Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 206 POZ 20

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2009/605/WPZiB z dnia 7 sierpnia 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2009/137/WPZiB przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie

Data ogłoszenia:2009-08-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 206 POZ 20

L 206/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.8.2009

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2009/605/WPZiB z dnia 7 sierpnia 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2009/137/WPZiB przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie (1)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2, Artykuł 5 ust. 1 wspólnego działania 2009/137/WPZiB otrzy­ muje brzmienie: „1. Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z mandatem SPUE w okresie od dnia 1 marca 2009 r. do dnia 28 lutego 2010 r. wynosi 747 000 EUR.”. Artykuł 2 Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 16 lutego 2009 r. Rada przyjęła wspólne dzia­ łanie 2009/137/WPZiB (2) przedłużające mandat Specjal­ nego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) w Kosowie.

(2)

W art. 5 ust. 1 wspólnego działania 2009/137/WPZiB określono finansową kwotę odniesienia wynoszącą 645 000 EUR przewidzianą na pokrycie wydatków zwią­ zanych z mandatem SPUE do dnia 28 lutego 2010 r. Kwotę tę należy zwiększyć o 102 000 EUR, by pokryć wydatki związane z większą liczbą personelu łączniko­ wego w Belgradzie.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 sierpnia 2009 r. W imieniu Rady

(3)

Wspólne działanie 2009/137/WPZiB powinno zostać odpowiednio zmienione,

C. BILDT

Przewodniczący

(1) Na mocy rezolucji nr 1244 (1999) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. (2) Dz.U. L 46 z 17.2.2009, s. 69.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 206 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L206 - 16 z 20098.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w 2009 r., przeznaczonego na dwuletni projekt pilotażowy dotyczący jakości powietrza w szkołach

 • Dz. U. L206 - 13 z 20098.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 5 sierpnia 2009 r. ustanawiająca wymogi dotyczące rejestracji producentów baterii i akumulatorów zgodnie z dyrektywą 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6054) (1)

 • Dz. U. L206 - 11 z 20098.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 725/2009 z dnia 7 sierpnia 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Pan de Cruz de Ciudad Real (ChOG))

 • Dz. U. L206 - 9 z 20098.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 724/2009 z dnia 7 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L206 - 1 z 20098.8.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 723/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wspólnotowych ram prawnych konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.