Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 210 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 742/2009 z dnia 13 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1296/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych w zakresie przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przywozu kukurydzy do Portugalii

Data ogłoszenia:2009-08-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 210 POZ 3

14.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 210/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 742/2009 z dnia 13 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1296/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych w zakresie przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przywozu kukurydzy do Portugalii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1296/2008. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 144 ust. 1, w powiązaniu z jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1296/2008 ust. 1 i 2 otrzy­ mują brzmienie: „1. Z dniem 1 stycznia każdego roku gospodarczego uznaje się za otwarte dwa kontyngenty na przywóz z państw trzecich, do swobodnego obrotu na terytorium Hiszpanii, o maksymalnej wielkości wynoszącej odpowiednio 2 mln ton kukurydzy i 0,3 mln ton sorgo. Przywozu w ramach tych kontyngentów dokonuje się na warunkach określonych niniejszym rozporządzeniem. 2. Z dniem 1 stycznia każdego roku gospodarczego uznaje się za otwarty kontyngent na przywóz z państw trze­ cich, do swobodnego obrotu na terytorium Portugalii, o maksymalnej wielkości wynoszącej 0,5 mln ton kukurydzy. Przywozu w ramach tego kontyngentu dokonuje się na warunkach określonych niniejszym rozporządzeniem.”. Artykuł 2

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1296/2008 (2) usta­ nawia szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych w zakresie przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przywozu kukurydzy do Portugalii. Na mocy porozumień zawartych w ramach wielostron­ nych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej Wspól­ nota zobowiązała się, że, począwszy od roku gospodar­ czego 1995/1996, ustalone zostaną kontyngenty na przywóz 500 000 ton kukurydzy do Portugalii oraz 2 mln ton kukurydzy i 300 000 ton sorgo do Hiszpanii oraz, w razie konieczności, do otwarcia procedur prze­ targowych o obniżonej stawce celnej. Należy sprecyzować, że otwarcie tych kontynentów nie wymaga wszczęcia procedury przetargowej.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 sierpnia 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 340 z 19.12.2008, s. 57.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 210 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L210 - 38 z 200914.8.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/615/WPZiB z dnia 13 sierpnia 2009 r. zmieniające wspólne stanowisko 2006/318/WPZiB w sprawie odnowienia środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar

 • Dz. U. L210 - 36 z 200914.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 23 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/458/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji nr 575/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów na lata 2008–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków Funduszu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5453)

 • Dz. U. L210 - 16 z 200914.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie środków pomocy C 7/07 (ex NN 82/06 i NN 83/06) wdrożonych przez Zjednoczone Królestwo na rzecz Royal Mail (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2486) (1)

 • Dz. U. L210 - 4 z 200914.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie środka C 5/2000 (ex NN 118/97) przyznanego przez Hiszpanię na rzecz przedsiębiorstwa SNIACE S.A., z siedzibą w Torrelavega, Cantabria, zmieniająca decyzję 1999/395/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1479) (1)

 • Dz. U. L210 - 1 z 200914.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 741/2009 z dnia 13 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.