Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 206 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 723/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wspólnotowych ram prawnych konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC)

Data ogłoszenia:2009-08-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 206 POZ 1

Strona 1 z 8
8.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 206/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 723/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wspólnotowych ram prawnych konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

2006/974/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego „Możliwości” (5).


(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 171 i art. 172 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

Chociaż pomoc związana z wykorzystaniem i rozwojem europejskich infrastruktur badawczych przybiera zasad­ niczo formę dotacji na rzecz infrastruktur badawczych już istniejących w państwach członkowskich, w ostatnich latach widoczne są jednak wysiłki w celu pobudzenia rozwoju nowych struktur poprzez utwo­ rzenie odpowiednich ram prawnych, które powinny ułatwić tworzenie i eksploatację nowych infrastruktur badawczych na poziomie Wspólnoty. Potrzeba ta została wielokrotnie wyrażona, zarówno na szczeblu politycznym, ze strony państw członkowskich i instytucji wspólnotowych, jak i ze strony różnych przedstawicieli europejskiego środowiska naukowego, takich jak przedsiębiorstwa, ośrodki badawcze i uczelnie wyższe oraz, w szczególności, Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI). W ramach wspólnotowych programów ramowych w zakresie badań i rozwoju technologicznego uznaje się wprawdzie od dawna kluczową rolę światowej klasy infrastruktury badawczej w osiągnięciu wspólnotowych celów z zakresu badań i rozwoju technologicznego okre­ ślonych w art. 163 Traktatu, lecz zasady tworzenia, finansowania i eksploatacji tych struktur mają wciąż frag­ mentaryczny i zregionalizowany charakter. Biorąc pod uwagę fakt, że europejskie infrastruktury badawcze konkurują z infrastrukturami światowych partnerów Wspólnoty, którzy przeznaczają i będą w przyszłości przeznaczać znaczne środki na inwestycje w nowoczesne wielkoskalowe infrastruktury badawcze, oraz fakt, że infrastruktury te stają się coraz bardziej złożone, a ich koszty stale rosną, często do poziomu, który jest nieosiągalny dla pojedynczych państw człon­ kowskich, a nawet kontynentów, niezbędne staje się wykorzystanie i rozwój całego potencjału art. 171 Trak­ tatu poprzez ustanowienie ram obejmujących procedury i warunki tworzenia i eksploatacji europejskich infra­ struktur badawczych na poziomie wspólnotowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (2),

(4)

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Zgodnie z art. 171 Traktatu Wspólnota może tworzyć wspólne przedsiębiorstwa lub jakiekolwiek inne struktury niezbędne do skutecznego wykonywania wspólnotowych programów badawczych, rozwoju technologicznego i demonstracji.

(2)

Wspieranie i rozwój infrastruktur badawczych w Europie jest wciąż aktualnym celem Wspólnoty, co odzwierciedla decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (4), a w szczególności decyzja Rady

(1) Opinia z dnia 19 lutego 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Opinia z dnia 14 stycznia 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (3) Dz.U. C 76 z 31.3.2009, s. 6. (4) Dz.U. L 412 z 30.12.2006, s. 1.

(5) Dz.U. L 54 z 22.2.2007, s. 101.

L 206/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.8.2009

które są konieczne do skutecznej realizacji wspólnoto­ wych programów w zakresie badań i rozwoju technolo­ gicznego. Nowe ramy prawne uzupełniałyby inne formy prawne istniejące w prawie krajowym, międzynaro­ dowym lub wspólnotowym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 206 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L206 - 20 z 20098.8.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/605/WPZiB z dnia 7 sierpnia 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2009/137/WPZiB przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie

 • Dz. U. L206 - 16 z 20098.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w 2009 r., przeznaczonego na dwuletni projekt pilotażowy dotyczący jakości powietrza w szkołach

 • Dz. U. L206 - 13 z 20098.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 5 sierpnia 2009 r. ustanawiająca wymogi dotyczące rejestracji producentów baterii i akumulatorów zgodnie z dyrektywą 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6054) (1)

 • Dz. U. L206 - 11 z 20098.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 725/2009 z dnia 7 sierpnia 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Pan de Cruz de Ciudad Real (ChOG))

 • Dz. U. L206 - 9 z 20098.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 724/2009 z dnia 7 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.