Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 211 POZ 15

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 (1)

Data ogłoszenia:2009-08-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 211 POZ 15

Strona 1 z 25
14.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 211/15

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  I  RADY  (WE) Nr  714/2009 z dnia 13  lipca  2009  r. w sprawie warunków dostępu do sieci w  odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylające rozporządzenie  (WE) nr  1228/2003

(Tekst mający znaczenie dla  EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Ekonomiczno-Społecznego (1), Europejskiego Komitetu


uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2), stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

W komunikacie Komisji z  dnia 10  stycznia  2007  r. zaty­ tułowanym „Polityka energetyczna dla Europy” zwrócono uwagę na znaczenie dokończenia budowy rynku we­ wnętrznego energii elektrycznej oraz stworzenia równych warunków działania dla wszystkich przedsiębiorstw ener­ getycznych we Wspólnocie. Komunikaty Komisji z  dnia 10 stycznia 2007 r. zatytułowane „Perspektywy rynku we­ wnętrznego gazu  i  energii elektrycznej” oraz „Dochodze­ nie w  ramach art.  17 rozporządzenia  (WE) nr  1/2003 w  odniesieniu do europejskich sektorów gazu  i  energii elektrycznej (raport końcowy)” wykazały, że obecne zasa­ dy i środki nie zapewniają niezbędnych ram ani utworze­ nia zdolności połączeń wzajemnych dla osiągnięcia celu, jakim jest właściwie funkcjonujący, skuteczny i otwarty ry­ nek wewnętrzny. Oprócz pełnego wdrożenia istniejących ram regulacyj­ nych, ramy regulacyjne rynku wewnętrznego energii elek­ trycznej określone w rozporządzeniu (WE) nr 1228/2003 powinny zostać dostosowane zgodnie z  tymi komunikatami. W szczególności niezbędna jest wzmocniona współpra­ ca i koordynacja między operatorami systemów przesyło­ wych w  celu opracowania kodeksów sieci dla udostępnienia skutecznego i przejrzystego transgraniczne­ go dostępu do sieci przesyłowych  i  zarządzania nim, jak również w  celu zapewnienia skoordynowanego  i  dosta­ tecznie wybiegającego w  przyszłość planowania  i  odpo­ wiedniego rozwoju technicznego systemu przesyłowego we Wspólnocie, łącznie z  utworzeniem zdolności połą­ czeń wzajemnych, z odpowiednim uwzględnieniem środo­ wiska. Kodeksy sieci powinny być zgodne z  wytycznymi ramowymi, które z natury są niewiążące („wytyczne ramo­ we”)  i  które opracowywane są przez Agencję ds. Współ­ pracy Organów Regulacji Energetyki ustanowioną na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i  Ra­ dy (WE) nr 713/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawia­ jącego Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (6) („Agencja”). Agencja powinna uczestniczyć w opartym o fakty przeglądzie projektów kodeksów sieci, w tym również w zakresie ich zgodności z wytycznymi ra­ mowymi oraz powinna mieć możliwość zalecania ich przyjęcia przez Komisję. Agencja powinna dokonywać oceny proponowanych zmian kodeksów sieci oraz powin­ na mieć możliwość zalecania ich przyjęcia przez Komisję. Operatorzy systemów przesyłowych powinni eksploato­ wać swoje sieci zgodnie z tymi kodeksami sieci. W celu zapewnienia optymalnego zarządzania siecią prze­ syłu energii elektrycznej  i  umożliwienia handlu  i  dostaw energii elektrycznej ponad granicami we Wspólnocie,

Rynek wewnętrzny energii elektrycznej, który jest stopnio­ wo realizowany od  1999 roku, ma na celu zapewnienie prawdziwej możliwości wyboru wszystkim konsumentom we Wspólnocie, bez względu na to, czy są to obywatele, czy przedsiębiorstwa, stworzenie nowych możliwości gospodarczych oraz zwiększenie poziomu handlu transgranicznego, aby osiągnąć w ten sposób zwiększenie wydajności, konkurencyjne ceny  i  wyższe standardy usług oraz przyczynić się do bezpieczeństwa dostaw i stabilności.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2009 NR 211 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L211 - 94 z 200914.8.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE (1)

 • Dz. U. L211 - 55 z 200914.8.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE (1)

 • Dz. U. L211 - 36 z 200914.8.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 (1)

 • Dz. U. L211 - 1 z 200914.8.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 713/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.