Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 200 POZ 31 - Strona 12

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające program wspomagania naprawy gospodarczej poprzez przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty na projekty w dziedzinie energetyki

Data ogłoszenia:2009-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 200 POZ 31 - Strona 12

Strona 12 z 14

2. Międzysystemowe połączenia elektroenergetyczne

Projekt Miejsce realizacji wspieranych projektów Przewidywany wkład Wspólnoty (mln EUR)

Bałtyckie połączenie międzysystemowe Estlink-2 Połączenie międzysystemowe Szwecja – kraje bałtyckie oraz wzmocnienie sieci w krajach bałtyckich Europa Środkowa i Południowo-Wschodnia Halle/Saale–Schweinfurt Wiedeń–Győr Basen Morza Śródziemnego Wzmocnienie połączenia międzysystemowego Portuga­ lia–Hiszpania Połączenie międzysystemowe xas–Sta Llogaia) Francja–Hiszpania (Bai­ Portugalia Francja, Hiszpania Włochy 50 225 110 Niemcy Austria, Węgry 100 20 Estonia, Finlandia Szwecja, Łotwa, Litwa 100 175


Nowy kabel podmorski 380 kV pomiędzy Sycylią a Włochami kontynentalnymi (Sorgente–Rizziconi) Obszar Morza Północnego Połączenie międzysystemowe 500 MW Irlandia–Walia (Meath–Deeside) Międzysystemowe połączenia elektroenergetyczne między Maltą a Włochami OGÓŁEM

Irlandia, Zjednoczone Królestwo Malta/Włochy

110 20 910

3. Projekty obejmujące niewielkie wyspy Przedsięwzięcia realizowane na niewielkich, odizolowa­ nych wyspach OGÓŁEM Cypr Malta 10 5 15

B. Projekty dotyczące morskiej energii wiatrowej

Projekt Moc Miejsce realizacji wspieranych projektów Przewidywany wkład Wspólnoty (mln EUR)

1. Integracja sieci morskiej energii wiatrowej 1.1. Baltic – Kriegers Flak I, II, III Rozbudowa projektów, które obecnie są w trakcie realizacji. Finansowanie mające na celu pokrycie dodatkowych kosztów związanych z zapewnieniem wspólnego rozwiązania kwestii połączenia międzysystemowego 1.2. Sieć północnomorska Modułowy rozwój morskiej sieci elektroenerge­ tycznej, demonstracja działania wirtualnej elek­ trowni morskiej i integracja z istniejącą lądową siecią elektroenergetyczną 1 GW 1,5 GW Dania, Szwecja, Niemcy, Polska 150

Zjednoczone Królestwo, Niderlandy, Niemcy, Irlandia, Dania, Belgia, Francja, Luksemburg

165

31.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 200/43

Projekt

Moc

Miejsce realizacji wspieranych projektów

Przewidywany wkład Wspólnoty (mln EUR)

2. Nowe turbiny, konstrukcje i elementy, optymalizacja mocy wytwórczej 2.1. Borkum West II – Bard 1 Nordsee Ost Global Tech I Nowa generacja wielomegawatowych turbin (5–7 MW) oraz innowacyjnych konstrukcji usytuowa­ nych z dala od brzegu (do 100 km) na głębszych wodach (do 40 m) 2.2. Morska farma wiatrowa w Aberdeen (euro­ pejski ośrodek testowy) Rozbudowa projektu, który jest obecnie w trakcie realizacji – testowanie turbin wielomegawato­ wych. Opracowanie innowacyjnych konstrukcji i fundamentów, w tym optymalizacja mocy wytwórczej urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z morskiej energii wiatrowej. Można przewidywać zwiększenie rozmiarów o 100 MW 2.3. Thornton Bank Rozbudowa projektu, który obecnie jest w trakcie realizacji. Pozyskanie doświadczenia z projektu Downvind (współfinansowanego w ramach 6. programu ramowego). Zwiększenie mocy turbin instalacji Downvind (5 MW) na głębszych wodach (do 30 m) o niewielkim oddziaływaniu na krajobraz (do 30 km) OGÓŁEM 565 90 MW Belgia 10 0,25 GW Zjednoczone Królestwo 40 1,6 GW Niemcy 200

C. Projekty dotyczące wychwytywania i składowania węgla

Nazwa projektu/Miejsce realizacji Przewidywany wkład Wspólnoty (mln EUR) Technologia wychwytu Koncepcja składowania

Paliwo

Moc

Huerth Jaens­ chwalde Eemshaven Rotterdam Rotterdam Bełchatów Compostilla (León) Kingsnorth Longannet Tilbury Hatfield (Yorkshire)

Niemcy

180

Węgiel Węgiel

450 MW 500 MW 1 200 MW 1 080 MW 800 MW 858 MW 500 MW 800 MW 3 390 MW 1 600 MW 900 MW

IGCC Oxyfuel IGCC PC (kotły pyłowe) PC (kotły pyłowe) PC (kotły pyłowe) Oxyfuel PC (kotły pyłowe) PC (kotły pyłowe) PC (kotły pyłowe) IGCC

Solankowy poziom wodonośny Pola roponośne/gazowe Pola roponośne/gazowe Pola roponośne/gazowe Pola roponośne/gazowe Solankowy poziom wodonośny Solankowy poziom wodonośny Pola roponośne/gazowe Solankowy poziom wodonośny Pola roponośne/gazowe Pola roponośne/gazowe

Niderlandy

180

Węgiel Węgiel Węgiel

Polska Hiszpania Zjednoczone Królestwo

180 180 180

Węgiel Węgiel Węgiel Węgiel Węgiel Węgiel

L 200/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.7.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 200 POZ 31 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L200 - 52 z 200931.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. dotyczącego homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i dyrektywę 2007/46/WE oraz uchylającego dyrektywy 80/1269/EWG, 2005/55/WE i 2005/78/WE (  Dz.U. L 188 z 18.7.2009)

 • Dz. U. L200 - 46 z 200931.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 664/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. ustanawiające procedurę negocjowania i zawierania umów pomiędzy państwami członkowskimi a państwami trzecimi dotyczących jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń i decyzji w sprawach małżeńskich, w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawach związanych ze zobowiązaniami alimentacyjnymi, a także prawa właściwego w sprawach dotyczących zobowiązań alimentacyjnych

 • Dz. U. L200 - 25 z 200931.7.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 662/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające procedurę negocjowania i zawierania umów pomiędzy państwami członkowskimi a państwami trzecimi w sprawie szczegółowych zagadnień dotyczących prawa właściwego dla zobowiązań umownych i pozaumownych

 • Dz. U. L200 - 1 z 200931.7.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.