Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 205 POZ 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 720/2009 z dnia 6 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 884/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do cen referencyjnych, obliczania kosztów finansowych i fizycznych kontroli ryżu

Data ogłoszenia:2009-08-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 205 POZ 15

Strona 1 z 3
7.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 205/15

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 720/2009 z dnia 6 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 884/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do cen referencyjnych, obliczania kosztów finansowych i fizycznych kontroli ryżu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 42,


Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organi­ zację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe doty­ czące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (3) wprowadziło rozróżnienie między cenami referencyjnymi a cenami interwencyjnymi. Konieczne jest zatem dostosowanie niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 884/2006. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 670/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie interwencji publicznej w ramach procedury przetargowej na skup pszenicy durum lub ryżu niełuska­ nego i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 428/2008 oraz (WE) nr 687/2008 (4) wprowadziło nowe przepisy dotyczące fizycznych kontroli ryżu. Konieczne jest zatem dostosowanie niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 884/2006. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 884/2006. Ze względów należytego zarządzania środkami interwen­ cyjnymi związanymi ze składowaniem w magazynach państwowych zmiany dotyczące rozróżnienia między cenami referencyjnymi a cenami interwencyjnymi powinny wejść w życie z dniem 1 października 2009 r., czyli w dniu rozpoczęcia nowego roku budże­ towego. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszy Rolniczych,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z załącznikiem IV do rozporządzenia Komisji (WE) nr 884/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustana­ wiającego szczegółowe zasady stosowania rozporzą­ dzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do finan­ sowania przez EFRG środków interwencyjnych w postaci składowania w magazynach państwowych i księgowania transakcji składowania w magazynach państwowych przez agencje płatnicze państw członkowskich (2) metoda obliczania finansowania kosztów funduszy uruchomio­ nych przez państwa członkowskie w celu zakupu produktów wymaga ustalenia stóp procentowych obowiązujących w danym roku budżetowym.

(7)

(8)

(2)

Ustalenie wspomnianych stóp procentowych odbywa się w oparciu o średnie stopy procentowe mające zastoso­ wanie w okresie referencyjnym, o których państwa człon­ kowskie powiadamiają Komisję, na jej wniosek i w odpo­ wiednim terminie. W celu zachowania jednolitości powiadomienie to należy przekazywać na formularzu udostępnionym państwom członkowskim przez Komisję.

(9)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (3)

Jeżeli państwa członkowskie w odpowiedzi na wniosek Komisji nie prześlą swojego powiadomienia we właściwej formie i w określonym terminie, należy uznać, że w okresie referencyjnym nie ponosiły one żadnych kosztów z tytułu odsetek.

Artykuł 1 Załączniki I, IV, VI, VII, X i XII do rozporządzenia (WE) nr 884/2006 zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Punkty 3–6 załącznika stosuje się od dnia 1 października 2009 r.

(3) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (4) Dz.U. L 194 z 25.7.2009, s. 22.

(4)

W przypadku państw członkowskich, które w swoim powiadomieniu zgłoszą, że w okresie referencyjnym nie ponosiły żadnych kosztów z tytułu odsetek, ponieważ w tym okresie nie składowały produktów rolnych w magazynach państwowych, należy jasno określić, jaka stopa procentowa ma być zastosowania do finanso­ wania kosztów funduszy, które mają zostać uruchomione przez państwa członkowskie na zakup produktów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 205 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L205 - 21 z 20097.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wprowadzenia w związku z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii pewnych zmian technicznych w załącznikach I i II do Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską, ustanawiającej środki równoważne środkom ustanowionym w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L205 - 20 z 20097.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 722/2009 z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie ofert na przywóz kukurydzy przekazanych w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 677/2009

 • Dz. U. L205 - 19 z 20097.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 721/2009 z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie ofert na przywóz kukurydzy przekazanych w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009

 • Dz. U. L205 - 10 z 20097.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 719/2009 z dnia 6 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1251/2008 w odniesieniu do wykazu krajów trzecich i terytoriów, z których dozwolony jest przywóz niektórych skorupiaków i ozdobnych zwierząt wodnych do Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L205 - 7 z 20097.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 718/2009 z dnia 4 sierpnia 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L205 - 3 z 20097.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 717/2009 z dnia 4 sierpnia 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L205 - 1 z 20097.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 716/2009 z dnia 6 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.