Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 21 POZ 71 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 grudnia 2008 r. określająca warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz korekty opłaconego kapitału (EBC/2008/25)

Data ogłoszenia:2009-01-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 21 POZ 71 - Strona 3

Strona 3 z 4

2. W przypadku gdy dany KBC nie ma dostępu do systemu TARGET2, przekaże on kwoty określone w art. 2 w drodze uznania rachunku wskazanego w odpowiednim czasie przez EBC lub KBC. 3. Odsetki naliczane zgodnie z art. 2 ust. 2 obliczone zostaną w oparciu o okresy dzienne, przy użyciu metody nali­ czania przyjmującej 360-dniowy rok oraz przy zastosowaniu stopy procentowej równej krańcowej stopie procentowej zasto­ sowanej przez Eurosystem w ostatniej przeprowadzonej podsta­ wowej operacji refinansującej. 4. EBC oraz KBC podlegające obowiązkowi przekazania odpowiednich kwot zgodnie z art. 2 niniejszej decyzji wydadzą, przy zastosowaniu odpowiednich procedur, wszelkie instrukcje niezbędne dla prawidłowego i terminowego przekazania środków. Artykuł 4 Przepis końcowy 1. Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. 2. Decyzja EBC/2006/23 zostaje niniejszym z mocą obowiązującą od dnia 1 styczna 2009 r. uchylona


3. Odniesienia do decyzji EBC/2006/23 należy rozumieć jako odniesienia do niniejszej decyzji. 4. Decyzja EBC/2003/20 zostaje z dniem 23 kwietnia 2004 r. niniejszym uchylona

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 12 grudnia 2008 r. Prezes EBC

Jean-Claude TRICHET

(1) Dz.U. L 9 z 15.1.2004, s. 32. (2) Dz.U. L 205 z 9.6.2004, s. 9.

24.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 21/73

ZAŁĄCZNIK I KAPITAŁ SUBSKRYBOWANY PRZEZ KBC

Udział w kapitale subskrybowany na dzień 31 grudnia 2008 r. (EUR) Udział w kapitale subskrybowany od dnia 1 stycznia 2009 r. (EUR)

Udział podlegający przekazaniu (EUR)

Uczestniczący KBC Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique Deutsche Bundesbank Central Bank and Financial Services Authority of Ireland Bank of Greece Banco de España Banque de France Banca d’ltalia Central Bank of Cyprus Banque centrale du Luxembourg Bank Centrali ta’ Malta/Central Bank of Malta De Nederlandsche Bank Österreichische Nationalbank Banco de Portugal Banka Slovenije Národná banka Slovenska Suomen Pankki Nieuczestniczący KBC Българска народна банка (Bank Narodowy Bułgarii) Česká národní banka Danmarks Nationalbank Eesti Pank Latvijas Banka Lietuvos bankas Magyar Nemzeti Bank Narodowy Bank Polski Banca Națională a României Sveriges Riksbank Bank of England Ogółem (1) 50 883 842,67 79 957 855,35 87 204 756,07 9 810 391,04 16 204 715,21 24 068 005,74 75 700 733,22 280 820 283,32 145 099 312,72 134 298 089,46 802 672 023,82 5 760 652 402,58 50 037 026,77 83 368 161,57 85 459 278,39 10 311 567,80 16 342 970,87 24 517 336,63 79 819 599,69 282 006 977,72 141 971 278,46 130 087 052,56 836 285 430,59 5 760 652 402,58 – 846 815,90 + 3 410 306,22 – 1 745 477,68 + 501 176,76 + 138 255,66 + 449 330,89 + 4 118 866,47 + 1 186 694,40 – 3 128 034,26 – 4 211 036,90 + 33 613 406,77 0 142 334 199,56 1 182 149 240,19 51 183 396,60 104 659 532,85 434 917 735,09 828 813 864,42 721 792 464,09 7 195 054,85 9 073 027,53 3 583 125,79 224 302 522,60 116 128 991,78 98 720 300,22 18 399 523,77 38 970 813,50 71 708 601,11 139 730 384,68 1 090 912 027,43 63 983 566,24 113 191 059,06 478 364 575,51 819 233 899,48 719 885 688,14 7 886 333,14 10 063 859,75 3 640 732,32 229 746 339,12 111 854 587,70 100 834 459,65 18 941 025,10 39 944 363,76 72 232 820,48 – 2 603 814,88 – 91 237 212,76 + 12 800 169,64 + 8 531 526,21 + 43 446 840,42 – 9 579 964,94 – 1 906 775,95 + 691 278,29 + 990 832,22 + 57 606,53 + 5 443 816,52 – 4 274 404,08 + 2 114 159,43 + 541 501,33 + 973 550,26 + 524 219,37

(1) W związku z zaokrągleniami wskazane kwoty mogą nie sumować się do kwoty podanej w rubryce „Ogółem”.

L 21/74

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.1.2009

ZAŁĄCZNIK II KAPITAŁ OPŁACONY PRZEZ KBC

Udział opłacony na dzień 31 grudnia 2008 r. (EUR) Uczestniczący KBC Udział opłacony od dnia 1 stycznia 2009 r. (EUR) Kwota przekazywanej płatności (EUR)

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique Deutsche Bundesbank Central Bank and Financial Services Authority of Ireland Bank of Greece Banco de España Banque de France Banca d’Italia Central Bank of Cyprus Banque centrale du Luxembourg Bank Centrali ta’ Malta/Central Bank of Malta De Nederlandsche Bank Österreichische Nationalbank Banco de Portugal Banka Slovenije Národná banka Slovenska Suomen Pankki

Nieuczestniczący KBC

142 334 199,56

139 730 384,68

– 2 603 814,88

1 182 149 240,19 51 183 396,60 104 659 532,85 434 917 735,09 828 813 864,42 721 792 464,09 7 195 054,85 9 073 027,53 3 583 125,79 224 302 522,60 116 128 991,78 98 720 300,22 18 399 523,77 2 727 956,95 71 708 601,11

1 090 912 027,43 63 983 566,24 113 191 059,06 478 364 575,51 819 233 899,48 719 885 688,14 7 886 333,14 10 063 859,75 3 640 732,32 229 746 339,12 111 854 587,70 100 834 459,65 18 941 025,10 39 944 363,76 72 232 820,48

– 91 237 212,76 + 12 800 169,64 + 8 531 526,21 + 43 446 840,42 – 9 579 964,94 – 1 906 775,95 + 691 278,29 + 990 832,22 + 57 606,53 + 5 443 816,52 – 4 274 404,08 + 2 114 159,43 + 541 501,33 + 37 216 406,81 + 524 219,37

Българска народна банка (Bank Narodowy Bułgarii) Česká národní banka Danmarks Nationalbank Eesti Pank Latvijas Banka Lietuvos bankas Magyar Nemzeti Bank Narodowy Bank Polski Banca Națională a României Sveriges Riksbank Bank of England Ogółem (1)

3 561 868,99 5 597 049,87 6 104 332,92 686 727,37 1 134 330,06 1 684 760,40 5 299 051,33 19 657 419,83 10 156 951,89 9 400 866,26 56 187 041,67 4 137 159 937,99

3 502 591,87 5 835 771,31 5 982 149,49 721 809,75 1 144 007,96 1 716 213,56 5 587 371,98 19 740 488,44 9 937 989,49 9 106 093,68 58 539 980,14 4 142 260 189,23

– 59 277,12 + 238 721,44 – 122 183,43 + 35 082,38 + 9 677,90 + 31 453,16 + 288 320,65 + 83 068,61 – 218 962,40 – 294 772,58 + 2 352 938,47 + 5 100 251,24

(1) W związku z zaokrągleniami wskazane kwoty mogą nie sumować się do kwoty podanej w rubryce „Ogółem”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 21 POZ 71 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L21 - 87 z 200924.1.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie wytycznych dotyczących najlepszych praktyk w zakresie kontroli urządzeń rejestrujących przeprowadzanych w ramach kontroli drogowych oraz przez uprawnione warsztaty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 108) (1)

 • Dz. U. L21 - 83 z 200924.1.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie opłacenia przez Národná banka Slovenska kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw i odpisów Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2008/33)

 • Dz. U. L21 - 81 z 200924.1.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 grudnia 2008 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez nieuczestniczące krajowe banki centralne (EBC/2008/28)

 • Dz. U. L21 - 77 z 200924.1.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 grudnia 2008 r. określająca środki niezbędne do uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej Europejskiego Banku Centralnego oraz do dostosowania poziomu wierzytelności krajowych banków centralnych równoważnych przekazanym rezerwom walutowym (EBC/2008/27)

 • Dz. U. L21 - 75 z 200924.1.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/15 dotyczącą emisji banknotów euro (EBC/2008/26)

 • Dz. U. L21 - 69 z 200924.1.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 grudnia 2008 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez uczestniczące krajowe banki centralne (EBC/2008/24)

 • Dz. U. L21 - 66 z 200924.1.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 grudnia 2008 r. dotycząca procentowego udziału krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2008/23)

 • Dz. U. L21 - 53 z 200924.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przyznania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do niezbędnych zastosowań we Wspólnocie w 2009 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8398)

 • Dz. U. L21 - 43 z 200924.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyznania kontyngentów przywozowych na substancje kontrolowane na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8100)

 • Dz. U. L21 - 41 z 200924.1.2009

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L21 - 39 z 200924.1.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/4/WE z dnia 23 stycznia 2009 r. środki przeciwdziałania służące do zapobiegania manipulacjom zapisami tachografu i do wykrywania ich, zmieniające dyrektywę 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylającą dyrektywę Rady 88/599/EWG (1)

 • Dz. U. L21 - 38 z 200924.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 71/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. ustalające ilość kukurydzy udostępnioną do skupu interwencyjnego w roku gospodarczym 2008/2009 (etap drugi)

 • Dz. U. L21 - 16 z 200924.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Zmian Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (1)

 • Dz. U. L21 - 10 z 200924.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 69/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zmian do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 oraz do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 27 (1)

 • Dz. U. L21 - 3 z 200924.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. dostosowujące do postępu technicznego po raz dziewiąty rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (1)

 • Dz. U. L21 - 1 z 200924.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 67/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L21 - 0 z 200924.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.