Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 203 POZ 81

Tytuł:

Decyzja Rady 2009/599/WPZiB z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie wykonania wspólnego stanowiska 2006/795/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2009-08-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 203 POZ 81

Strona 1 z 2
5.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 203/81

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

DECYZJA RADY 2009/599/WPZiB z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie wykonania wspólnego stanowiska 2006/795/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

(4)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając wspólne stanowisko 2006/795/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1, w związku z art. 23 ust. 2 Traktatu o Unii Euro­ pejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Zamieszczony w załączniku I do wspólnego stanowiska 2006/795/WPZiB wykaz osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi należy odpowiednio zastąpić,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Zamieszczony w załączniku I do wspólnego stanowiska 2006/795/WPZiB wykaz osób i podmiotów zastępuje się wyka­ zami zamieszczonymi w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W dniu 20 listopada 2006 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2006/795/WPZiB w sprawie środków ogra­ niczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Repub­ lice Ludowo-Demokratycznej („KRLD”), które wdrażało rezolucję nr 1718 (2006) Rady Bezpieczeństwa ONZ („rezolucja RB ONZ nr 1718 (2006)”). W dniu 27 lipca 2009 r. Rada przyjęła wspólne stano­ wisko 2009/573/WPZiB (2), które zmieniało wspólne stanowisko 2006/795/WPZiB i wdrażało rezolucję nr 1874 (2009) Rady Bezpieczeństwa ONZ. W dniach 24 kwietnia i 16 lipca 2009 r. Komitet Sankcji utworzony na podstawie rezolucji RB ONZ nr 1718 (2006) wytypował osoby, które należy objąć środkami ograniczającymi.

(2)

Sporządzono w Brukseli dnia 4 sierpnia 2009 r. W imieniu Rady

C. BILDT

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 322 z 22.11.2006, s. 32. (2) Dz.U. L 197 z 29.7.2009, s. 111.

L 203/82

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.8.2009

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I a) Wykaz osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a) i art. 4 ust. 1 lit. a)

Nazwisko Zwany również Data urodzenia Data wytypowania Pozostałe informacje

1.

Yun Ho-jin

Yun Ho-chin

13.10.1944

16.7.2009

Dyrektor Namchongang Trading Corporation; nadzoruje import składników potrzebnych do reali­ zacji programu wzbogacania uranu. Dyrektor Generalnego Urzędu Energii Atomowej – głównej agencji prowadzącej program jądrowy Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej; zajmuje się wieloma działaniami, w tym zarządzaniem przez Urząd Centrum Badań nad Energią Jądrową w Yongbyon oraz przed­ siębiorstwem Namchongang Trading Corporation. Dyrektor w Generalnym Urzędzie Energii Atomowej; bierze udział w programie jądrowym Koreań­ skiej Republiki Ludowo-Demokra­ tycznej; jako szef biura doradztwa naukowego w Urzędzie był człon­ kiem komisji naukowej we Wspólnym Instytucie Badań Jądro­ wych. Były dyrektor Centrum Badań nad Energią Jądrową w Yongbyon; nadzorował trzy główne obiekty wspomagające produkcję plutonu nadającego się do wykorzystania w broni: obiekt produkujący paliwo, reaktor jądrowy oraz zakład powtórnego przetwarzania. Dyrektor Korea Ryongaksan General Trading Corporation; bierze udział w programie rakiet balistycznych Koreańskiej Repub­ liki Ludowo-Demokratycznej.

2.

Ri Je-son

Ri Che-son

1938

16.7.2009

3.

Hwang Sok-hwa

16.7.2009

4.

Ri Hong-sop

1940

16.7.2009

5.

Han Yu-ro

16.7.2009

b) Wykaz podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. a)

Nazwa Inna nazwa Miejsce Data wytypowania Pozostałe informacje

1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 203 POZ 81 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L203 - 65 z 20095.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego materacom łóżkowym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4597) (1)

 • Dz. U. L203 - 62 z 20095.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/99/WE z dnia 4 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia chlorofacynonu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L203 - 58 z 20095.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/98/WE z dnia 4 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia tlenku boru jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L203 - 52 z 20095.8.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/68/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie homologacji typu części urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej kołowych ciągników rolniczych i leśnych (wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L203 - 19 z 20095.8.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/61/WE z dnia 13 lipca 2009 r. odnosząca się do instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej na kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych (wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L203 - 16 z 20095.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 705/2009 z dnia 4 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 696/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 sierpnia 2009 r.

 • Dz. U. L203 - 14 z 20095.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 704/2009 z dnia 4 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L203 - 1 z 20095.8.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 703/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz walcówki pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu walcówki pochodzącej z Republiki Mołdowy i Turcji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.