Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 202 POZ 54 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2009/19)

Data ogłoszenia:2009-08-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 202 POZ 54 - Strona 3

Strona 3 z 6

a)

Środki w bankach spoza strefy euro Wartość nominalna

b)i)

Zbywalne papiery wartościowe inne niż papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapa­ dalności Cena rynkowa Premia/dyskonto amortyzacji podlegają

b)ii)

Zbywalne papiery wartościowe sklasyfikowane jako papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności Koszt z uwzględnieniem utraty wartości. Premia/dyskonto amortyzacji podlegają

b)iii) Niezbywalne papiery wartościowe Koszt z uwzględnieniem utraty wartości. Premia/dyskonto amortyzacji podlegają


b)iv) Zbywalne instrumenty udziałowe Cena rynkowa c) Kredyty udzielone rezydentom spoza strefy euro nieujęte w pozycji “Pozostałe aktywa finansowe” c) Kredyty poza strefą euro Depozyty według nominalnej wartości

L 202/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.8.2009

Pozycja bilansu

Klasyfikacja składników pozycji bilansu

Zasada wyceny

d) Papiery wartościowe wyemitowane przez podmioty spoza strefy euro, nieujęte w pozycji “Pozostałe aktywa finansowe” Papiery wartościowe wyemitowane przez instytucje ponadnarodowe lub międzynarodowe, np. Euro­ pejski Bank Inwestycyjny, bez względu na ich siedzibę

d)i)

Zbywalne papiery wartościowe inne niż papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapa­ dalności Cena rynkowa Premia/dyskonto amortyzacji podlegają

d)ii)

Zbywalne papiery wartościowe sklasyfikowane jako papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności Koszt z uwzględnieniem utraty wartości. Premia/dyskonto amortyzacji podlegają

d)iii) Niezbywalne papiery wartościowe Koszt z uwzględnieniem utraty wartości. Premia/dyskonto amortyzacji 4.2. Należności z tytułu instru­ mentów kredytowych w ramach ERM II Kredyty udzielone instytu­ cjom kredytowym strefy euro związane z operacjami polityki pieniężnej, wyrażone w euro Podstawowe operacje refi­ nansujące Kredyty na warunkach ERM II Wartość nominalna podlegają

5.

Pozycje 5.1 do 5.5: transakcje zgodnie z odpowiednimi instrumentami polityki pieniężnej opisanymi w załączniku I do wytycznych EBC/2000/7 z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie instru­ mentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (1) Standardowe transakcje z przyrzeczeniem odkupu zapewniające płynność finansową przeprowadzane z częstotliwością tygodniową i tygodniowym terminem zapadalności Standardowe transakcje z przyrzeczeniem odkupu zapewniające płynność finansową przeprowadzane z częstotliwością miesięczną i trzymiesięcznym terminem zapadal­ ności Transakcje z przyrzeczeniem odkupu przeprowadzane jako transakcje adhoc dla celów dostrajania Transakcje z przyrzeczeniem odkupu dostosowujące pozycje strukturalną Eurosystemu w stosunku do sektora finansowego Jednodniowy instrument zapewniający płynność finansową po określonym z góry oprocentowaniu pod zastaw kwalifikowanych aktywów (instrument o charakterze stałym) Dodatkowe kredyty udzielone instytu­ cjom kredytowym wynikające ze wzrostu wartości aktywów związanych z innymi kredytami udzielonymi tym instytucjom Wartość nominalna lub koszt trans­ akcji

5.1.

5.2.

Długoterminowe refinansujące

operacje

Wartość nominalna lub koszt trans­ akcji

5.3.

Dostrajające operacje z przyrzeczeniem odkupu Strukturalne operacje z przyrzeczeniem odkupu

Wartość nominalna lub koszt trans­ akcji Wartość nominalna lub koszt trans­ akcji

5.4.

5.5.

Kredyty marginalne

Wartość nominalna lub koszt trans­ akcji

5.6.

Kredyty związane z depozytem zabezpiecza­ jącym

Wartość nominalna lub koszt

4.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 202/59

Pozycja bilansu

Klasyfikacja składników pozycji bilansu

Zasada wyceny

6.

Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro wyrażone w euro

Rachunki bieżące, depozyty terminowe, depozyty jednodniowe, transakcje z przyrzeczeniem odkupu związane z zarządzaniem portfelami papierów wartościowych ujętych w pozycji »Papiery wartościowe wyemitowane przez rezydentów strefy euro wyrażone w euro«, w tym transakcje wynikające z przeniesienia byłych rezerw waluto­ wych strefy euro oraz inne należności. Rachunki korespondencyjne w zagranicznych instytucjach kredyto­ wych strefy euro. Pozostałe należności i operacje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej Eurosystemu

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 202 POZ 54 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L202 - 84 z 20094.8.2009

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (operacja „Atalanta”)

 • Dz. U. L202 - 83 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady 2009/597/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (operacja „Atalanta”)

 • Dz. U. L202 - 82 z 20094.8.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego I Bezpieczeństwa EUJUST LEX/1/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. dotycząca mianowania szefa zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

 • Dz. U. L202 - 65 z 20094.8.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2009/18)

 • Dz. U. L202 - 53 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta Banka Slovenije

 • Dz. U. L202 - 52 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 13 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2009/290/WE z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie udzielenia Łotwie średnioterminowej pomocy finansowej Wspólnoty

 • Dz. U. L202 - 50 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Łotwie

 • Dz. U. L202 - 48 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Rumunii

 • Dz. U. L202 - 46 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Polsce

 • Dz. U. L202 - 44 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Litwie

 • Dz. U. L202 - 42 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Malcie

 • Dz. U. L202 - 36 z 20094.8.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei dotycząca współpracy w sprawie działań antykonkurencyjnych

 • Dz. U. L202 - 35 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei dotyczącej współpracy w sprawie działań antykonkurencyjnych

 • Dz. U. L202 - 29 z 20094.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/97/WE z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2003/90/WE i 2003/91/WE określające środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektyw Rady 2002/53/WE i 2002/55/WE odpowiednio w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków roślin uprawnych i gatunków warzyw (1)

 • Dz. U. L202 - 16 z 20094.8.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/80/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie identyfikacji urządzeń do sterowania i kontroli, urządzeń ostrzegawczych oraz wskaźników pojazdów silnikowych dwu- i trzykołowych (wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L202 - 5 z 20094.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 702/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008 ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz kontroli w sektorze wina

 • Dz. U. L202 - 3 z 20094.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 701/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1182/2008 ustalające z góry stawkę dopłat do prywatnego przechowywania masła

 • Dz. U. L202 - 1 z 20094.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 700/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.