Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 210 POZ 36

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/458/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji nr 575/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów na lata 2008–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków Funduszu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5453)

Data ogłoszenia:2009-08-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 210 POZ 36

L 210/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.8.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/458/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji nr 575/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów na lata 2008–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków Funduszu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5453)


(Jedynie tekst w języku angielskim, bułgarskim, czeskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim oraz włoskim jest autentyczny)

(2009/614/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję nr 575/2007/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiającą Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów na lata 2008–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” (1), w szczególności jej art. 23 i art. 35 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu „Solidarność i zarządzanie przepły­ wami migracyjnymi”,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji Komisji 2008/458/WE (2) wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W celu zmiany programu rocznego zatwierdzonego przez Komisję zgodnie z art. 21 ust. 5 aktu podstawowego dane państwo członkowskie przedkłada Komisji zmieniony projekt programu rocznego najpóźniej trzy miesiące przed końcem okresu kwalifikowalności. Komisja sprawdza i w jak najszybszym terminie zatwierdza zmieniony program zgodnie z procedurą określoną w art. 21 ust. 5 aktu podsta­ wowego.”; 2) w załączniku V część A pkt 4.1 słowa „Lista procedur odzys­ kania środków, które na dzień 30 czerwca roku N + 2 (N = rok programu rocznego) są w toku” zastępuje się słowami „Lista procedur odzyskania środków, które na sześć miesięcy po upływie terminu kwalifikowalności wydatku są w toku”; 3) w załączniku XI pkt I.4.1 otrzymuje brzmienie: „1. Koszty związane z projektem muszą zostać poniesione, a odpowiednie płatności (poza amortyzacją) dokonane po 1 stycznia roku wskazanego w decyzji o finansowaniu, zatwierdzającej programy roczne państw członkowskich. Okres kwalifikowalności trwa do dnia 30 czerwca roku N (*) + 2, co oznacza, że koszty związane z projektem muszą zostać poniesione przed tym dniem.; ___________ (*) Gdzie »N« oznacza rok wskazany w decyzji o finansowaniu zatwierdzającej programy roczne państw członkowskich.”

(2) Dz.U. L 167 z 27.6.2008, s. 135.

W świetle doświadczeń zebranych po uruchomieniu Funduszu właściwe jest przedłużenie okresu kwalifiko­ walności programów rocznych w celu umożliwienia państwom członkowskim skutecznego wdrożenia Funduszu i dostosowania harmonogramu składania spra­ wozdań końcowych z wykonania programu rocznego. Właściwe jest także dostosowanie procedury składania zmienionych programów rocznych przez państwa człon­ kowskie. Zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie stanowiska Zjed­ noczonego Królestwa i Irlandii, dołączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspól­ notę Europejską, Zjednoczone Królestwo jest związane aktem podstawowym, a tym samym niniejszą decyzją. Zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie stanowiska Zjed­ noczonego Królestwa i Irlandii, dołączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspól­ notę Europejską, Irlandia jest związana aktem podsta­ wowym, a tym samym niniejszą decyzją. Zgodnie z art. 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, dołączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie jest związana niniejszą decyzją ani nie podlega jej stoso­ waniu.

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Dz.U. L 144 z 6.6.2007, s. 45.

14.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 210/37

4) w załączniku XI pkt V.3. otrzymuje brzmienie: „3. Działania i płatności związane z pomocą techniczną muszą zostać wykonane po dniu 1 stycznia roku okre­ ślonego w decyzji finansowej zatwierdzającej programy roczne państw członkowskich. Okres kwalifikowalności twa najpóźniej do końca terminu składania ostatecznych sprawozdań z wykonania programu rocznego.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja dotyczy wszystkich programów rocznych, w których przypadku saldo nie zostało wypłacone w dniu jej przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Republiki Czeskiej, Republiki Federalnej Niemiec,

Republiki Estońskiej, Irlandii, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Wiel­ kiego Księstwa Luksemburga, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, Rzeczypospo­ litej Polskiej, Republiki Portugalskiej, Rumunii, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 lipca 2009 r.

W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 210 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L210 - 38 z 200914.8.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/615/WPZiB z dnia 13 sierpnia 2009 r. zmieniające wspólne stanowisko 2006/318/WPZiB w sprawie odnowienia środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar

 • Dz. U. L210 - 16 z 200914.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie środków pomocy C 7/07 (ex NN 82/06 i NN 83/06) wdrożonych przez Zjednoczone Królestwo na rzecz Royal Mail (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2486) (1)

 • Dz. U. L210 - 4 z 200914.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie środka C 5/2000 (ex NN 118/97) przyznanego przez Hiszpanię na rzecz przedsiębiorstwa SNIACE S.A., z siedzibą w Torrelavega, Cantabria, zmieniająca decyzję 1999/395/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1479) (1)

 • Dz. U. L210 - 3 z 200914.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 742/2009 z dnia 13 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1296/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych w zakresie przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przywozu kukurydzy do Portugalii

 • Dz. U. L210 - 1 z 200914.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 741/2009 z dnia 13 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.