 20096.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2/2009 z dnia 5 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L2 - 0 z 20096.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.