Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 2 POZ 6

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2008 r. przyznająca odstępstwo, o które wystąpiła Republika Bułgarii na mocy decyzji Komisji 2008/477/WE w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 2500–2690 MHz na potrzeby ziemskich systemów zapewniających usługi łączności elektronicznej we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8302)

Data ogłoszenia:2009-01-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 2 POZ 6

Strona 1 z 2
L 2/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.1.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 grudnia 2008 r. przyznająca odstępstwo, o które wystąpiła Republika Bułgarii na mocy decyzji Komisji 2008/477/WE w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 2 500–2 690 MHz na potrzeby ziemskich systemów zapewniających usługi łączności elektronicznej we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8302)


(Jedynie tekst w języku bułgarskim jest autentyczny)

(2009/1/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Zgodnie z decyzją 2008/477/WE państwa członkowskie są zobowiązane wyznaczyć, a następnie udostępnić zakres częstotliwości 2 500–2 690 MHz najpóźniej do dnia 13 grudnia 2008 r.

uwzględniając decyzję nr 676/2002/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie ram regulacyj­ nych dotyczących polityki spektrum radiowego we Wspólnocie Europejskiej (decyzja o spektrum radiowym) (1), w szczególności jej art. 4 ust. 5,

(3)

Artykuł 2 ust. 2 decyzji 2008/477/WE stanowi, że w drodze odstępstwa państwa członkowskie mogą wystąpić z wnioskiem o okresy przejściowe, które mogą obejmować uzgodnienia w zakresie współużytko­ wania częstotliwości radiowych, zgodnie z art. 4 ust. 5 decyzji nr 676/2002/WE.

uwzględniając decyzję Komisji 2008/477/WE z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 2 500–2 690 MHz na potrzeby ziemskich systemów zapewnia­ jących usługi łączności elektronicznej we Wspólnocie (2), w szczególności jej art. 2 ust. 2,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Republika Bułgarii poinformowała Komisję, że nie jest w stanie terminowo spełnić wymogów określonych w decyzji 2008/477/WE, ponieważ przedmiotowy zakres częstotliwości jest obecnie wykorzystywany na zasadzie wyłączności przez urządzenia ruchomej łączności elek­ tronicznej na potrzeby bezpieczeństwa narodowego.

(1)

Na mocy decyzji 2008/477/WE państwa członkowskie muszą w ciągu sześciu miesięcy od daty jej wejścia w życie wyznaczyć, a następnie udostępnić na zasadzie braku wyłączności zakres częstotliwości 2 500–2 690 MHz na potrzeby ziemskich systemów zapewniających usługi łączności elektronicznej, zgodnie z określonymi parametrami.

(5)

(1) Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 1. (2) Dz.U. L 163 z 24.6.2008, s. 37.

Pismem z dnia 22 października 2008 r. Republika Bułgarii wystąpiła zatem z wnioskiem o przejściowe odstępstwo od stosowania tych przepisów, które umoż­ liwi dalsze wykorzystywanie tych urządzeń w okresie instalacji nowego systemu ruchomej łączności radiowej na potrzeby bezpieczeństwa narodowego, działającego w innym zakresie częstotliwości.

6.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/7

(6)

Okres obowiązywania odstępstwa miałby być różny w zależności od regionu. W przypadku obwodów Widin, Montana, Wraca, Łowecz, Plewen, Gabrowo, Wielkie Tyrnowo, Ruse, Tyrgowiszte, Razgrad, Szumen, Silistra, Dobricz i Warna (tj. północnej Bułgarii) odstęp­ stwo miałoby obowiązywać do końca 2009 r. W przypadku obwodów Triawna, Błagojewgrad, Pazar­ dżik, Płowdiw, Smolan, Kyrdżali, Chaskowo, Stara Zagora, Sliwen, Jamboł, Burgas, miasto Sofia i obwodu sofijskiego (tj. południowej Bułgarii) odstępstwo miałoby obowiązywać do końca 2010 r., przy czym Bułgaria zamierza wypełnić zobowiązania w obwodach miasto Sofia i sofijskim w roku 2009.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zgodnie ze złożonym w dniu 22 października 2008 r. wnio­ skiem Republika Bułgarii zostaje niniejszym upoważniona do przedłużenia terminu wdrożenia decyzji 2008/477/WE do dnia 31 grudnia 2009 r. w północnej Bułgarii oraz do dnia 31 grudnia 2010 r. w południowej Bułgarii, z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 3. Artykuł 2 Do celów niniejszej decyzji:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 2 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L2 - 18 z 20096.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1285/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 136/2004 (  Dz.U. L 347 z 23.12.2008)

 • Dz. U. L2 - 11 z 20096.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do wpisu dotyczącego Botswany i Brazylii w wykazie państw trzecich lub ich części, z których dozwolony jest przywóz niektórych rodzajów świeżego mięsa do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8516) (1)

 • Dz. U. L2 - 9 z 20096.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiająca wspólnotowe rezerwy szczepionek przeciw afrykańskiemu pomorowi koni

 • Dz. U. L2 - 8 z 20096.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/779/WE w odniesieniu do włączenia Sycylii do wykazu regionów włoskich wolnych od choroby pęcherzykowej świń (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8344) (1)

 • Dz. U. L2 - 3 z 20096.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 3/2009 z dnia 5 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1347/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009 r.

 • Dz. U. L2 - 1 z 20096.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2/2009 z dnia 5 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L2 - 0 z 20096.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.