Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 208 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 732/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. zmieniające po raz 111. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

Data ogłoszenia:2009-08-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 208 POZ 3

12.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 208/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 732/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. zmieniające po raz 111. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące eksportu pewnych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów oraz rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych odnośnie do talibów w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 tiret pierwsze, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

umieszczenia w wykazie oraz wezwała go do przedsta­ wienia uwag do dnia 14 lipca 2009 r.

(4)

Komisja nie otrzymała żadnych uwag od osoby umiesz­ czonej w wykazie odnośnie do powodów umieszczenia jej w wykazie. Sporządzony przez Komitet ONZ ds. Sankcji wykaz osób, grup i podmiotów, których dotyczy zamrożenie funduszy i środków gospodarczych, obejmuje Uthmana Omara Mahmouda. Należy zatem umieścić nazwisko Uthmana Omara Mahmouda w załączniku I. W dniu 24 marca 2009 r. Komitet ds. Sankcji wprowa­ dził zmiany w danych identyfikacyjnych. Należy zatem uaktualnić opublikowane informacje (4) dotyczące Uthmana Omara Mahmouda. Niniejsze rozporządzenie należy stosować od dnia 30 maja 2002 r. ze względu na jego zapobiegawczy charakter, cel zamrożenia funduszy oraz zasobów gospo­ darczych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 881/2002, a także konieczność ochrony słusznych interesów podmiotów gospodarczych, które polegały na zgodności z prawem unieważnionego rozporządzenia, Artykuł 1

(5)

(6) (7)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby ekonomiczne podlegają zamro­ żeniu zgodnie z tym rozporządzeniem. Umieszczono w nim nazwisko Uthmana Omara Mahmouda. W dniu 11 czerwca 2009 r. (2) Sąd Pierwszej Instancji stwierdził nieważność rozporządzenia (WE) nr 881/2002 w zakresie, w jakim dotyczy ono Omara Mohammeda Othmana. Przed ogłoszeniem wyroku Sądu Pierwszej Instancji Komisja opublikowała zawiadomienie (3) skierowane do Uthmana Omara Mahmouda i informujące go, iż Komitet ONZ ds. Sankcji przedstawił uzasadnienie umieszczenia jego nazwiska w przedmiotowym wykazie, które na jego wniosek może mu zostać przedłożone w celu umożli­ wienia mu wyrażenia uwag odnośnie do powodów umieszczenia w wykazie. Ponadto, w zawiadomieniu z dnia 12 czerwca 2009 r. skierowanym na adres praw­ nika Uthmana Omara Mahmouda, Komisja przedstawiła Uthmanowi Omarowi Mahmoudowi powody jego

(8)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(3)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zostaje niniejszym zmieniony w sposób ustalony w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 30 maja 2002 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 sierpnia 2009 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9. (2) Wyrok w sprawie T-318/01, Omar Mohammed Othman przeciwko Radzie (dotychczas nieopublikowany). (3) Dz.U. C 80 z 3.4.2009, s. 12.

(4) Rozporządzenie (WE) nr 374/2008 (Dz.U. L 113 z 25.4.2008, s. 15).

L 208/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.8.2009

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany: Pod nagłówkiem „Osoby fizyczne” należy dodać następujący wpis: „Uthman Omar Mahmoud (alias a) Uthman, Al-Samman, b) Uthman, Umar, c) Al-Filistini, d) Abu Qatada, e) Takfiri, Abu Umr, f) Abu Umar, Abu Omar, g) Umar, Abu Umar, e) Abu Ismail). Data urodzenia: a) 30.12.1960 r., b) 13.12.1960 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.10.2001. Inne informacje: Pod nadzorem w Zjednoczonym Królestwie do czasu zakończenia procedur deportacyjnych (wg danych z marca 2009 r.)”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 208 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L208 - 39 z 200912.8.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 256/2009 z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny i fludioksonilu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (  Dz.U. L 81 z 27.3.2009)

 • Dz. U. L208 - 21 z 200912.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego twardym pokryciom (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5613) (1)

 • Dz. U. L208 - 19 z 200912.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 738/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarach VIIIc, IX i X oraz w wodach WE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L208 - 14 z 200912.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 737/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 3 do dnia 7 sierpnia 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L208 - 13 z 200912.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 736/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych czterech dni sierpnia 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

 • Dz. U. L208 - 11 z 200912.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 735/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L208 - 7 z 200912.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 734/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych wprowadzonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1858/2005 na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej poprzez przywóz stalowych lin i kabli wysyłanych z Republiki Korei i Malezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Republiki Korei i Malezji, oraz poddające ten przywóz rejestracji

 • Dz. U. L208 - 5 z 200912.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 733/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r. przyjmujące środki nadzwyczajne w odniesieniu do rynku mleka i przetworów mlecznych w formie otwarcia skupu masła i mleka odtłuszczonego w proszku w drodze procedury przetargowej w okresie od dnia 1 września 2009 r. do dnia 30 listopada 2009 r.

 • Dz. U. L208 - 1 z 200912.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 731/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.