Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 209 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 740/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1282/2006 w odniesieniu do pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych

Data ogłoszenia:2009-08-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 209 POZ 3

13.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 209/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 740/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1282/2006 w odniesieniu do pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 170 i 171, w związku z art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (3)

niającego osiągnięcie wyznaczonego celu. Prawdopo­ dobnie jeszcze przez dłuższy czas zarówno rynek serów, jak i poziom cen będą w dalszym ciągu słabe i niestabilne, co powoduje, że ustalenie odpowiedniego progu jest nadzwyczaj trudne. Zniesienie warunku ceny minimalnej umożliwiłoby znaczne ograniczenie obcią­ żenia administracyjnego obarczającego przedsiębiorstwa handlowe i właściwe organy. Należy objąć stosownym monitorowaniem rozwój sytuacji na rynku serów, jak również stan wywozu objętego refundacjami, w celu wykrycia wszelkich ewentualnych nadużyć w związku ze zniesieniem wymaganej ceny minimalnej. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1282/2006. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

Artykułem 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1282/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r. ustalającego specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 dotyczącego pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych (2) ustanowiono mini­ malną cenę na granicy Wspólnoty w odniesieniu do sera, pozwalającą na korzystanie z refundacji wywo­ zowej. Mając na celu zapewnienie pełnych korzyści dla gospo­ darki płynących z uzgodnień dotyczących refundacji, cenę tę ustalono na poziomie gwarantującym, że przed­ miotowy ser, w odniesieniu do którego występuje się o refundację wywozową, jest serem wysokiej jakości w przeciwieństwie do serów w stanie rozkładu, odpadów i skórek serowych. Obserwowane od jesieni 2008 r. niesprzyjające okoliczności na rynku spowodowały na tyle trwały i gwałtowny spadek cen serów na rynku wewnętrznym, że obowiązująca obecnie minimalna cena franco granica nie odzwierciedla już progu zapew­

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Skreśla się art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do wniosków o pozwolenia na wywóz złożonych od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 sierpnia 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 234 z 29.8.2006, s. 4.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 209 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L209 - 1 z 200913.8.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 739/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.