Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 211 POZ 55

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE (1)

Data ogłoszenia:2009-08-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 211 POZ 55

Strona 1 z 50
14.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 211/55

DYREKTYWY

 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  I  RADY  2009/72/WE z dnia 13  lipca  2009  r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej  i  uchylająca dyrektywę  2003/54/WE

(Tekst mający znaczenie dla  EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 47 ust. 2 oraz art. 55 i art. 95, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno­ Społecznego (1), uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2), stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

konsumentom swobodny wybór dostawców, a wszystkim dostawcom — swobodną realizację dostaw dla odbiorców.

(4)

Istnieją jednak obecnie we Wspólnocie przeszkody w  sprzedaży energii elektrycznej na równych warunkach oraz bez dyskryminacji lub niekorzystnych warunków. W szczególności nie we wszystkich państwach członkow­ skich istnieje już niedyskryminacyjny dostęp do sieci oraz równie skuteczny nadzór regulacyjny. Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej ma kluczowe znaczenie dla rozwoju społeczeństwa europejskiego, wdrażania zrównoważonej polityki w  zakresie zmian kli­ matu oraz wspierania konkurencyjności na rynku we­ wnętrznym. W  tym celu należy dalej rozwijać wzajemne połączenia transgraniczne, aby zagwarantować konsumen­ tom  i  przemysłowi we Wspólnocie dostawy energii ze wszystkich źródeł po najbardziej konkurencyjnych cenach. Dobrze funkcjonujący rynek wewnętrzny energii elek­ trycznej powinien dostarczać producentom właściwych zachęt do inwestowania w nowe moce wytwórcze, w tym również z  odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem krajów  i  regionów najbardziej oddalo­ nych na wspólnotowym rynku energii. Dobrze funkcjonu­ jący rynek powinien również dostarczać konsumentom odpowiednich środków wspierania bardziej wydajnego zu­ życia energii, czego niezbędnym warunkiem jest bezpie­ czeństwo dostaw energii. W komunikacie Komisji z dnia 10 stycznia 2007 r., zaty­ tułowanym „Polityka energetyczna dla Europy”, zwrócono uwagę na znaczenie dokończenia budowy rynku we­ wnętrznego energii elektrycznej oraz stworzenia równych warunków działania dla wszystkich przedsiębiorstw ener­ getycznych mających siedzibę we Wspólnocie. Komunika­ ty Komisji z  dnia 10  stycznia  2007  r. zatytułowane „Perspektywy rynku wewnętrznego energii elektrycz­ nej i gazu” oraz „Dochodzenie w ramach art. 17 rozporzą­ dzenia  (WE) nr  1/2003 w  odniesieniu do europejskich sektorów gazu i energii elektrycznej (raport końcowy)” wy­ kazały, że obecne zasady i środki nie zapewniają niezbęd­ nych ram dla osiągnięcia celu, jakim jest właściwie funkcjonujący rynek wewnętrzny.

(5)

Rynek wewnętrzny energii elektrycznej, który od 1999 r. jest stopniowo realizowany w  całej Wspólnocie, ma na celu zapewnienie prawdziwej możliwości wyboru wszyst­ kim konsumentom w  Unii Europejskiej, bez względu na to, czy są to obywatele, czy przedsiębiorstwa, stworzenie nowych możliwości gospodarczych oraz zwiększenie po­ ziomu handlu transgranicznego, aby osiągnąć w  ten spo­ sób zwiększenie wydajności, konkurencyjne ceny i wyższe standardy usług oraz przyczynić się do bezpieczeństwa dostaw i stabilności. Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z  dnia 26  czerwca  2003  r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (4) wniosła znaczący wkład w  tworzenie takiego rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Wolności, jakie Traktat gwarantuje obywatelom Unii — miedzy innymi, swobodny przepływ towarów, swoboda przedsiębiorczości oraz prawo do swobodnego świadcze­ nia usług — są możliwe do osiągnięcia jedynie w  warun­ kach w pełni otwartego rynku, który umożliwia wszystkim

(6)

(2)

(3)

(7)

(1)  Dz.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 211 POZ 55 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L211 - 94 z 200914.8.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE (1)

 • Dz. U. L211 - 36 z 200914.8.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 (1)

 • Dz. U. L211 - 15 z 200914.8.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 (1)

 • Dz. U. L211 - 1 z 200914.8.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 713/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.