Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 202 POZ 54 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2009/19)

Data ogłoszenia:2009-08-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 202 POZ 54 - Strona 2

Strona 2 z 6

c)

Pozostałe należności Wartość nominalna; przeli­ czane po rynkowym kursie walutowym

a)

Środki w bankach spoza strefy euro Wartość nominalna; przeli­ czane po rynkowym kursie walutowym

L 202/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.8.2009

Pozycja bilansu

Klasyfikacja składników pozycji bilansu

Zasada wyceny

b) Inwestycje w papiery wartościowe poza strefą euro nieujęte w pozycji “Pozostałe aktywa finansowe” Skrypty dłużne i obligacje, weksle, obligacje zerokuponowe, papiery rynku pieniężnego, instrumenty kapitałowe wchodzące w skład rezerw walutowych – wszystkie wyemitowane przez podmioty spoza strefy euro


b)i)

Zbywalne papiery wartościowe inne niż papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapa­ dalności Cena rynkowa i rynkowy kurs walutowy Premia/dyskonto amortyzacji podlegają

b)ii)

Zbywalne papiery wartościowe sklasyfikowane jako papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności Koszt z uwzględnieniem utraty wartości i rynkowego kursu walutowego Premia/dyskonto amortyzacji podlegają

b)iii) Niezbywalne papiery wartościowe Koszt z uwzględnieniem utraty wartości i rynkowego kursu walutowego Premia/dyskonto amortyzacji podlegają

b)iv) Zbywalne instrumenty udziałowe Cena rynkowa i rynkowy kurs walutowy c) Kredyty zagraniczne (depozyty) udzie­ lone rezydentom spoza strefy euro nieujęte w pozycji “Pozostałe aktywa finansowe” c) Kredyty zagraniczne Depozyty – wartość nomi­ nalna, przeliczane po rynkowym kursie walutowym d) Pozostałe aktywa zagraniczne Wartość nominalna; przeli­ czane po rynkowym kursie walutowym a)i) Zbywalne papiery wartościowe inne niż papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapa­ dalności Cena rynkowa i rynkowy kurs walutowy Premia/dyskonto amortyzacji a)ii) podlegają

d) Pozostałe aktywa zagraniczne Banknoty i monety spoza strefy euro

3.

Należności od rezydentów strefy euro wyrażone w walutach obcych

a) Inwestycje w papiery wartościowe w strefie euro nieujęte w pozycji “Pozos­ tałe aktywa finansowe” Skrypty dłużne i obligacje, weksle, obligacje zerokuponowe, papiery rynku pieniężnego, instrumenty kapitałowe wchodzące w skład rezerw walutowych – wszystkie wyemitowane przez rezydentów strefy euro

Zbywalne papiery wartościowe sklasyfikowane jako papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności Koszt z uwzględnieniem utraty wartości i rynkowego kursu walutowego Premia/dyskonto amortyzacji podlegają

4.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 202/57

Pozycja bilansu

Klasyfikacja składników pozycji bilansu

Zasada wyceny

a)iii)

Niezbywalne papiery wartościowe Koszt z uwzględnieniem utraty wartości i rynkowego kursu walutowego Premia/dyskonto amortyzacji podlegają

a)iv)

Zbywalne instrumenty udziałowe Cena rynkowa i rynkowy kurs walutowy

b) Pozostałe należności od rezydentów strefy euro nieujęte w pozycji „Pozostałe aktywa finansowe” Kredyty, depozyty, transakcje z przyrzeczeniem odkupu, kredyty różne 4. Należności od rezydentów spoza strefy euro wyra­ żone w euro Środki w bankach, inwe­ stycje w papiery warto­ ściowe, kredyty a) Środki w bankach spoza strefy euro nieujęte w pozycji “Pozostałe aktywa finansowe” Rachunki bieżące, depozyty termi­ nowe, depozyty jednodniowe, trans­ akcje z przyrzeczeniem odkupu związane z zarządzaniem papierami wartościowymi wyrażonymi w euro b) Inwestycje w papiery wartościowe poza strefą euro nieujęte w pozycji “Pozostałe aktywa finansowe” Instrumenty udziałowe, skrypty dłużne i obligacje, weksle, obligacje zerokuponowe, papiery rynku pieniężnego – wszystkie wyemito­ wane przez podmioty spoza strefy euro

b)

Pozostałe należności Depozyty i pozostałe kredyty – wartość nominalna, przeli­ czane po rynkowym kursie walutowym

4.1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 202 POZ 54 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L202 - 84 z 20094.8.2009

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (operacja „Atalanta”)

 • Dz. U. L202 - 83 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady 2009/597/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (operacja „Atalanta”)

 • Dz. U. L202 - 82 z 20094.8.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego I Bezpieczeństwa EUJUST LEX/1/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. dotycząca mianowania szefa zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

 • Dz. U. L202 - 65 z 20094.8.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2009/18)

 • Dz. U. L202 - 53 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta Banka Slovenije

 • Dz. U. L202 - 52 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 13 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2009/290/WE z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie udzielenia Łotwie średnioterminowej pomocy finansowej Wspólnoty

 • Dz. U. L202 - 50 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Łotwie

 • Dz. U. L202 - 48 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Rumunii

 • Dz. U. L202 - 46 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Polsce

 • Dz. U. L202 - 44 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Litwie

 • Dz. U. L202 - 42 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Malcie

 • Dz. U. L202 - 36 z 20094.8.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei dotycząca współpracy w sprawie działań antykonkurencyjnych

 • Dz. U. L202 - 35 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei dotyczącej współpracy w sprawie działań antykonkurencyjnych

 • Dz. U. L202 - 29 z 20094.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/97/WE z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2003/90/WE i 2003/91/WE określające środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektyw Rady 2002/53/WE i 2002/55/WE odpowiednio w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków roślin uprawnych i gatunków warzyw (1)

 • Dz. U. L202 - 16 z 20094.8.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/80/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie identyfikacji urządzeń do sterowania i kontroli, urządzeń ostrzegawczych oraz wskaźników pojazdów silnikowych dwu- i trzykołowych (wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L202 - 5 z 20094.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 702/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008 ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz kontroli w sektorze wina

 • Dz. U. L202 - 3 z 20094.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 701/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1182/2008 ustalające z góry stawkę dopłat do prywatnego przechowywania masła

 • Dz. U. L202 - 1 z 20094.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 700/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.