Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 203 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 703/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz walcówki pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu walcówki pochodzącej z Republiki Mołdowy i Turcji

Data ogłoszenia:2009-08-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 203 POZ 1

Strona 1 z 13
5.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 203/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 703/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz walcówki pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu walcówki pochodzącej z Republiki Mołdowy i Turcji


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) (zwane dalej „rozporzą­ dzeniem podstawowym”), w szczególności jego art. 9, uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsul­ tacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA (5) (4)

W tym celu przeprowadzono dodatkową wizytę weryfi­ kacyjną w następującym przedsiębiorstwie: Producent we Wspólnocie: — Celsa UK Holding Limited, Cardiff, Zjednoczone Królestwo. Komisja kontynuowała także dochodzenie odnośnie do interesu Wspólnoty i dokonała analizy danych udostęp­ nionych przez pewnych użytkowników we Wspólnocie w odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu. Należy przypomnieć, iż, jak przedstawiono w motywie 13 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych, docho­ dzenie w sprawie dumpingu oraz szkody obejmowało okres od dnia 1 kwietnia 2007 r. do dnia 31 marca 2008 r. (okres objęty dochodzeniem albo OD). Analiza tendencji mających znaczenie dla oceny szkody doko­ nana przez Komisję objęła okres od 2004 r. do końca okresu objętego dochodzeniem (okres badany). Niektóre zainteresowane strony twierdziły, że wybór roku 2004 jako okresu, który wzięto pod uwagę przy ocenie szkody, jest niewłaściwy, gdyż rok ten był rzekomo wyjątkowo korzystny ze względu na duży popyt i marżę zysku. Strony te opowiedziały się więc za wyłączeniem roku 2004 z okresu badanego. Należy zauważyć, że zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporzą­ dzenia podstawowego okres objęty dochodzeniem powi­ nien obejmować okres bezpośrednio poprzedzający wszczęcie postępowania. Przypomina się, że niniejsze dochodzenie zostało wszczęte dnia 8 maja 2008 r. Co się tyczy badania tendencji istotnych dla oceny szkody, zwykle obejmuje ono trzy lub cztery lata poprzedzające wszczęcie postępowania i kończy się wraz z upływem okresu objętego dochodzeniem w sprawie dumpingu. W niniejszym postępowaniu zasada ta została zastoso­ wana. Zatem fakt, że rok 2004 lub jakikolwiek inny rok zawarty w okresie badanym był wyjątkowy czy nie, nie wydaje się być istotny przy wyborze tego okresu.

1. Środki tymczasowe

(1)

Komisja nałożyła, rozporządzeniem (WE) nr 112/2009 (2) (zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie ceł tymczasowych”), tymczasowe cło anty­ dumpingowe na przywóz walcówki pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) i z Republiki Mołdowy (RM). Należy zauważyć, że postępowanie wszczęto w wyniku skargi złożonej przez Eurofer (zwany dalej „skarżącym”) w imieniu producentów reprezentujących znaczną część, w tym przypadku ponad 25 %, łącznej wspólnotowej produkcji walcówki. 2. Dalsze postępowanie

(6)

(2)

(3)

Po ujawnieniu istotnych faktów i ustaleń, na podstawie których podjęto decyzję o wprowadzeniu tymczasowych środków antydumpingowych (ujawnienie tymczasowych ustaleń), pewna liczba zainteresowanych stron przed­ łożyła oświadczenia w formie pisemnej, przedstawiające ich opinie w sprawie tymczasowych ustaleń. Stronom, które wystąpiły z takim wnioskiem, umożliwiono wypo­ wiedzenie się. Komisja kontynuowała poszukiwanie i weryfikowanie wszelkich informacji uznanych za konieczne do sformułowania ostatecznych ustaleń.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 203 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L203 - 81 z 20095.8.2009

  Decyzja Rady 2009/599/WPZiB z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie wykonania wspólnego stanowiska 2006/795/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

 • Dz. U. L203 - 65 z 20095.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego materacom łóżkowym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4597) (1)

 • Dz. U. L203 - 62 z 20095.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/99/WE z dnia 4 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia chlorofacynonu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L203 - 58 z 20095.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/98/WE z dnia 4 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia tlenku boru jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L203 - 52 z 20095.8.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/68/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie homologacji typu części urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej kołowych ciągników rolniczych i leśnych (wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L203 - 19 z 20095.8.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/61/WE z dnia 13 lipca 2009 r. odnosząca się do instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej na kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych (wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L203 - 16 z 20095.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 705/2009 z dnia 4 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 696/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 sierpnia 2009 r.

 • Dz. U. L203 - 14 z 20095.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 704/2009 z dnia 4 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.