Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 204 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 707/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich w odniesieniu do aktualizacji wymogów dotyczących danych

Data ogłoszenia:2009-08-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 204 POZ 3

Strona 1 z 4
6.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 204/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 707/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich w odniesieniu do aktualizacji wymogów dotyczących danych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzyna­ rodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich (1), w szczególności jego art. 10, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Centralnego (EBC) konieczne jest wprowadzenie pewnych zmian w zakresie wymogów dotyczących danych w tabeli 1 „Wskaźniki euro bilansu płatniczego” i tabeli 2 „Kwartalny bilans płatniczy” w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 184/2005.

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 184/2005 określa wspólne zasady systematycznego sporządzania wspólnotowej statystyki w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodo­ wego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Ze względu na zmiany gospodarcze i techniczne w zakresie bilansu płatniczego konieczna jest systema­ tyczna aktualizacja wymogów dotyczących danych oraz dostosowanie poziomu podziału określonego w rozporządzeniu (WE) nr 184/2005. W związku z przyjęciem rozporządzenia (WE) nr 1161/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie sporządzania kwartalnych niefinansowych sprawozdań przez sektor instytucjonal­ ny (2) niezbędna jest dodatkowa statystyka w zakresie bilansu płatniczego. W celu zwiększenia dokładności zagregowanych danych dotyczących dochodów i rachunku bieżącego na poziomie Wspólnoty, zapewnienia zgodności metody agregacji stosowanej do dochodów z inwestycji portfelo­ wych (rachunek bieżący) i przepływów inwestycji port­ felowych (rachunek finansowy), a także w celu zapew­ nienia zgodności między obliczeniami Komisji Europej­ skiej (Eurostat) a obliczeniami Europejskiego Banku

W związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej Bułgarii i Rumunii oraz przyjęciem euro przez Słowenię, Cypr, Maltę i Słowację niezbędne jest wprowadzenie stosownych zmian w tabeli 6 „Poziomy podziału geogra­ ficznego” w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 184/2005. W związku z przyjęciem rozporządzenia (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (3) konieczne jest dostosowanie poziomów podziału na rodzaje działalności w tabeli 7 „Poziomy podziału na rodzaje działalności” w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 184/2005. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Bilansu Płatniczego powo­ łanego na mocy rozporządzenia (WE) nr 184/2005,

(6)

(2)

(3)

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(4)

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 184/2005 zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 5 sierpnia 2009 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 35 z 8.2.2005, s. 23. (2) Dz.U. L 191 z 22.7.2005, s. 22.

(3) Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 204 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L204 - 44 z 20096.8.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 649/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. dostosowującego określone kwoty połowowe na rok 2009 w kontekście ustalanych co roku warunków zarządzania kwotami połowowymi (  Dz.U. L 192 z 24.7.2009)

 • Dz. U. L204 - 43 z 20096.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 5 sierpnia 2009 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/233/WE w odniesieniu do pozycji dotyczących Niemiec w wykazie laboratoriów upoważnionych do sprawdzania skuteczności szczepionki przeciw wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6105) (1)

 • Dz. U. L204 - 39 z 20096.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 5 sierpnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych państw członkowskich i ich regionów za oficjalnie wolne od brucelozy bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6086) (1)

 • Dz. U. L204 - 37 z 20096.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 712/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L204 - 35 z 20096.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 711/2009 z dnia 4 sierpnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów widlaków w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich w obszarach VIII i IX przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L204 - 15 z 20096.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 710/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustanawiania szczegółowych zasad dotyczących ekologicznej produkcji zwierzęcej w sektorze akwakultury i ekologicznej produkcji wodorostów morskich

 • Dz. U. L204 - 12 z 20096.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 709/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 43/2009 w odniesieniu do limitów połowowych dla okowiela w obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów ICES IIa i IV

 • Dz. U. L204 - 11 z 20096.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 708/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. ustanawiające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 1915/83 w odniesieniu do terminu przesyłania sprawozdań z gospodarstw rolnych za rok obrachunkowy 2008 przez agencję łącznikową we Włoszech

 • Dz. U. L204 - 1 z 20096.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 706/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.