Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 211 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 713/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (1)

Data ogłoszenia:2009-08-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 211 POZ 1

Strona 1 z 18
14.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 211/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR  713/2009 z dnia 13  lipca  2009  r. ustanawiające Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki

(Tekst mający znaczenie dla  EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Ekonomiczno-Społecznego (1), Europejskiego Komitetu


rynków wewnętrznych energii elektrycznej i gazu ziemne­ go. Grupa ta składa się z  przedstawicieli organów regula­ cyjnych ustanowionych zgodnie z dyrektywą 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego  i  Rady z  dnia 26  czerw­ ca  2003  r. dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrz­ nego energii elektrycznej (5) oraz dyrektywą 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego  i  Rady z  dnia 26  czerw­ ca  2003  r. dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrz­ nego gazu ziemnego (6).

(3)

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2), stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W komunikacie Komisji z  dnia 10  stycznia  2007  r. zaty­ tułowanym „Europejska polityka energetyczna” zwrócono szczególną uwagę na zasadnicze znaczenie dokończenia budowy rynku wewnętrznego energii elektrycznej  i  gazu ziemnego. Jako podstawowy środek pozwalający osiągnąć ten cel została wskazana poprawa ram prawnych na po­ ziomie wspólnotowym. Decyzją  2003/796/WE (4) Komisja ustanowiła niezależną grupę doradczą ds. energii elektrycznej i gazu pod nazwą „Europejska Grupa Organów Nadzoru ds. Energii Elek­ trycznej i Gazu” („ERGEG”), w celu ułatwienia konsultacji, koordynacji  i  współpracy między krajowymi organami regulacyjnymi w  państwach członkowskich oraz między tymi organami a  Komisją, mających na celu umocnienie

Działania podjęte przez ERGEG od czasu jej utworzenia wniosły pozytywny wkład w  rozwój rynków wewnętrz­ nych energii elektrycznej i gazu ziemnego. Jednakże w sek­ torze powszechnie uznaje się — oraz zostało to zaproponowane przez samą ERGEG — że dobrowolna współpraca między krajowymi organami regulacyjnymi powinna być teraz prowadzona w ramach struktury wspól­ notowej o  wyraźnych kompetencjach  i  uprawnionej do przyjmowania w  określonych przypadkach indywidual­ nych decyzji regulacyjnych. W dniach  8  i  9  marca  2007  r. Rada Europejska wezwała Komisję do zaproponowania środków mających na celu utworzenie niezależnej struktury współpracy między kra­ jowymi organami regulacyjnymi. Państwa członkowskie powinny ściśle współpracować, usuwając przeszkody w  transgranicznej wymianie energii elektrycznej i gazu ziemnego z myślą o dążeniu do osiąg­ nięcia celów wspólnotowej polityki energetycznej. Na pod­ stawie oceny wpływu dotyczącej zasobów niezbędnych do działania jednostki centralnej stwierdzono, że — w porów­ naniu z  innymi możliwościami — za wyborem niezależ­ nej jednostki centralnej przemawia szereg długofalowych korzyści. Należy ustanowić Agencję ds. Współpracy Orga­ nów Regulacji Energetyki („Agencja”), aby wypełnić lukę

(4)

(2)

(5)

(1)  Dz.U. C 211 z 19.8.2008, s. 23. (2)  Dz.U. C 172 z 5.7.2008, s. 55. (3)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 18 czerwca 2008 r. (dotych­ czas nieopublikowana w  Dzienniku  Urzędowym), wspólne stanowi­ sko Rady z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz.U. C 75 E z 31.3.2009, s. 1) oraz stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. (dotychczas nieopublikowane w  Dzienniku  Urzędowym). Decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2009 r. (4)  Dz.U. L 296 z 14.11.2003, s. 34.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 211 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L211 - 94 z 200914.8.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE (1)

 • Dz. U. L211 - 55 z 200914.8.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE (1)

 • Dz. U. L211 - 36 z 200914.8.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 (1)

 • Dz. U. L211 - 15 z 200914.8.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.