Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 200 POZ 31 - Strona 11

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające program wspomagania naprawy gospodarczej poprzez przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty na projekty w dziedzinie energetyki

Data ogłoszenia:2009-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 200 POZ 31 - Strona 11

Strona 11 z 14

2. Komisja może zwrócić się do państwa członkowskiego będącego beneficjentem o przedstawienie szczegółowej oceny projektów finansowanych w ramach rozdziału II sekcja 1 niniej­ szego rozporządzenia lub, w stosownych przypadkach, o przekazanie jej informacji i zapewnienie pomocy niezbędnej do przeprowadzenia oceny takich projektów.

3. Wszystkie środki wykonawcze na podstawie niniejszego rozporządzenia przewidują w szczególności nadzór i kontrolę finansową ze strony Komisji lub upoważnionego przez nią pełnomocnika oraz kontrole wykonywane przez Europejski Trybunał Obrachunkowy, w tym, w razie potrzeby, na miejscu.


3. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu oraz Komitetowi Regionów sprawozdanie z oceny wyników EPENG.

Artykuł 28 Informowanie Parlamentu Europejskiego i Rady

ROZDZIAŁ IV PRZEPISY WYKONAWCZE I KOŃCOWE

Artykuł 26 Komitety 1. Komisję wspomagają następujące komitety:

Komisja monitoruje wykonywanie niniejszego rozporządzenia. Każdego roku, przedstawiając wstępny projekt budżetu, Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z realizacji EPENG.

(1) Dz.U. L 162 z 22.6.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 86.

L 200/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.7.2009

Jeżeli w sprawozdaniu zostaną przedstawione poważne zagrożenia dla realizacji projektów priorytetowych, Komisja powinna zalecić środki przeciwdziałania tym zagrożeniom i, jeżeli jest to zasadne i zgodnie z planem naprawy gospodarki, złożyć dodatkowe wnioski w sprawie takich projektów. Artykuł 29 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lipca 2009 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

W imieniu Rady

E. ERLANDSSON

Przewodniczący

Przewodniczący

31.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 200/41

ZAŁĄCZNIK PROJEKTY KWALIFIKOWALNE A. Projekty dotyczące infrastruktury gazowej i elektroenergetycznej 1. Międzysystemowe połączenia gazowe

Projekt Miejsce realizacji wspieranych projektów Przewidywany wkład Wspólnoty (mln EUR)

Południowy korytarz gazowy Nabucco ITGI – Poseidon Bałtyckie połączenie międzysystemowe Skanled/Gazociąg bałtycki Sieć LNG Terminal skroplonego gazu ziemnego (LNG) na polskim wybrzeżu w porcie Świnoujście Europa Środkowa i Południowo-Wschodnia Rurociąg międzysystemowy Krtíš–Vecsés) Słowacja–Węgry (Veľký Słowacja, Węgry Słowenia Bułgaria, Grecja Rumunia, Węgry Republika Czeska Austria, Bułgaria, Republika Czeska, Estonia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja Słowacja, Polska Węgry Bułgaria, Rumunia 30 40 45 30 35 80 Polska 80 Polska, Dania, Szwecja 150 Austria, Węgry, Bułgaria, Niemcy, Rumunia Włochy, Grecja 200 100

Gazociąg w Słowenii od granicy austriackiej do Lublany (z wyjątkiem odcinka Rogatec–Kidričevo) Połączenie międzysystemowe Bułgaria–Grecja (Stara Zago­ ra–Dimitrovgrad–Komotini) Rurociąg międzysystemowy Rumunia–Węgry Zwiększenie pojemności magazynów gazu w węźle czeskim Infrastruktura i urządzenia umożliwiające przesył gazu w odwrotnym kierunku w przypadku krótkoterminowego przerwania dostaw Połączenia międzysystemowe między Słowacją a Polską Połączenia a Chorwacją międzysystemowe między Węgrami

20 20 10

Połączenia międzysystemowe między Bułgarią a Rumunią Basen Morza Śródziemnego Wzmocnienie francuskiej sieci gazociągowej na osi Afry­ ka–Hiszpania–Francja GALSI (gazociąg między Algierią a Włochami) Gazowe połączenie międzysystemowe, oś zachodnia, odnoga Larrau Obszar Morza Północnego Rurociąg Niemcy–Belgia–Zjednoczone Królestwo Połączenie Francja–Belgia OGÓŁEM

Francja Włochy Hiszpania

200 120 45

Belgia Francja, Belgia

35 200 1 440

L 200/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.7.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 200 POZ 31 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L200 - 52 z 200931.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. dotyczącego homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i dyrektywę 2007/46/WE oraz uchylającego dyrektywy 80/1269/EWG, 2005/55/WE i 2005/78/WE (  Dz.U. L 188 z 18.7.2009)

 • Dz. U. L200 - 46 z 200931.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 664/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. ustanawiające procedurę negocjowania i zawierania umów pomiędzy państwami członkowskimi a państwami trzecimi dotyczących jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń i decyzji w sprawach małżeńskich, w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawach związanych ze zobowiązaniami alimentacyjnymi, a także prawa właściwego w sprawach dotyczących zobowiązań alimentacyjnych

 • Dz. U. L200 - 25 z 200931.7.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 662/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające procedurę negocjowania i zawierania umów pomiędzy państwami członkowskimi a państwami trzecimi w sprawie szczegółowych zagadnień dotyczących prawa właściwego dla zobowiązań umownych i pozaumownych

 • Dz. U. L200 - 1 z 200931.7.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.