Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 206 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 5 sierpnia 2009 r. ustanawiająca wymogi dotyczące rejestracji producentów baterii i akumulatorów zgodnie z dyrektywą 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6054) (1)

Data ogłoszenia:2009-08-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 206 POZ 13

8.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 206/13

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 5 sierpnia 2009 r. ustanawiająca wymogi dotyczące rejestracji producentów baterii i akumulatorów zgodnie z dyrektywą 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6054)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/603/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego w art. 18 ust. 1 dyrek­ tywy 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2),

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając dyrektywę 2006/66/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylającą dyrektywę 91/157/EWG (1), a w szczególności jej art. 17, a także mając na uwadze, co następuje: Dyrektywa 2006/66/WE przewiduje rejestrację produ­ centów baterii i akumulatorów. Aby uniknąć nadmier­ nego obciążenia administracyjnego tych producentów, należy ustanowić wymogi proceduralne mające zastoso­ wanie w całej Wspólnocie. Należy określić rodzaj informacji, jakie powinni dostar­ czyć producenci baterii i akumulatorów w chwili skła­ dania wniosku o rejestrację, dbając jednocześnie, aby wymogi te nie powielały wymogów związanych z innymi procedurami rejestracyjnymi. Wszelkie opłaty rejestracyjne powinny być proporcjo­ nalne i obliczone w oparciu o koszty, w celu uniknięcia nadmiernego obciążenia kosztami administracyjnymi przedmiotowych producentów.

Artykuł 1 Wymogi do rejestracji Rejestracji producentów baterii i akumulatorów dokonują organy krajowe lub krajowe organizacje producentów upoważ­ nione przez państwa członkowskie, zwane dalej organami rejes­ trującymi, w formie papierowej lub elektronicznie.

(1)

Procedura rejestracji może stanowić część innej procedury rejes­ tracyjnej producenta.

(2)

Producenci baterii i akumulatorów są zobowiązani zareje­ strować się tylko raz w tym państwie członkowskim, w którym wprowadzają do obrotu baterie i akumulatory po raz pierwszy w sposób profesjonalny i otrzymują wówczas numer rejestracyjny.

Artykuł 2

(3)

Informacje dostarczane przez producentów Producenci baterii i akumulatorów dostarczają organom rejes­ tracyjnym informacje wymienione w załączniku.

(2) Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 9.

(1) Dz.U. L 266 z 26.9.2006, s. 1.

L 206/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.8.2009

Do celów rejestracji, o której mowa w art. 1 akapit drugi, producenci baterii i akumulatorów nie są zobowiązani dostar­ czyć informacji innych niż wymienione w załączniku. Artykuł 3 Opłaty rejestracyjne Organy rejestracyjne mogą stosować opłaty rejestracyjne, pod warunkiem że są one obliczone w oparciu o koszty i proporcjonalne. Stosując opłaty rejestracyjne, organy rejestracyjne informują właściwe organy krajowe o metodzie obliczania kosztów w odniesieniu do opłat. Artykuł 4 Zmiana danych podanych przy rejestracji Państwa członkowskie gwarantują, że w przypadku zmiany danych podanych przez producentów przy rejestracji zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji, producenci informują

właściwe organy rejestracyjne w danym państwie członkowskim w terminie jednego miesiąca od ich nastąpienia. Artykuł 5 Wyrejestrowanie Jeżeli producenci przestają być producentami w państwie człon­ kowskim, dokonują oni wyrejestrowania poprzez poinformo­ wanie właściwych organów rejestracyjnych w danym państwie członkowskim. Artykuł 6 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 5 sierpnia 2009 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

8.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 206/15

ZAŁĄCZNIK INFORMACJE, JAKIE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO REJESTRACJI 1. Nazwa producenta oraz marka (jeżeli istnieje), pod którą działa on w danym państwie członkowskim. 2. Adres(-y) producenta: kod pocztowy i miejscowość, nazwa ulicy i numer domu, kraj, adres URL, numer telefonu oraz nazwisko osoby kontaktowej, numer faksu i adres poczty elektronicznej, jeżeli możliwe. 3. Wskazanie rodzaju baterii i akumulatorów wprowadzanych do obrotu przez producenta: baterie i akumulatory przenośne, baterie i akumulatory przemysłowe czy baterie i akumulatory samochodowe. 4. Informacje, w jaki sposób producent wypełnia swoje zobowiązania – indywidualnie czy zbiorowo. 5. Data złożenia wniosku o rejestrację. 6. Krajowy kod identyfikacyjny producenta, łącznie z europejskim lub krajowym numerem identyfikacji podatkowej producenta (opcjonalne). 7. Oświadczenie, że podane informacje są prawdziwe.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 206 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L206 - 20 z 20098.8.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/605/WPZiB z dnia 7 sierpnia 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2009/137/WPZiB przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie

 • Dz. U. L206 - 16 z 20098.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w 2009 r., przeznaczonego na dwuletni projekt pilotażowy dotyczący jakości powietrza w szkołach

 • Dz. U. L206 - 11 z 20098.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 725/2009 z dnia 7 sierpnia 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Pan de Cruz de Ciudad Real (ChOG))

 • Dz. U. L206 - 9 z 20098.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 724/2009 z dnia 7 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L206 - 1 z 20098.8.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 723/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wspólnotowych ram prawnych konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.