Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 205 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 719/2009 z dnia 6 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1251/2008 w odniesieniu do wykazu krajów trzecich i terytoriów, z których dozwolony jest przywóz niektórych skorupiaków i ozdobnych zwierząt wodnych do Wspólnoty (1)

Data ogłoszenia:2009-08-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 205 POZ 10

Strona 1 z 4
L 205/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.8.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 719/2009 z dnia 6 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1251/2008 w odniesieniu do wykazu krajów trzecich i terytoriów, z których dozwolony jest przywóz niektórych skorupiaków i ozdobnych zwierząt wodnych do Wspólnoty

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (1), w szczególności jej art. 22, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

do łowisk „wpuść i złów” i do otwartych obiektów, w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne, oraz ryb ozdobnych podatnych na co najmniej jedną z chorób wymienionych w części II załącznika IV do dyrektywy 2006/88/WE i przeznaczonych do zamkniętych obiek­ tów, w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne.

(5)

W dyrektywie Rady 2006/88/WE ustanowiono wymogi w zakresie zdrowia zwierząt odnoszące się do wprowa­ dzania do obrotu i przywozu oraz przewozu przez tery­ torium Wspólnoty zwierząt i produktów akwakultury. Dyrektywa ta przewiduje, że zwierzęta akwakultury i ich produkty wprowadzane są na obszar Wspólnoty jedynie z takich krajów trzecich lub ich części, które figurują w wykazie sporządzonym i aktualizowanym zgodnie z procedurą przewidzianą w tej dyrektywie. Artykuł 11 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1251/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. wdrażającego dyrektywę Rady 2006/88/WE w zakresie warunków oraz wymagań certy­ fikacji w odniesieniu do wprowadzania do obrotu i przywożenia do Wspólnoty zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz ustanawiającego wykaz gatunków-wektorów (2) określa zasady mające zastoso­ wanie do przywozu ozdobnych zwierząt wodnych prze­ znaczonych do zamkniętych obiektów, w których utrzy­ muje się zwierzęta ozdobne. Zgodnie z art. 11 ust. 2 tego rozporządzenia państwa członkowskie zezwalają na przywóz ryb ozdobnych, które nie należą do gatunków podatnych na którąkol­ wiek z chorób wymienionych w części II załącznika IV do dyrektywy 2006/88/WE, oraz mięczaków ozdobnych i skorupiaków ozdobnych przeznaczonych do zamknię­ tych obiektów, w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne wyłącznie z krajów lub terytoriów trzecich będących członkami Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE). Przepis ten zapewnia przekazywanie wszelkich istotnych danych epidemiologicznych związa­ nych z tymi zwierzętami wszystkim członkom OIE. W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1251/2008 ustanowiono wykaz krajów trzecich, terytoriów, stref lub enklaw, z których dozwolony jest przywóz zwierząt akwakultury przeznaczonych do celów hodowlanych,

Sekretariat Wspólnoty Pacyfiku (SWP) jest organizacją międzynarodową, która zapewnia pomoc techniczną, doradztwo w zakresie polityki, usługi szkoleniowe i badawcze 22 krajom i terytoriom wysp Pacyfiku w takich obszarach, jak: zdrowie, rozwój społeczny, rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo. Niektórzy człon­ kowie SWP nie są członkami OIE. OIE i SWP zawarły porozumienie we wrześniu 1999 r. Zgodnie z tym porozumieniem SWP ma zachęcać swych członków, którzy nie są członkami OIE, do uczestnictwa w sieci informacyjnej OIE na temat zdrowia zwierząt i zdrowia zwierząt wodnych. W załączniku do tego porozumienia, podpisanym przez SWP i OIE dnia 10 kwietnia 2003 r., ustanowiono warunki współpracy między obiema stronami na rzecz rozwoju, utrzymywania i dystrybucji regionalnego systemu wymiany informacji o zdrowiu zwierząt dla krajów i terytoriów wysp Pacyfiku. W pismach z dnia 31 marca 2009 r. i 30 kwietnia 2009 r. SWP poinformowało Komisję, że od maja 2009 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 205 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L205 - 21 z 20097.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wprowadzenia w związku z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii pewnych zmian technicznych w załącznikach I i II do Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską, ustanawiającej środki równoważne środkom ustanowionym w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L205 - 20 z 20097.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 722/2009 z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie ofert na przywóz kukurydzy przekazanych w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 677/2009

 • Dz. U. L205 - 19 z 20097.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 721/2009 z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie ofert na przywóz kukurydzy przekazanych w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009

 • Dz. U. L205 - 15 z 20097.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 720/2009 z dnia 6 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 884/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do cen referencyjnych, obliczania kosztów finansowych i fizycznych kontroli ryżu

 • Dz. U. L205 - 7 z 20097.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 718/2009 z dnia 4 sierpnia 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L205 - 3 z 20097.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 717/2009 z dnia 4 sierpnia 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L205 - 1 z 20097.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 716/2009 z dnia 6 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.