Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 206 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w 2009 r., przeznaczonego na dwuletni projekt pilotażowy dotyczący jakości powietrza w szkołach

Data ogłoszenia:2009-08-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 206 POZ 16

Strona 1 z 3
L 206/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.8.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w 2009 r., przeznaczonego na dwuletni projekt pilotażowy dotyczący jakości powietrza w szkołach (2009/604/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

działania, na których sfinansowanie są przeznaczone, podlegają kompetencji Wspólnot lub Unii Europejskiej.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporzą­ dzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogól­ nego Wspólnot Europejskich (1), w szczególności jego art. 49 ust. 6 lit. a) i art. 75 ust. 2,

Zgodnie z art. 75 ust. 2 rozporządzenia finansowego zaciągnięcie zobowiązań dotyczących wydatków musi być poprzedzone decyzją w sprawie finansowania przy­ jętą przez instytucję lub organ, któremu instytucja ta przekaże uprawnienia.

(5)

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiające szczegó­ łowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (2), w szczególności jego art. 90,

Zgodnie z art. 90 ust. 2 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002 (zwanego dalej „szczegółowymi zasadami wykonania rozporządzenia finansowego”) w przypadku gdy środki wykorzystywane są zgodnie z rocznym programem prac, stanowiącym dostatecznie szczegółową podstawę działań, program taki uznaje się za decyzję w sprawie finansowania w odniesieniu do danych dotacji i zamówień.

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

Władze budżetowe przeznaczyły w budżecie UE na rok 2009 konkretne fundusze, w pozycji 17 03 09, na projekt pilotażowy dotyczący kompleksowych badań naukowych dotyczących zdrowia, środowiska natural­ nego, transportu i zmian klimatycznych – Poprawa jakości powietrza w budynkach i na zewnątrz.

(1)

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 zawiera pozycję 17 03 09 – projekt pilotażowy komple­ ksowych badań naukowych dotyczących zdrowia, środo­ wiska naturalnego, transportu i zmian klimatycznych – Poprawa jakości powietrza w budynkach i na zewnątrz.

(7)

(2)

Na mocy art. 49 ust. 1 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 (zwanego dalej „rozporządzeniem finanso­ wym”) środki przewidziane w budżecie na jakiekolwiek działanie Wspólnot lub Unii Europejskiej mogą zostać wykorzystane dopiero po przyjęciu aktu podstawowego.

Należy przyjąć roczny program prac dla projektu pilotażowego kompleksowych badań naukowych dotyczących zdrowia, środowiska naturalnego, transportu i zmian klimatycznych – Poprawa jakości powietrza w budynkach i na zewnątrz, który będzie stanowić decyzję w sprawie finansowania dla tego projektu w rozumieniu art. 75 rozporządzenia finansowego i art. 90 szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia finansowego,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(3)

Na mocy art. 49 ust. 6 lit. a) i b) rozporządzenia finan­ sowego, w drodze odstępstwa od art. 49 ust. 1, środki przyznane w budżecie na projekty pilotażowe o charakterze eksperymentalnym przeznaczone do zbadania wykonalności i użyteczności działania oraz środki na działania przygotowawcze w obszarze zastoso­ wania traktatu WE mające na celu przygotowanie propo­ zycji w celu przyjęcia przyszłych działań mogą zostać wykonane bez aktu podstawowego, pod warunkiem że

Artykuł 1 Program prac przedstawiony w załączniku zostaje zatwierdzony i jest finansowany w ramach pozycji w budżecie 17 03 09 budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 do maksymalnej kwoty wynoszącej 4 000 000 EUR.

Artykuł 2 Niniejsza decyzja stanowi decyzję w sprawie finansowania w rozumieniu art. 75 rozporządzenia finansowego i art. 90 szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia finansowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 206 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L206 - 20 z 20098.8.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/605/WPZiB z dnia 7 sierpnia 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2009/137/WPZiB przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie

 • Dz. U. L206 - 13 z 20098.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 5 sierpnia 2009 r. ustanawiająca wymogi dotyczące rejestracji producentów baterii i akumulatorów zgodnie z dyrektywą 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6054) (1)

 • Dz. U. L206 - 11 z 20098.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 725/2009 z dnia 7 sierpnia 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Pan de Cruz de Ciudad Real (ChOG))

 • Dz. U. L206 - 9 z 20098.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 724/2009 z dnia 7 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L206 - 1 z 20098.8.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 723/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wspólnotowych ram prawnych konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.