Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 211 POZ 36

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 (1)

Data ogłoszenia:2009-08-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 211 POZ 36

Strona 1 z 23
L 211/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.8.2009

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  I  RADY (WE) Nr  715/2009 z dnia 13  lipca  2009  r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego  i  uchylające rozporządzenie  (WE) nr  1775/2005

(Tekst mający znaczenie dla  EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Ekonomiczno-Społecznego (1), Europejskiego Komitetu


(5)

Drugi zbiór wspólnych zasad zatytułowany „Drugie wy­ tyczne dotyczące dobrych praktyk” został przyjęty na spo­ tkaniu forum madryckiego, które odbyło się w dniach 24–25 września 2003 r. i celem niniejszego roz­ porządzenia jest ustanowienie, na podstawie tych wytycz­ nych, podstawowych zasad  i  przepisów dotyczących dostępu do sieci, usług związanych z dostępem stron trze­ cich, zarządzania ograniczeniami, przejrzystości, bilanso­ wania i handlu prawami dostępu do zdolności. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego (6) przewiduje możliwość istnienia operatora połączonych systemów przesyłu i dys­ trybucji. Dlatego też zasady określone w niniejszym rozpo­ rządzeniu nie wymagają wprowadzania zmian w organizacji krajowych systemów przesyłu i dystrybucji, jeśli jest ona zgodna z  odpowiednimi przepisami tej dyrektywy. Zakres niniejszego rozporządzenia obejmuje gazociągi wysokociśnieniowe podłączające lokalnych dystrybutorów do sieci gazowych, które nie są przede wszystkim wyko­ rzystywane do celów dystrybucji lokalnej. Należy określić kryteria, według których ustalane są taryfy za dostęp do sieci w celu zapewnienia, aby kryteria te były w pełni zgodne z zasadą niedyskryminacji oraz potrzeba­ mi dobrze funkcjonującego rynku wewnętrznego oraz aby w  pełni uwzględniały one potrzebę zachowania integral­ ności systemu  i  odzwierciedlały rzeczywiście poniesione koszty w  zakresie, w  jakim koszty te odpowiadają kosz­ tom, jakie ponosi porównywalny pod względem skutecz­ ności  i  struktury operator sieci oraz aby były przejrzyste, zapewniając jednocześnie odpowiedni zwrot nakładów in­ westycyjnych oraz, w stosownych przypadkach, uwzględ­ niając analizę porównawczą taryf przeprowadzoną przez organy regulacyjne. Przy kalkulacji taryf za dostęp do sieci, ważne jest uwzględ­ nienie rzeczywiście poniesionych kosztów w  zakresie, w  jakim koszty te odpowiadają kosztom, jakie ponosi porównywalny pod względem skuteczności  i  struktury operator sieci oraz są przejrzyste, jak również potrzebę zapewnienia odpowiedniego zwrotu nakładów inwestycyj­ nych oraz zachęt do budowania nowej infrastruktury, w  tym również szczególnego traktowania regulacyjne­ go nowych inwestycji, jak przewidziano w dyrektywie 2009/73/WE. W związku z tym, a w szcze­ gólności jeżeli istnieje skuteczna konkurencja między ga­ zociągami, właściwe będzie rozważenie przeprowadzenia analizy porównawczej taryf przez organy regulacyjne. Korzystanie z  mechanizmów rynkowych, takich jak au­ kcje, w celu określenia taryf, musi być zgodne z przepisa­ mi zawartymi w dyrektywie 2009/73/WE.

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Regionów (2), stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rynek wewnętrzny gazu ziemnego, który jest stopniowo realizowany od 1999 roku, ma na celu zapewnienie praw­ dziwej możliwości wyboru wszystkim konsumentom we Wspólnocie, bez względu na to czy są to obywatele, czy przedsiębiorstwa, stworzenie nowych możliwości gospo­ darczych oraz zwiększenie poziomu handlu transgranicz­ nego, aby osiągnąć w ten sposób zwiększenie wydajności, konkurencyjne ceny  i  wyższe standardy usług oraz przy­ czynić się do bezpieczeństwa dostaw i stabilności.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 211 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L211 - 94 z 200914.8.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE (1)

 • Dz. U. L211 - 55 z 200914.8.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE (1)

 • Dz. U. L211 - 15 z 200914.8.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 (1)

 • Dz. U. L211 - 1 z 200914.8.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 713/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.