Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 201 POZ 29 - Strona 2

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/79/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie uchwytów ręcznych dla pasażerów dwukołowych pojazdów silnikowych (wersja ujednolicona) (1)

Data ogłoszenia:2009-08-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 201 POZ 29 - Strona 2

Strona 2 z 3

(2)

(3)

(1) Dz.U. C 234 z 30.9.2003, s. 19. (2) Opinia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 września 2007 r. (Dz.U. C 219 E z 28.8.2008, s. 65) i decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. (3) Dz.U. L 188 z 29.7.1993, s. 28. (4) Zob. załącznik II część A. (5) Dz.U. L 124 z 9.5.2002, s.1.

L 201/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.8.2009

2. Państwa członkowskie odmawiają udzielenia homologacji typu WE w odniesieniu do wszelkich typów dwukołowych pojazdów mechanicznych z przyczyn związanych z uchwytami ręcznymi dla pasażerów lub w odniesieniu do wszelkich typów uchwytów ręcznych dla pasażerów, jeżeli nie są spełnione wymogi niniejszej dyrektywy. 3. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podsta­ wowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą. Artykuł 5 Dyrektywa 93/32/EWG, zmieniona dyrektywą wymienioną w załączniku II część A, zostaje uchylona bez naruszenia zobo­ wiązań państw członkowskich dotyczących terminów trans­ pozycji do prawa krajowego i rozpoczęcia stosowania dyrektyw określonych w załączniku II część B. Odesłania do uchylonej dyrektywy traktuje się jako odesłania do niniejszej dyrektywy zgodnie z tabelą korelacji w załączniku III.


Artykuł 6 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejszą dyrektywę stosuje się od 1 stycznia 2010 r. Artykuł 7 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lipca 2009 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

W imieniu Rady

E. ERLANDSSON

Przewodniczący

Przewodniczący

1.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 201/31

ZAŁĄCZNIK I 1. WYMOGI OGÓLNE W przypadku gdy umożliwia się przewóz pasażera, pojazd musi być wyposażony w system ręcznego chwytu dla pasażera w postaci paska, uchwytu lub uchwytów. 1.1. Pasek Pasek musi być przymocowany do siedzenia lub do innych elementów, zamocowanych do ramy, w taki sposób, aby pasażer mógł z niego łatwo korzystać. Pasek i jego mocowanie muszą być zaprojektowane w sposób gwarantujący wytrzymanie, bez pęknięcia, działania siły uciągu o wartości 2 000 N, przyłożonej pionowo, statycznie pośrodku jego powierzchni, przy maksymalnym nacisku wynoszącym 2 Mpa. 1.2. Uchwyt ręczny Przy zastosowaniu uchwytu umieszcza się go blisko podpory i symetrycznie w stosunku do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu. Uchwyt ten musi być tak zaprojektowany, żeby wytrzymał bez uszkodzenia pionową siłę uciągu 2 000 N, przyłożoną statycznie do środka powierzchni tego uchwytu przy maksymalnym nacisku 2 MPa. Przy zastosowaniu dwóch uchwytów umieszcza się je symetrycznie po jednym z każdej strony. Uchwyty te muszą być tak zaprojektowane, by każdy z nich wytrzymał bez uszkodzenia pionową siłę uciągu 1 000 N, przyłożoną statycznie do środka powierzchni tego uchwytu przy maksymalnym nacisku 1 MPa.

L 201/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.8.2009

Dodatek 1 Dokument informacyjny w sprawie uchwytów ręcznych dla pasażerów dwukołowego pojazdu silnikowego (załączyć do wniosku o udzielenie wspólnotowej homologacji części, jeżeli taki wniosek składa się oddzielnie od wniosku o wspólnotową homologację typu pojazdu) Zamówienie nr (wyznaczone przez wnioskodawcę): ................................................................................................ ................................ Wniosek o udzielenie wspólnotowej homologacji części w odniesieniu do uchwytów ręcznych dla pasażera dwukołowego pojazdu silnikowego musi zawierać dane określone w załączniku II do dyrektywy 2002/24/WE w następujących punktach: — część 1, sekcja A, punkty: — 0.1, — 0.2, — 0.4–0.6, — część 1, sekcja B, punkty: — 1.4–1.4.2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 201 POZ 29 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L201 - 65 z 20091.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/965/WE w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty na rok 2009 na rzecz określonych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5947)

 • Dz. U. L201 - 63 z 20091.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 31 lipca 2009 r. ustanawiająca grupę sterującą wysokiego szczebla ds. SafeSeaNet (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5924) (1)

 • Dz. U. L201 - 62 z 20091.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Węgier

 • Dz. U. L201 - 58 z 20091.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/96/WE z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia tetrahydratu oktaboranu disodu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L201 - 54 z 20091.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/95/WE z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia fosforku glinu uwalniającego fosfinę jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L201 - 50 z 20091.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/94/WE z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia kwasu borowego jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L201 - 46 z 20091.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/93/WE z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia alfachloralozy jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L201 - 43 z 20091.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/92/WE z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia bromadiolonu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L201 - 39 z 20091.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/91/WE z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia tetraboranu disodu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L201 - 36 z 20091.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/90/WE z dnia 31 lipca 2009 r. ustanawiająca, na mocy dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, specyfikacje techniczne w zakresie analizy i monitorowania stanu chemicznego wód (1)

 • Dz. U. L201 - 18 z 20091.8.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/76/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie poziomu hałasu odczuwanego przez kierującego kołowymi ciągnikami rolniczymi lub leśnymi (wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L201 - 11 z 20091.8.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/66/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie układów kierowniczych kołowych ciągników rolniczych i leśnych (wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L201 - 9 z 20091.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 699/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w wodach WE obszaru IIa i IV oraz wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru VI przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L201 - 8 z 20091.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 698/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. wprowadzające odstępstwo, w odniesieniu do programów informacyjnych i promocyjnych dotyczących mleka i przetworów mlecznych skierowanych na rynek wewnętrzny, od rozporządzenia Komisji (WE) nr 501/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich

 • Dz. U. L201 - 6 z 20091.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 697/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1913/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie, w odniesieniu do terminów operacyjnych w ramach programu „Owoce w szkole” i ustanawiające odstępstwa od tego rozporządzenia

 • Dz. U. L201 - 3 z 20091.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 696/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 sierpnia 2009 r.

 • Dz. U. L201 - 1 z 20091.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 695/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.