Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 203 POZ 65

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego materacom łóżkowym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4597) (1)

Data ogłoszenia:2009-08-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 203 POZ 65

Strona 1 z 12
5.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 203/65

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 lipca 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego materacom łóżkowym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4597)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/598/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1980/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie zrewi­ dowanego programu przyznawania wspólnotowego oznako­ wania ekologicznego (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1, po konsultacji z Komitetem Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1980/2000 prze­ prowadzono we właściwym czasie przegląd kryteriów ekologicznych oraz związanych z nimi wymogów doty­ czących oceny i weryfikacji, ustanowionych w decyzji Komisji 2002/740/WE z dnia 3 września 2002 r. usta­ nawiającej zrewidowane ekologiczne kryteria przyzna­ wania wspólnotowego oznakowania ekologicznego dla materacy łóżkowych (2). Wymienione kryteria ekolo­ giczne oraz związane z nimi wymogi w zakresie oceny i weryfikacji obowiązują do dnia 31 marca 2010 r. W świetle tego przeglądu, w celu uwzględnienia rozwoju naukowego oraz tendencji na rynku należy zmienić defi­ nicję grupy produktów i określić nowe kryteria ekolo­ giczne. Kryteria ekologiczne oraz związane z nimi wymogi w zakresie oceny i weryfikacji powinny obowiązywać przez cztery lata od daty przyjęcia niniejszej decyzji. Należy zatem zastąpić decyzję 2002/740/WE. Należy przewidzieć okres przejściowy dla producentów wytwarzających produkty, którym przyznano oznako­ wanie ekologiczne dla materacy łóżkowych w oparciu o kryteria zawarte w decyzji 2002/740/WE, tak aby zapewnić im wystarczający czas na doprowadzenie ich produktów do zgodności ze zrewidowanymi kryteriami i wymogami. Producentom tym należy umożliwić również składanie wniosków w oparciu o kryteria okre­ ślone w decyzji 2002/740/WE lub w oparciu o kryteria określone w niniejszej decyzji do czasu utraty mocy przez tę decyzję.

(5)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1980/2000 wspól­ notowe oznakowanie ekologiczne może być przyzna­ wane produktom wykazującym cechy, dzięki którym wnoszą one znaczący wkład w poprawę istotnych aspektów środowiskowych. Rozporządzenie (WE) nr 1980/2000 stanowi, że szcze­ gółowe kryteria dotyczące oznakowania ekologicznego, opracowane na podstawie kryteriów sporządzonych przez Komitet Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekolo­ gicznego, należy ustalić dla poszczególnych grup produk­ tów. Stanowi ono również, że przegląd kryteriów przyzna­ wania oznakowania ekologicznego oraz związanych z nimi wymogów w zakresie oceny i weryfikacji ma nastąpić w odpowiednim czasie przed zakończeniem okresu obowiązywania kryteriów określonych dla danej grupy produktów.

(6)

(2)

(7) (8)

(3)

(1) Dz.U. L 237 z 21.9.2000, s. 1.

(2) Dz.U. L 236 z 4.9.2002, s. 10.

L 203/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.8.2009

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1980/2000,

Artykuł 4 Do celów administracyjnych grupie produktów „materace łóżkowe” przypisuje się numer kodu „014”.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 5 Artykuł 1 1. Grupa produktów „materace łóżkowe” obejmuje: Artykuł 6 1. Wnioski o oznakowanie ekologiczne dla grupy produktów „materace łóżkowe”, złożone przed datą przyjęcia niniejszej decyzji, podlegają ocenie zgodnie z warunkami określonymi w decyzji 2002/740/WE. Decyzja 2002/740/WE zostaje uchylona.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 203 POZ 65 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L203 - 81 z 20095.8.2009

  Decyzja Rady 2009/599/WPZiB z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie wykonania wspólnego stanowiska 2006/795/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

 • Dz. U. L203 - 62 z 20095.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/99/WE z dnia 4 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia chlorofacynonu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L203 - 58 z 20095.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/98/WE z dnia 4 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia tlenku boru jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L203 - 52 z 20095.8.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/68/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie homologacji typu części urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej kołowych ciągników rolniczych i leśnych (wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L203 - 19 z 20095.8.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/61/WE z dnia 13 lipca 2009 r. odnosząca się do instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej na kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych (wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L203 - 16 z 20095.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 705/2009 z dnia 4 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 696/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 sierpnia 2009 r.

 • Dz. U. L203 - 14 z 20095.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 704/2009 z dnia 4 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L203 - 1 z 20095.8.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 703/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz walcówki pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu walcówki pochodzącej z Republiki Mołdowy i Turcji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.