Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 208 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 733/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r. przyjmujące środki nadzwyczajne w odniesieniu do rynku mleka i przetworów mlecznych w formie otwarcia skupu masła i mleka odtłuszczonego w proszku w drodze procedury przetargowej w okresie od dnia 1 września 2009 r. do dnia 30 listopada 2009 r.

Data ogłoszenia:2009-08-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 208 POZ 5

Strona 1 z 2
12.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 208/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 733/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r. przyjmujące środki nadzwyczajne w odniesieniu do rynku mleka i przetworów mlecznych w formie otwarcia skupu masła i mleka odtłuszczonego w proszku w drodze procedury przetargowej w okresie od dnia 1 września 2009 r. do dnia 30 listopada 2009 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(6)

W art. 13 rozporządzenia Komisji (WE) nr 105/2008 (2) ustanowiono zasady obowiązujące w przypadku, gdy Komisja decyduje się na przeprowadzenie skupu masła w trybie procedury przetargowej. W art. 13 rozporządzenia Komisji (WE) nr 214/2001 (3) ustanowiono zasady obowiązujące w przypadku, gdy Komisja decyduje się na przeprowadzenie skupu odtłusz­ czonego mleka w proszku w trybie procedury przetargo­ wej. Zważywszy na szczególną sytuację na rynku mleczarskim oraz mając na względzie zwiększenie efektywności systemu, na zasadzie odstępstwa od rozporządzeń: (WE) nr 214/2001 i (WE) nr 105/2008, należy zwięk­ szyć częstotliwość organizowanych przetargów do dwóch w miesiącu. Ze względu na skuteczność niniejsze rozporządzenie zawiera wszelkie niezbędne informacje dla przedsiębior­ ców, w związku z czym osobne ogłoszenie o przetargu jest zbędne. W celu zagwarantowania przedsiębiorcom jak najaktualniejszych informacji na temat danych kontaktowych agencji płatniczych, należy opublikować te informacje przy pomocy innego środka komunikacji, który będzie skuteczniejszy od publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przedłużenie okresu interwencji powinno obowiązywać jedynie przez ograniczony okres trzech miesięcy – od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2009 r. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 191 w związku z art. 4,

(7)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ceny przetworów mlecznych na rynku światowym spadły zauważalnie ze względu na zwiększoną podaż i spadek popytu wywołany kryzysem finansowo-gospo­ darczym. Ceny przetworów mlecznych na rynku wspól­ notowym uległy znaczącemu obniżeniu. W wyniku połą­ czenia środków rynkowych, podjętych na początku tego roku, wspólnotowe ceny ustabilizowały się na poziomie zbliżonym do poziomu cen wsparcia. Istotne jest, aby te środki wspierania rynku, a zwłaszcza interwencja publiczna, były stosowane tak długo, jak to konieczne w celu uniknięcia dalszego spadku cen i zakłóceń na rynku Wspólnoty.

(8)

(2)

Wobec bieżącej i przewidywanej sytuacji rynkowej niezbędne jest kontynuowanie interwencji publicznej w odniesieniu do masła i odtłuszczonego mleka w proszku również po dniu 31 sierpnia 2009 r.

(9)

(10) (3)

Komisja przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie przedłużenia na lata 2009 i 2010 okresu interwencji publicznej w odniesieniu do masła i odtłuszczonego mleka w proszku zgodnie z art. 11 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, który został z zadowoleniem przyjęty przez Radę.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I (4)

Wobec naglącej potrzeby podjęcia przedmiotowych środków w związku z wygaśnięciem okresu interwencyj­ nego z dniem 31 sierpnia 2009 r. oraz wobec problemu praktycznego wynikającego z faktu, że w związku z niedawnymi wyborami możliwe jest, iż Parlament Europejski nie będzie w stanie wydać opinii w odpowiednim terminie, Komisja zmuszona jest przyjąć niezbędne środki nadzwyczajne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 208 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L208 - 39 z 200912.8.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 256/2009 z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny i fludioksonilu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (  Dz.U. L 81 z 27.3.2009)

 • Dz. U. L208 - 21 z 200912.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego twardym pokryciom (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5613) (1)

 • Dz. U. L208 - 19 z 200912.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 738/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarach VIIIc, IX i X oraz w wodach WE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L208 - 14 z 200912.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 737/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 3 do dnia 7 sierpnia 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L208 - 13 z 200912.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 736/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych czterech dni sierpnia 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

 • Dz. U. L208 - 11 z 200912.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 735/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L208 - 7 z 200912.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 734/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych wprowadzonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1858/2005 na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej poprzez przywóz stalowych lin i kabli wysyłanych z Republiki Korei i Malezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Republiki Korei i Malezji, oraz poddające ten przywóz rejestracji

 • Dz. U. L208 - 3 z 200912.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 732/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. zmieniające po raz 111. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L208 - 1 z 200912.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 731/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.