Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 207 POZ 15

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 662/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego procedurę negocjowania i zawierania umów pomiędzy państwami członkowskimi a państwami trzecimi w sprawie szczegółowych zagadnień dotyczących prawa właściwego dla zobowiązań umownych i pozaumownych (  Dz.U. L 200 z 31.7.2009)

Data ogłoszenia:2009-08-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 207 POZ 15

11.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 207/15

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 662/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego procedurę negocjowania i zawierania umów pomiędzy państwami członkowskimi a państwami trzecimi w sprawie szczegółowych zagadnień dotyczących prawa właściwego dla zobowiązań umownych i pozaumownych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 200 z dnia 31 lipca 2009 r.) Strona tytułowa i strona 1, tytuł: zamiast: „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 662/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawia­ jące procedurę negocjowania i zawierania umów pomiędzy państwami członkowskimi a państwami trze­ cimi w sprawie szczegółowych zagadnień dotyczących prawa właściwego dla zobowiązań umownych i pozaumownych”, „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 662/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawia­ jące procedurę negocjowania i zawierania umów pomiędzy państwami członkowskimi a państwami trze­ cimi w sprawach szczególnych dotyczących prawa właściwego dla zobowiązań umownych i pozaumownych”.


powinno być:

Strona 8, motyw 21 zdanie drugie: zamiast: „W sprawozdaniu tym Komisja powinna, w ramach wykonywania swych uprawnień, potwierdzić tymcza­ sowy charakter niniejszego rozporządzenia lub zbadać, czy rozporządzenie to należy zastąpić nowym rozporządzeniem w tym samym przedmiocie lub uwzględniającym także szczególne kwestie należące do wyłącznej kompetencji Wspólnoty i regulowane innymi aktami Wspólnoty, o których mowa w motywie 5.”, „W sprawozdaniu tym Komisja powinna, w ramach wykonywania swych uprawnień, potwierdzić tymcza­ sowy charakter niniejszego rozporządzenia lub zbadać, czy rozporządzenie to należy zastąpić nowym rozporządzeniem w tym samym przedmiocie lub uwzględniającym także sprawy szczególne należące do wyłącznej kompetencji Wspólnoty i regulowane innymi aktami Wspólnoty, o których mowa w motywie 5.”.

powinno być:

Strona 10, art. 1 ust. 2: zamiast: powinno być: „2. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do umów dotyczących szczególnych kwestii objętych […]”, „2. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do umów dotyczących spraw szczególnych objętych […]”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 207 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L207 - 14 z 200911.8.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG (  Dz.U. L 133 z 22.5.2008)

 • Dz. U. L207 - 12 z 200911.8.2009

  Decyzja Komisji Mieszanej WE-EFTA „Wspólny Tranzyt” nr 1/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniająca Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej

 • Dz. U. L207 - 10 z 200911.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 730/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w podrejonach 22–24 Morza Bałtyckiego (wody terytorialne WE) przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L207 - 8 z 200911.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 729/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Ciauscolo (ChOG))

 • Dz. U. L207 - 5 z 200911.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 728/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 696/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 sierpnia 2009 r.

 • Dz. U. L207 - 3 z 200911.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 727/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L207 - 1 z 200911.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 726/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.