Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 202 POZ 65 - Strona 4

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2009/18)

Data ogłoszenia:2009-08-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 202 POZ 65 - Strona 4

Strona 4 z 10

Wartość nominalna lub koszt transakcji

Obowiąz­ kowe

5.2.

5.2.

Długotermi­ nowe operacje refi­ nansujące

Wartość nominalna lub koszt transakcji

Obowiąz­ kowe

5.3.

5.3.

Dostrajające operacje z prz­ yrzeczeniem odkupu Strukturalne operacje z prz­ yrzeczeniem odkupu Kredyty marginalne

Wartość nominalna lub koszt transakcji

Obowiąz­ kowe

5.4.

5.4.

Wartość nominalna lub koszt transakcji

Obowiąz­ kowe


5.5.

5.5.

Wartość nominalna lub koszt transakcji

Obowiąz­ kowe

5.6.

5.6.

Kredyty zwią­ zane z depozytem zabezpiecza­ jącym Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro wyrażone w euro

Wartość nominalna lub koszt

Obowiąz­ kowe

6.

6.

Wartość nominalna lub koszt

Obowiąz­ kowe

L 202/72

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.8.2009

Pozycja bilansu (1)

Klasyfikacja składników pozycji bilansu Aktywa

Zasada wyceny

Zakres zasto­ sowania (2)

7.

7.

Papiery wartościowe wyemitowane przez rezy­ dentów strefy euro wyra­ żone w euro Papiery wartościowe utrzymywane w celach związanych z polityką pieniężną Papiery wartościowe wyemito­ wane w strefie euro, utrzymy­ wane w celach związanych z polityką pieniężną. Certyfikaty dłużne EBC zakupione w celach związanych z dostrajaniem (i) Zbywalne papiery warto­ ściowe inne niż papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności Cena rynkowa Premia/dyskonto podlegają amortyzacji (ii) Zbywalne papiery warto­ ściowe sklasyfikowane jako papiery wartościowe utrzy­ mywane do terminu zapa­ dalności Koszt z uwzględnieniem utraty wartości Premia/dyskonto podlegają amortyzacji (iii) Niezbywalne papiery warto­ ściowe Koszt z uwzględnieniem utraty wartości Premia/dyskonto podlegają amortyzacji Obowiąz­ kowe Obowiąz­ kowe Obowiąz­ kowe

7.1.

7.1.

7.2.

7.2.

Pozostałe papiery wartościowe

Papiery wartościowe nieujęte w pozycji aktywów 7.1 »Papiery wartościowe utrzymywane w celach związanych z polityką pieniężną« oraz w pozycji aktywów 11.3 »Pozostałe aktywa finansowe«; skrypty dłużne i obligacje, weksle, obligacje zero­ kuponowe, papiery rynku pienięż­ nego utrzymywane na zasadzie pełnych praw, w tym rządowe papiery wartościowe pochodzące sprzed przystąpienia do Europej­ skiej Unii Walutowej, wyrażone w euro. Instrumenty udziałowe

(i)

Zbywalne papiery warto­ ściowe inne niż papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności Cena rynkowa Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

Obowiąz­ kowe

(ii)

Zbywalne papiery warto­ ściowe sklasyfikowane jako papiery wartościowe utrzy­ mywane do terminu zapa­ dalności Koszt z uwzględnieniem utraty wartości Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

Obowiąz­ kowe

(iii)

Niezbywalne papiery warto­ ściowe Koszt z uwzględnieniem utraty wartości Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

Obowiąz­ kowe

(iv)

Zbywalne udziałowe Cena rynkowa

instrumenty

Obowiąz­ kowe

4.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 202/73

Pozycja bilansu (1)

Klasyfikacja składników pozycji bilansu Aktywa

Zasada wyceny

Zakres zasto­ sowania (2)

8.

8.

Zadłużenie sektora insty­ tucji rządo­ wych i sam­ orządowych wyrażone w euro

Należności od instytucji rządo­ wych i samorządowych sprzed przystąpienia do Europejskiej Unii Walutowej (niezbywalne papiery wartościowe, kredyty)

Depozyty/kredyty według wartości nominalnej, niezby­ walne papiery wartościowe po kosztach

Obowiąz­ kowe

9.

Należności wzajemne Eurosystemu(+)

9.1.

Udziały party­ cypacyjne w EBC+)

Pozycja ta znajduje się jedynie w bilansach KBC Udziały kapitałowe każdego KBC w EBC zgodnie z Traktatem oraz odpowiednim kluczem kapita­ łowym i wkładami określonymi w art. 49 ust. 2 Statutu ESBC

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 202 POZ 65 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L202 - 84 z 20094.8.2009

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (operacja „Atalanta”)

 • Dz. U. L202 - 83 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady 2009/597/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (operacja „Atalanta”)

 • Dz. U. L202 - 82 z 20094.8.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego I Bezpieczeństwa EUJUST LEX/1/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. dotycząca mianowania szefa zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

 • Dz. U. L202 - 54 z 20094.8.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2009/19)

 • Dz. U. L202 - 53 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta Banka Slovenije

 • Dz. U. L202 - 52 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 13 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2009/290/WE z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie udzielenia Łotwie średnioterminowej pomocy finansowej Wspólnoty

 • Dz. U. L202 - 50 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Łotwie

 • Dz. U. L202 - 48 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Rumunii

 • Dz. U. L202 - 46 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Polsce

 • Dz. U. L202 - 44 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Litwie

 • Dz. U. L202 - 42 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Malcie

 • Dz. U. L202 - 36 z 20094.8.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei dotycząca współpracy w sprawie działań antykonkurencyjnych

 • Dz. U. L202 - 35 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei dotyczącej współpracy w sprawie działań antykonkurencyjnych

 • Dz. U. L202 - 29 z 20094.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/97/WE z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2003/90/WE i 2003/91/WE określające środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektyw Rady 2002/53/WE i 2002/55/WE odpowiednio w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków roślin uprawnych i gatunków warzyw (1)

 • Dz. U. L202 - 16 z 20094.8.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/80/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie identyfikacji urządzeń do sterowania i kontroli, urządzeń ostrzegawczych oraz wskaźników pojazdów silnikowych dwu- i trzykołowych (wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L202 - 5 z 20094.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 702/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008 ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz kontroli w sektorze wina

 • Dz. U. L202 - 3 z 20094.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 701/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1182/2008 ustalające z góry stawkę dopłat do prywatnego przechowywania masła

 • Dz. U. L202 - 1 z 20094.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 700/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.