Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 205 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wprowadzenia w związku z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii pewnych zmian technicznych w załącznikach I i II do Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską, ustanawiającej środki równoważne środkom ustanowionym w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

Data ogłoszenia:2009-08-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 205 POZ 21

Strona 1 z 3
7.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 205/21

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wprowadzenia w związku z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii pewnych zmian technicznych w załącznikach I i II do Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską, ustanawiającej środki równoważne środkom ustanowionym w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek (2009/602/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 94 w związku z art. 300,

(3)

ralnego Komisji odpowiednio w dniach 28 stycznia 2008 r. i 17 lipca 2007 r. Informacje te powinny zostać przekazane władzom Szwajcarii przez Komisję w drodze zwykłego powiadomienia.

uwzględniając decyzję Rady 2004/911/WE z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską, ustanawia­ jącej środki równoważne środkom ustanowionym dyrektywą Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek i towarzyszącego jej Protokołu ustaleń (1), w szczególności jej art. 2,

Wykaz powiązanych podmiotów zawarty w załączniku do dyrektywy Rady 2003/48/WE (2) został zmieniony dyrektywą Rady 2006/98/WE (3) dostosowującą niektóre dyrektywy w dziedzinie opodatkowania, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii. W celu dopilnowa­ nia, aby zmiany te zostały odzwierciedlone w umowie ze Szwajcarią, Komisja musi skorzystać z przyznanego jej przez Radę upoważnienia i dokonać za wspólnym poro­ zumieniem odpowiednich zmian w załączniku II do umowy ze Szwajcarią,

a także mając na uwadze, co następuje:

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(1)

W związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii należy wprowadzić zmiany techniczne zarówno w załączniku I (wykaz właściwych organów), jak i w załączniku II (wykaz powiązanych podmiotów) do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską, usta­ nawiającej środki równoważne środkom ustanowionym w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatko­ wania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek.

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wprowadzenia w związku z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii pewnych zmian technicznych w załącznikach I i II do Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwaj­ carską, ustanawiającej środki równoważne środkom ustano­ wionym w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatko­ wania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odse­ tek.

(2) Dz.U. L 157 z 26.6.2003, s. 38. (3) Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 129.

(2)

Bułgaria i Rumunia wyznaczyły swoje właściwe organy w drodze formalnego powiadomienia Sekretariatu Gene­

(1) Dz.U. L 385 z 29.12.2004, s. 28.

L 205/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.8.2009

Tekst wymiany listów załączony jest do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Przewodniczący Komisji jest upoważniony do wyznaczenia osoby (osób) uprawnionej(-ych) do podpisania wymiany listów, tak aby stała się ona wiążąca dla Wspólnoty. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 marca 2009 r. W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji

7.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 205/23

ZAŁĄCZNIK Umowa Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wprowadzenia w związku z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii pewnych zmian technicznych w załącznikach I i II do Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską, ustanawiającej środki równoważne środkom ustanowionym w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek A.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 205 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L205 - 20 z 20097.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 722/2009 z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie ofert na przywóz kukurydzy przekazanych w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 677/2009

 • Dz. U. L205 - 19 z 20097.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 721/2009 z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie ofert na przywóz kukurydzy przekazanych w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009

 • Dz. U. L205 - 15 z 20097.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 720/2009 z dnia 6 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 884/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do cen referencyjnych, obliczania kosztów finansowych i fizycznych kontroli ryżu

 • Dz. U. L205 - 10 z 20097.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 719/2009 z dnia 6 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1251/2008 w odniesieniu do wykazu krajów trzecich i terytoriów, z których dozwolony jest przywóz niektórych skorupiaków i ozdobnych zwierząt wodnych do Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L205 - 7 z 20097.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 718/2009 z dnia 4 sierpnia 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L205 - 3 z 20097.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 717/2009 z dnia 4 sierpnia 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L205 - 1 z 20097.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 716/2009 z dnia 6 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.