Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 202 POZ 65 - Strona 8

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2009/18)

Data ogłoszenia:2009-08-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 202 POZ 65 - Strona 8

Strona 8 z 10

1. Należności od MFW 2.2. Środki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 3. Należności od rezydentów strefy euro wyrażone w walutach obcych 4. Należności od rezydentów spoza strefy euro wyrażone w euro 4.1. Środki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 4.2. Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach ERM II 5. Kredyty udzielone instytucjom kredytowym strefy euro związane z operacjami polityki pieniężnej, wyrażone w euro 5.1. Podstawowe operacje refinansujące 5.2. Długoterminowe operacje refinansujące 5.3. Dostrajające operacje z przyrzeczeniem odkupu 5.4. Strukturalne operacje z przyrzeczeniem odkupu 5.5. Kredyty marginalne 5.6. Kredyty związane z depozytem zabezpieczającym 6. Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro wyrażone w euro 7. Papiery wartościowe wyemitowane przez rezydentów strefy euro wyrażone w euro 7.1. Papiery wartościowe utrzymywane w celach związa­ nych z polityką pieniężną 7.2. Pozostałe papiery wartościowe 8. Zadłużenie sektora instytucji rządowych i samorządowych wyrażone w euro 9. Pozostałe aktywa Aktywa ogółem


Poszczególne pozycje mogą nie sumować się do kwot ogółem z uwagi na zaokrąglenia.

1. Banknoty w obiegu 2. Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro związane z operacjami polityki pieniężnej wyrażone w euro 2.1. Rachunki bieżące systemu rezerwy obowiązkowej 2.2. Depozyty 2.3. Depozyty terminowe 2.4. Dostrajające operacje z przyrzeczeniem odkupu 2.5. Depozyty związane z depozytem zabezpiecza­ jącym 3. Inne zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro wyrażone w euro 4. Emisja certyfikatów dłużnych EBC 5. Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro wyrażone w euro 5.1. Sektor instytucji rządowych i samorządowych 5.2. Pozostałe pasywa 6. Zobowiązania wobec rezydentów spoza strefy euro wyrażone w euro 7. Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro wyrażone w walutach obcych 8. Zobowiązania wobec rezydentów spoza strefy euro wyrażone w walutach obcych 8.1. Depozyty, salda i inne zobowiązania 8.2. Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach ERM II 9. Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia przyznawa­ nych przez MFW 10. Pozostałe pasywa 11. Rachunki rewaluacyjne 12. Kapitał i rezerwy Pasywa ogółem

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.8.2009

(1) Tabela aktywów może także być zamieszczona ponad tabelą pasywów.”

4.8.2009

4) tabela „Skonsolidowany bilans roczny Eurosystemu” zawarta w załączniku VII otrzymuje brzmienie: „Skonsolidowany bilans roczny Eurosystemu

(w milionach EUR) Aktywa (1) Rok bieżący Rok ubiegły Pasywa Rok bieżący Rok ubiegły

1. Złoto i należności w złocie 2. Należności od rezydentów spoza strefy euro wyrażone w walutach obcych 2.1. Należności od MFW 2.2. Środki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 3. Należności od rezydentów strefy euro wyrażone w walutach obcych 4. Należności od rezydentów spoza strefy euro wyrażone w euro 4.1. Środki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 4.2. Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach ERM II 5. Kredyty udzielone instytucjom kredytowym strefy euro związane z operacjami polityki pieniężnej, wyrażone w euro 5.1. Podstawowe operacje refinansujące 5.2. Długoterminowe operacje refinansujące 5.3. Dostrajające operacje z przyrzeczeniem odkupu 5.4. Strukturalne operacje z przyrzeczeniem odkupu 5.5. Kredyty marginalne 5.6. Kredyty związane z depozytem zabezpieczającym 6. Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro wyrażone w euro 7. Papiery wartościowe wyemitowane przez rezydentów strefy euro wyrażone w euro 7.1. Papiery wartościowe utrzymywane w celach związa­ nych z polityką pieniężną 7.2. Pozostałe papiery wartościowe 8. Zadłużenie sektora instytucji rządowych i samorządowych wyrażone w euro 9. Pozostałe aktywa Aktywa ogółem

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 202 POZ 65 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L202 - 84 z 20094.8.2009

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (operacja „Atalanta”)

 • Dz. U. L202 - 83 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady 2009/597/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (operacja „Atalanta”)

 • Dz. U. L202 - 82 z 20094.8.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego I Bezpieczeństwa EUJUST LEX/1/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. dotycząca mianowania szefa zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

 • Dz. U. L202 - 54 z 20094.8.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2009/19)

 • Dz. U. L202 - 53 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta Banka Slovenije

 • Dz. U. L202 - 52 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 13 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2009/290/WE z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie udzielenia Łotwie średnioterminowej pomocy finansowej Wspólnoty

 • Dz. U. L202 - 50 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Łotwie

 • Dz. U. L202 - 48 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Rumunii

 • Dz. U. L202 - 46 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Polsce

 • Dz. U. L202 - 44 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Litwie

 • Dz. U. L202 - 42 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Malcie

 • Dz. U. L202 - 36 z 20094.8.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei dotycząca współpracy w sprawie działań antykonkurencyjnych

 • Dz. U. L202 - 35 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei dotyczącej współpracy w sprawie działań antykonkurencyjnych

 • Dz. U. L202 - 29 z 20094.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/97/WE z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2003/90/WE i 2003/91/WE określające środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektyw Rady 2002/53/WE i 2002/55/WE odpowiednio w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków roślin uprawnych i gatunków warzyw (1)

 • Dz. U. L202 - 16 z 20094.8.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/80/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie identyfikacji urządzeń do sterowania i kontroli, urządzeń ostrzegawczych oraz wskaźników pojazdów silnikowych dwu- i trzykołowych (wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L202 - 5 z 20094.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 702/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008 ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz kontroli w sektorze wina

 • Dz. U. L202 - 3 z 20094.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 701/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1182/2008 ustalające z góry stawkę dopłat do prywatnego przechowywania masła

 • Dz. U. L202 - 1 z 20094.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 700/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.