Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 211 POZ 94

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE (1)

Data ogłoszenia:2009-08-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 211 POZ 94

Strona 1 z 55
L 211/94

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.8.2009

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  I  RADY 2009/73/WE z dnia 13  lipca  2009  r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE

(Tekst mający znaczenie dla  EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 47 ust. 2 oraz art. 55 i art. 95, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Regionów (2), stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3), a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (6)

W komunikacie Komisji z  dnia 10  stycznia  2007  r. zaty­ tułowanym „Polityka energetyczna dla Europy” zwrócono uwagę na zasadnicze znaczenie dokończenia budowy ryn­ ku wewnętrznego gazu ziemnego oraz stworzenia rów­ nych warunków działania dla wszystkich przedsiębiorstw gazowych mających siedzibę we Wspólnocie. Komunikaty Komisji z dnia 10 stycznia 2007 r. zatytułowane „Perspek­ tywy rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu” oraz „Dochodzenie w  ramach art.  17 rozporządzenia  (WE) nr  1/2003 w  odniesieniu do europejskich sektorów ga­ zu  i  energii elektrycznej (raport  końcowy)” wykazały, że obecne zasady  i  środki nie zapewniają niezbędnych ram dla osiągnięcia celu, jakim jest właściwie funkcjonujący ry­ nek wewnętrzny. Bez skutecznego oddzielenia sieci od działalności w zakre­ sie produkcji i dostaw („skuteczny rozdział”), istnieje ryzy­ ko dyskryminacji nie tylko w zakresie eksploatacji sieci, ale także w zakresie środków zachęcających przedsiębiorstwa zintegrowane pionowo do dokonywania stosownych in­ westycji w swoje sieci. Zasady dotyczące rozdziału prawnego  i  funkcjonalnego przewidziane w dyrektywie 2003/55/WE nie doprowadziły jednak do skutecznego wydzielenia operatorów systemów przesyłowych. Na posiedzeniu w dniach 8 i 9 marca 2007 r. Rada Europejska wezwała w  związku z  tym Komisję do opracowania wniosków legislacyjnych w zakresie „skutecz­ nego oddzielenia działalności w zakresie dostaw i produkcji od eksploatacji sieci”. Skuteczny rozdział może zostać zapewniony jedynie po­ przez wyeliminowanie środków zachęcających przedsię­ biorstwa zintegrowane pionowo do stosowania dyskryminacji wobec konkurentów w  odniesieniu do do­ stępu do sieci oraz w zakresie inwestycji. Rozdział własno­ ści — który należy rozumieć jako wyznaczenie właściciela sieci na operatora systemu i zachowanie jego niezależno­ ści od wszelkich interesów związanych z dostawami i pro­ dukcją, jest wyraźnie skutecznym i stabilnym sposobem na rozwiązanie nieodłącznego konfliktu interesów oraz za­ pewnienie bezpieczeństwa dostaw. Z tej przyczyny Parla­ ment Europejski w swojej rezolucji z dnia 10 lipca 2007 r. w  sprawie perspektyw rynku wewnętrznego energii elek­ trycznej i gazu (5) nawiązał do rozdziału własności na poziomie przesyłu jako najskuteczniejszego narzędzia promowania inwestycji w infrastrukturę w niedyskrymina­ cyjny sposób, sprawiedliwego dostępu do sieci dla nowych podmiotów oraz przejrzystego rynku. Zgodnie z  zasada­ mi rozdziału własności, państwa członkowskie powinny być zobowiązane do zapewnienia, aby ta sama osoba lub te same osoby nie były uprawnione do sprawowania kon­ troli nad przedsiębiorstwem produkującym lub dostarcza­ jącym gaz  i  jednocześnie do sprawowania kontroli lub wykonywania jakichkolwiek praw względem operatora

Rynek wewnętrzny gazu ziemnego, który od  1999  r. jest stopniowo realizowany w całej Wspólnocie, ma na celu za­ pewnienie prawdziwej możliwości wyboru wszystkim konsumentom w Unii Europejskiej, bez względu na to czy są to obywatele, czy przedsiębiorstwa, stworzenie nowych możliwości gospodarczych oraz zwiększenie poziomu handlu transgranicznego, aby osiągnąć w  ten sposób zwiększenie wydajności, konkurencyjne ceny  i  wyższe standardy usług oraz przyczynić się do bezpieczeństwa dostaw i stabilności.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 211 POZ 94 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L211 - 55 z 200914.8.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE (1)

 • Dz. U. L211 - 36 z 200914.8.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 (1)

 • Dz. U. L211 - 15 z 200914.8.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 (1)

 • Dz. U. L211 - 1 z 200914.8.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 713/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.