Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 204 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 709/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 43/2009 w odniesieniu do limitów połowowych dla okowiela w obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów ICES IIa i IV

Data ogłoszenia:2009-08-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 204 POZ 12

Strona 1 z 2
L 204/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.8.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 709/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 43/2009 w odniesieniu do limitów połowowych dla okowiela w obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów ICES IIa i IV

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (7)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 43/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2009 rok i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (1), w szczególności jego art. 5 ust. 5, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Wstępne limity połowowe dla stada okowiela w obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów ICES IIa i IV zostały określone w załączniku IA do rozporządzenia (WE) nr 43/2009. Zgodnie z art. 5 ust. 5 wspomnianego rozporządzenia Komisja może zmienić te limity połowowe w świetle informacji naukowych zebranych w pierwszej połowie 2009 r. Biorąc pod uwagę informacje naukowe zebrane w pierwszej połowie 2009 r., należy ustalić ostateczne limity połowowe dla okowiela w przedmiotowych obsza­ rach.

Zgodnie z art. 5 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 43/2009 limity połowowe dla stada witlinka w obszarach ICES IIIa oraz IV, a także w wodach WE obszaru ICES IIa, dla stada plamiaka w obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów ICES IIIb, IIIc oraz IIId i dla stada plamiaka w obszarze ICES IV oraz w wodach WE obszaru ICES IIa mogą zostać zmienione przez Komisję wskutek prze­ glądu limitów połowowych stada okowiela, w celu uwzględnienia przyłowów przemysłowych tych stad w ramach połowów okowiela. Wspomniany przegląd spowoduje jednak zmniejszenie ilości plamiaka i witlinka wyładowywanych w celu spożycia przez ludzi i zwiększy ilości tych ryb wyładowywanych do celów przemysłowych. Z tego powodu korzystniejsze jest utrzymanie niezmienionych limitów połowowych dla tych stad i wstrzymanie połowów okowiela w chwili osiągnięcia poziomów przyłowów plamiaka i witlinka odpowiadających obecnym szacunkom.

(8)

(2)

(3)

Limity połowowe dla stad witlinka i plamiaka w obszarach ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów ICES IIIb, IIIc i IIId powinny pozostać na niezmienionym poziomie przez pozostałą część 2009 r., również ze względu na ograniczenie połowów okowiela w tych obszarach i przy braku jakichkolwiek nowych prognoz dla przyłowów plamiaka i witlinka podczas innych połowów przemysłowych odbywających się w tych obszarach.

(9) (4)

Według Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa połowy w 2009 r. do wielkości 157 000 ton w obszarach ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów ICES IIa i IV odpowiadałyby śmiertelności połowowej 0,6 i powinny zapewnić utrzy­ manie stada powyżej limitów zapobiegawczych. Stado okowiela w Morzu Północnym jest dzielone z Norwegią, lecz w chwili obecnej nie jest jednak zarzą­ dzane wspólnie przez obie strony. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powinny być zgodne z konsultacjami przeprowadzonymi z Norwegią zgodnie z postanowieniami zawartymi w uzgodnionym protokole z dnia 10 grudnia 2008 r. na temat wniosków konsul­ tacji dotyczących połowów prowadzonych przez Wspól­ notę Europejską i Norwegię. W związku z tym udział Wspólnoty w całkowitych dopuszczalnych połowach (TAC) okowiela w obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów ICES IIa oraz IV należy ustalić na poziomie 75 % ze 157 000 ton.

Okowiel jest gatunkiem żyjącym krótko. W związku z tym nowe limity połowowe powinny zostać wprowa­ dzone w życie jak najszybciej, w celu zapewnienia ciągłości połowów tego stada.

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IA do rozporządzenia (WE) nr 43/2009.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2009 NR 204 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L204 - 44 z 20096.8.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 649/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. dostosowującego określone kwoty połowowe na rok 2009 w kontekście ustalanych co roku warunków zarządzania kwotami połowowymi (  Dz.U. L 192 z 24.7.2009)

 • Dz. U. L204 - 43 z 20096.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 5 sierpnia 2009 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/233/WE w odniesieniu do pozycji dotyczących Niemiec w wykazie laboratoriów upoważnionych do sprawdzania skuteczności szczepionki przeciw wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6105) (1)

 • Dz. U. L204 - 39 z 20096.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 5 sierpnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych państw członkowskich i ich regionów za oficjalnie wolne od brucelozy bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6086) (1)

 • Dz. U. L204 - 37 z 20096.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 712/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L204 - 35 z 20096.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 711/2009 z dnia 4 sierpnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów widlaków w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich w obszarach VIII i IX przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L204 - 15 z 20096.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 710/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustanawiania szczegółowych zasad dotyczących ekologicznej produkcji zwierzęcej w sektorze akwakultury i ekologicznej produkcji wodorostów morskich

 • Dz. U. L204 - 11 z 20096.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 708/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. ustanawiające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 1915/83 w odniesieniu do terminu przesyłania sprawozdań z gospodarstw rolnych za rok obrachunkowy 2008 przez agencję łącznikową we Włoszech

 • Dz. U. L204 - 3 z 20096.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 707/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich w odniesieniu do aktualizacji wymogów dotyczących danych

 • Dz. U. L204 - 1 z 20096.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 706/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.