Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 210 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie środków pomocy C 7/07 (ex NN 82/06 i NN 83/06) wdrożonych przez Zjednoczone Królestwo na rzecz Royal Mail (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2486) (1)

Data ogłoszenia:2009-08-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 210 POZ 16

Strona 1 z 27
L 210/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.8.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie środków pomocy C 7/07 (ex NN 82/06 i NN 83/06) wdrożonych przez Zjednoczone Królestwo na rzecz Royal Mail (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2486)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/613/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (1) i uwzględniając otrzy­ mane odpowiedzi, a także mając na uwadze, co następuje: 1. PROCEDURA


(1)

Dnia 10 sierpnia 2006 r. DP przesłała pismo, w którym zwróciła się do Komisji o zajęcie stanowiska w sprawie skargi DP z 2002 r. w terminie dwóch miesięcy na podstawie art. 232 Traktatu. To samo pismo zawierało informacje dotyczące szeregu domniemanych, nowych środków pomocy państwa. Środki te są odrębne wobec środków, które są przedmiotem skargi z 2002 r., a zatem dotycząca ich skarga była rozpatrywana jako oddzielna skarga, której przypisano numer referencyjny CP 221/06, a następnie NN 83/06. Domniemane środki były nastę­ pujące: a) przekazanie 850 mln GBP na specjalnych rachunek przeznaczony na finansowanie emerytur RM; b) decyzja ministerstwa handlu i przemysłu o zwiększeniu kwoty pożyczki udzielonej RM z 844 mln GBP do 900 mln GBP; c) naruszenie przepisów decyzji Komisji w sprawie N 166/05 dotyczącej wsparcia na rzecz sieci obszarów wiejskich POL, ponieważ kwota 150 mln GBP została przekazana do POL bezpośrednio z budżetu państwa, a nie, jak zatwierdzono w decyzji, ze specjalnej, odrębnej rezerwy.

Dnia 3 grudnia 2002 r. Deutsche Post AG (zwana dalej „DP”) złożyła skargę przeciwko domniemanemu subsy­ diowaniu skrośnemu przyznanemu na działalność zwią­ zaną z doręczaniem paczek Royal Mail Group plc („Royal Mail” lub „RM”). W odpowiedzi na wnioski Komisji o udzielenie infor­ macji władze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej („Zjednoczone Królestwo”), w pismach z dnia 25 lutego 2003 r. oraz z dnia 13 lutego 2004 r., a także w poczcie elektronicznej z dnia 17 grudnia 2003 r., dostarczyły informacje mające znaczenie dla kwestii poruszonych w skardze. Informacje te obejmowały również inne środki pomocy zastosowane przez rząd na rzecz RM. Dnia 27 maja 2003 r. Komisja zatwierdziła szereg środków pomocy na rzecz spółki Post Office Limited („POL”), która jest spółką zależną RM (sprawa N 784/02) (2). W ramach tych środków POL przyznano rekompensatę finansowaną z rezerwy („rezerwa pocztowa”) ustanowionej z nadwyżki środków pienięż­ nych wygenerowanej przez RM. Dnia 22 lutego 2006 r. Komisja nie wniosła zastrzeżeń względem konty­ nuacji jednego z tych środków (wsparcie sieci na obsza­ rach wiejskich) przez kolejny okres (sprawa N 166/05) (3). Dnia 8 października 2003 r. DP złożyła skargę o unieważnienie (T-343/03) przeciwko decyzji Komisji w sprawie N 784/02, argumentując, że w decyzji tej Komisja w sposób domyślny odrzuciła jej skargę CP 206/02. Dnia 16 listopada 2005 r. Sąd Pierwszej Instancji oddalił skargę DP, stwierdzając, że decyzja w sprawie N 784/02 nie oznacza odrzucenia skargi oraz że Komisja kontynuuje postępowanie wyjaśniające (na co wskazuje korespondencja przedstawiona przed sądem).

(2)

(6)

(3)

W odpowiedzi na wnioski Komisji o udzielenie infor­ macji władze Zjednoczonego Królestwa dostarczyły informacje mające znaczenie dla kwestii poruszonych w dwóch wspomnianych skargach w pismach z dnia 6 października i 31 października 2006 r. Pismem z dnia 5 grudnia 2006 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 210 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L210 - 38 z 200914.8.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/615/WPZiB z dnia 13 sierpnia 2009 r. zmieniające wspólne stanowisko 2006/318/WPZiB w sprawie odnowienia środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar

 • Dz. U. L210 - 36 z 200914.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 23 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/458/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji nr 575/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów na lata 2008–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków Funduszu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5453)

 • Dz. U. L210 - 4 z 200914.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie środka C 5/2000 (ex NN 118/97) przyznanego przez Hiszpanię na rzecz przedsiębiorstwa SNIACE S.A., z siedzibą w Torrelavega, Cantabria, zmieniająca decyzję 1999/395/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1479) (1)

 • Dz. U. L210 - 3 z 200914.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 742/2009 z dnia 13 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1296/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych w zakresie przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przywozu kukurydzy do Portugalii

 • Dz. U. L210 - 1 z 200914.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 741/2009 z dnia 13 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.