Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 210 POZ 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie środka C 5/2000 (ex NN 118/97) przyznanego przez Hiszpanię na rzecz przedsiębiorstwa SNIACE S.A., z siedzibą w Torrelavega, Cantabria, zmieniająca decyzję 1999/395/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1479) (1)

Data ogłoszenia:2009-08-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 210 POZ 4

Strona 1 z 14
L 210/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.8.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie środka C 5/2000 (ex NN 118/97) przyznanego przez Hiszpanię na rzecz przedsiębiorstwa SNIACE S.A., z siedzibą w Torrelavega, Cantabria, zmieniająca decyzję 1999/395/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1479)

(Jedynie tekst w języku hiszpańskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2009/612/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanym artykułem (1) i uwzględniając otrzy­ mane odpowiedzi, a także mając na uwadze, co następuje: 1. PROCEDURA

(1) (4)

Decyzją 1999/395/WE (2) (zwaną dalej „decyzją z 1998 r.”), Komisja uznała za bezprawną i niezgodną ze wspólnym rynkiem pomoc udzieloną przez Fondo de Garantía Salarial (fundusz gwarantowanych wynagro­ dzeń, zwany dalej „FOGASA”) oraz przez Tesorería General de la Seguridad Social (powszechna kasa ubez­ pieczeń społecznych, zwana dalej „TGSS”) na rzecz SNIACE, jako że porozumienia dotyczące zwrotu zadłu­ żenia zawarte pomiędzy SNIACE a FOGASA oraz poro­ zumienie w sprawie restrukturyzacji zadłużenia zawarte pomiędzy SNIACE i TGSS nie odpowiadały uwarunko­ waniom rynkowym, ponieważ stopy procentowe zasto­ sowane w odniesieniu do porozumień były niższe od rynkowych. Wspomniana negatywna decyzja nakazywała Hiszpanii uzyskanie od beneficjenta zwrotu zakwestiono­ wanej pomocy.

W piśmie z dnia 17 kwietnia 1997 r. do Komisji wpły­ nęła skarga od austriackiego przedsiębiorstwa Lenzing AG, głównego producenta włókien wiskozowych we Wspólnocie, dotycząca serii środków przyznanych konkurencyjnej spółce hiszpańskiej Sociedad Nacional de Industrias y Aplicaciones de Celulosa Española S.A. (zwanej dalej „SNIACE”). Pismem z dnia 7 listopada 1997 r. Komisja poinformo­ wała rząd hiszpański o swojej decyzji o wszczęciu postę­ powania przewidzianego w art. 88 ust. 2 Traktatu.

(2)

W wyroku Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Euro­ pejskich z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie C-342/96, Królestwo Hiszpanii przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (zwanym dalej „Tubacex”) (3) Trybunał uznał, że porozu­ mienia dotyczące restrukturyzacji zadłużenia zawarte przez TGSS i FOGASA nie stanowiły pomocy państwa, jako że wspomniane podmioty publiczne działały w sposób, w jaki działałby wierzyciel prywatny próbujący odzyskać należne mu kwoty, pod warunkiem że zasto­ sowane oprocentowanie było co najmniej równe temu, jakie zastosowałby wierzyciel prywatny (4) oraz że poro­ zumienie o restrukturyzacji zadłużenia nie powodowało kumulowania się nowego zadłużenia.

(1) Dz.U. C 275 z 16.11.2007, s. 18.

(2) Dz.U. L 149 z 16.6.1999, s. 40. (3) Rec. 1999, s. I-2459. (4) Punkt 48 wyroku w sprawie „Tubacex”.

14.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 210/5

(5)

Na podstawie orzeczenia w sprawie „Tubacex” Komisja zdecydowała się poddać ponownej ocenie decyzję z 1998 r., ponieważ uznała, że wnioski z niej wynikające mogą mieć zastosowanie wobec SNIACE. Dlatego też w piśmie z dnia 16 lutego 2000 r. skierowanym do władz hiszpańskich Komisja zdecydowała się wszcząć formalne postępowanie wyjaśniające (1) ustanowione art. 88 ust. 2 akapit pierwszy Traktatu, aby częściowo odwołać decyzję z 1998 r. (zwane dalej „powtórnym wszczęciem postępowania”). W piśmie z dnia 21 marca 2000 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 210 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L210 - 38 z 200914.8.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/615/WPZiB z dnia 13 sierpnia 2009 r. zmieniające wspólne stanowisko 2006/318/WPZiB w sprawie odnowienia środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar

 • Dz. U. L210 - 36 z 200914.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 23 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/458/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji nr 575/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów na lata 2008–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków Funduszu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5453)

 • Dz. U. L210 - 16 z 200914.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie środków pomocy C 7/07 (ex NN 82/06 i NN 83/06) wdrożonych przez Zjednoczone Królestwo na rzecz Royal Mail (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2486) (1)

 • Dz. U. L210 - 3 z 200914.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 742/2009 z dnia 13 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1296/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych w zakresie przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przywozu kukurydzy do Portugalii

 • Dz. U. L210 - 1 z 200914.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 741/2009 z dnia 13 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.