Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 2 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/779/WE w odniesieniu do włączenia Sycylii do wykazu regionów włoskich wolnych od choroby pęcherzykowej świń (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8344) (1)

Data ogłoszenia:2009-01-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 2 POZ 8

L 2/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.1.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/779/WE w odniesieniu do włączenia Sycylii do wykazu regionów włoskich wolnych od choroby pęcherzykowej świń (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8344)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/2/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 10 ust. 4 zdanie trzecie, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4)

wdrożenia we Włoszech rocznych programów zwal­ czania i monitorowania, wskazane jest uznanie Sycylii jako regionu wolnego od choroby pęcherzykowej świń. W związku z tym należy odpowiednio zmienić decyzję 2005/779/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Decyzja Komisji 2005/779/WE z dnia 8 listopada 2005 r. dotycząca środków ochrony zdrowia zwierząt przed chorobą pęcherzykową świń we Włoszech (2) została przyjęta w odpowiedzi na występowanie tej choroby we Włoszech. Decyzja ta ustanawia przepisy o wymaganiach zdrowotnych dla zwierząt w odniesieniu do choroby pęcherzykowej świń dla regionów tego państwa członkowskiego, które są uznane za wolne od choroby pęcherzykowej świń, oraz dla regionów, które nie są uznane za wolne od tej choroby. Regiony te wymieniono w załącznikach do decyzji 2005/779/WE. Program zwalczania i monitorowania choroby pęcherzy­ kowej świń jest realizowany we Włoszech od kilku lat i ma na celu osiągnięcie statusu wolnego od choroby w odniesieniu do wszystkich regionów Włoch. Włochy przekazały Komisji informacje dotyczące statusu wolnego od choroby pęcherzykowej świń w odniesieniu do Sycylii, z których wynika, że choroba ta została zwal­ czona w tym regionie. W następstwie przeanalizowania tych informacji oraz mając na uwadze pozytywne wyniki

Artykuł 1 W decyzji 2005/779/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku I, po pozycji dotyczącej Sardynii dodaje się pozycję w brzmieniu: „— Sycylia”; 2) w załączniku II skreśla się pozycję dotyczącą Sycylii. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29. (2) Dz.U. L 293 z 9.11.2005, s. 28.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 2 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L2 - 18 z 20096.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1285/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 136/2004 (  Dz.U. L 347 z 23.12.2008)

 • Dz. U. L2 - 11 z 20096.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do wpisu dotyczącego Botswany i Brazylii w wykazie państw trzecich lub ich części, z których dozwolony jest przywóz niektórych rodzajów świeżego mięsa do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8516) (1)

 • Dz. U. L2 - 9 z 20096.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiająca wspólnotowe rezerwy szczepionek przeciw afrykańskiemu pomorowi koni

 • Dz. U. L2 - 6 z 20096.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2008 r. przyznająca odstępstwo, o które wystąpiła Republika Bułgarii na mocy decyzji Komisji 2008/477/WE w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 2500–2690 MHz na potrzeby ziemskich systemów zapewniających usługi łączności elektronicznej we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8302)

 • Dz. U. L2 - 3 z 20096.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 3/2009 z dnia 5 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1347/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009 r.

 • Dz. U. L2 - 1 z 20096.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2/2009 z dnia 5 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L2 - 0 z 20096.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.