Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 210 POZ 38

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2009/615/WPZiB z dnia 13 sierpnia 2009 r. zmieniające wspólne stanowisko 2006/318/WPZiB w sprawie odnowienia środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar

Data ogłoszenia:2009-08-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 210 POZ 38

Strona 1 z 16
L 210/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.8.2009

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2009/615/WPZiB z dnia 13 sierpnia 2009 r. zmieniające wspólne stanowisko 2006/318/WPZiB w sprawie odnowienia środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Ponadto Rada uznaje, że niezbędna jest zmiana wykazu osób i podmiotów, których dotyczą środki ograniczające w celu rozszerzenia zakresu zamrożenia aktywów na przedsiębiorstwa będące własnością lub znajdujące się pod kontrolą funkcjonariuszy reżimu w Birmie/Związku Myanmar lub osób z nimi powiązanych, Artykuł 1

W dniu 27 kwietnia 2006 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2006/318/WPZiB w sprawie odnowienia środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar (1). Wspólnym stanowiskiem Rady 2009/351/WPZiB (2) z dnia 27 kwietnia 2009 r. przedłużono do dnia 30 kwietnia 2010 r. obowiązywanie środków ogranicza­ jących nałożonych wspólnym stanowiskiem 2006/318/WPZiB. W dniu 11 sierpnia 2009 r. Unia Europejska potępiła wyrok sądu w sprawie przeciwko Daw Aung San Suu Kyi i ogłosiła, że w odpowiedzi zastosuje dalsze ukierun­ kowane środki ograniczające. Z uwagi na skalę pogwałcenia praw podstawowych Daw Aung San Suu Kyi, Rada uznaje, że należy wpisać przed­ stawicieli wymiaru sprawiedliwości odpowiedzialnych za wydanie wyroku do wykazu osób i podmiotów, które objęte są zakazem podróżowania i których aktywa podle­ gają zamrożeniu, znajdującego się w załączniku II do wspólnego stanowiska 2006/318/WPZiB.

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

(2)

Załączniki II i III do wspólnego stanowiska 2006/318/WPZiB zostają zastąpione tekstem załączników I i II do niniejszego wspólnego stanowiska. Artykuł 2 Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsze wspólne stanowisko zostaje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. opublikowane

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli dnia 13 sierpnia 2009 r. W imieniu Rady

C. BILDT

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 116 z 29.4.2006, s. 77. (2) Dz.U. L 108 z 29.4.2009, s. 54.

14.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 210/39

ZAŁĄCZNIK I „ZAŁĄCZNIK II Wykaz, o którym mowa w art. 4, 5 i 8 Uwagi do tabeli: 1) Pseudonimy lub warianty pisowni oznaczono słowem »vel«. 2) »Ur« oznacza datę urodzenia. 3) »M-ce ur« oznacza miejsce urodzenia. 4) Jeśli nie podano inaczej, wszystkie paszporty i dowody tożsamości to dokumenty wydane w Birmie/Związku Myanmar. A. PAŃSTWOWA RADA POKOJU I ROZWOJU (SPDC)

Dane identyfikacyjne (funkcja/tytuł, data i miejsce urodzenia, nr paszportu/dowodu tożsamości, małżonek/małżonka lub syn/córka…)

#

Nazwisko (i ewent. pseudonimy)

Płeć (M/K)

A1a A1b A1c A1d A1e A1f A1g A1h A1i A1j A1k A1l A1m A1n A1o A2a A2b A2c

Głównodowodzący sił zbrojnych Than Shwe Kyaing Kyaing Thandar Shwe Major Zaw Phyo Win Khin Pyone Shwe Aye Aye Thit Shwe Tun Naing Shwe vel Tun Tun Naing Khin Thanda Kyaing San Shwe Dr. Khin Win Sein Thant Zaw Shwe a.k.a. Maung Maung Dewar Shwe Kyi Kyi Shwe vel Ma Aw Podpułkownik Nay Soe Maung Pho La Pyae vel Nay Shwe Thway Aung Zastępca głównodowodzącego sił zbrojnych Maung Aye Mya Mya San Nandar Aye

przewodniczący, ur. 2.2.1933 żona głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe córka głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe mąż Thandar Shwe wicedyrektor Departamentu Eksportu, Ministerstwo Handlu córka głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe córka głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe syn głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe, właściciel J and J Company żona Tun Naing Shwe syn głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe, właściciel J's Donuts żona Kyaing San Shwe syn głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe córka głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe córka głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe mąż Kyi Kyi Shwe syn Kyi Kyi Shwe oraz Nay Soe Maung wiceprzewodniczący, ur 25.12.1937 żona zastępcy głównodowodzącego sił zbrojnych Maung Aye córka zastępcy głównodowodzącego sił zbrojnych, żona majora Pye Aung (D17g); właścicielka Queen Star Computer Co

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 210 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L210 - 36 z 200914.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 23 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/458/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji nr 575/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów na lata 2008–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków Funduszu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5453)

 • Dz. U. L210 - 16 z 200914.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie środków pomocy C 7/07 (ex NN 82/06 i NN 83/06) wdrożonych przez Zjednoczone Królestwo na rzecz Royal Mail (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2486) (1)

 • Dz. U. L210 - 4 z 200914.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie środka C 5/2000 (ex NN 118/97) przyznanego przez Hiszpanię na rzecz przedsiębiorstwa SNIACE S.A., z siedzibą w Torrelavega, Cantabria, zmieniająca decyzję 1999/395/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1479) (1)

 • Dz. U. L210 - 3 z 200914.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 742/2009 z dnia 13 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1296/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych w zakresie przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przywozu kukurydzy do Portugalii

 • Dz. U. L210 - 1 z 200914.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 741/2009 z dnia 13 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.