Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 212 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 747/2009 z 14 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

Data ogłoszenia:2009-08-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 212 POZ 10

Strona 1 z 16
L 212/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.8.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 747/2009 z 14 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 194/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie przedłużenia i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar, uchylające rozporządzenie (WE) nr 817/2006 (1), a w szczegól­ ności jego art. 18 ust. 1 lit. b), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzia­ nych w niniejszym rozporządzeniu, powinno ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Załącznik VI do rozporządzenia (WE) nr 194/2008 zastę­ puje się tekstem zawartym w załączniku I do niniejszego rozpo­ rządzenia. 2. Załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 194/2008 zastę­ puje się tekstem zawartym w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub­ likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Załącznik VI do rozporządzenia (WE) nr 194/2008 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby ekonomiczne podlegają zamro­ żeniu zgodnie z tym rozporządzeniem. Załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 194/2008 zawiera wykaz przedsiębiorstw będących własnością lub znajdujących się pod kontrolą rządu Birmy/Związku Myanmar, jego członków lub związanych z nimi osób, które zgodnie z tym rozporządzeniem podlegają ograni­ czeniom w zakresie inwestycji. W oparciu o wspólne stanowisko 2009/615/WPZiB z dnia 13 sierpnia 2009 r. (2) wprowadzono zmiany do załącznika II i III oraz do wspólnego stanowiska 2006/318/WPZiB z dnia 27 kwietnia 2006 r. Należy zatem wprowadzić dalsze zmiany w załącznikach VI i VII do rozporządzenia (WE) nr 194/2008.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 14 sierpnia 2009 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 66 z 10.3.2008, s. 1. (2) Dz.U. L 210 z 14.8.2009, s. 38.

15.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 212/11

ZAŁĄCZNIK I „ZAŁĄCZNIK VI Wykaz członków rządu Birmy/Związku Myanmar oraz związanych z nimi osób, podmiotów i organów, o których mowa w art. 11 Uwagi do tabeli: 1. Pseudonimy lub warianty pisowni oznaczono słowem »vel«. 2. Data ur. oznacza datę urodzenia. 3. Miejsce ur. oznacza miejsce urodzenia. 4. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie paszporty i dowody tożsamości są dokumentami wystawionymi w Birmie/Związku Myanmar. A. PAŃSTWOWA RADA POKOJU I ROZWOJU (SPDC)

Dane identyfikacyjne (funkcja/tytuł, data i miejsce urodzenia, nr paszportu/dowodu tożsamości, małżonek/małżonka lub syn/córka…)

#

Nazwisko (i ewent. pseudonimy)

Płeć (M/K)

A1a A1b A1c A1d A1e A1f A1g A1h A1i A1j A1k A1l A1m A1n A1o A2a A2b A2c

Głównodowodzący sił zbrojnych Than Shwe Kyaing Kyaing Thandar Shwe Major Zaw Phyo Win Khin Pyone Shwe Aye Aye Thit Shwe Tun Naing Shwe vel Tun Tun Naing Khin Thanda Kyaing San Shwe Dr. Khin Win Sein Thant Zaw Shwe a.k.a. Maung Maung Dewar Shwe Kyi Kyi Shwe vel Ma Aw Podpułkownik Nay Soe Maung Pho La Pyae vel Nay Shwe Thway Aung Zastępca głównodowodzącego sił zbrojnych Maung Aye Mya Mya San Nandar Aye

przewodniczący, ur. 2.2.1933 żona głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe córka głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe mąż Thandar Shwe wicedyrektor Departamentu Eksportu, Ministerstwo Handlu córka głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe córka głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe syn głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe, właściciel J and J Company żona Tun Naing Shwe syn głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe, właściciel J's Donuts żona Kyaing San Shwe syn głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe córka głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe córka głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe mąż Kyi Kyi Shwe syn Kyi Kyi Shwe oraz Nay Soe Maung wiceprzewodniczący, ur 25.12.1937 żona zastępcy głównodowodzącego sił zbrojnych Maung Aye córka zastępcy głównodowodzącego sił zbrojnych, żona majora Pye Aung (D17g); właścicielka Queen Star Computer Co

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 212 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L212 - 42 z 200915.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/106/WE z dnia 14 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 2001/112/WE odnoszącą się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi

 • Dz. U. L212 - 8 z 200915.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 746/2009 z dnia 14 sierpnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L212 - 5 z 200915.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 745/2009 z dnia 14 sierpnia 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 sierpnia 2009 r.

 • Dz. U. L212 - 3 z 200915.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 744/2009 z dnia 13 sierpnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w wodach WE obszarów IIa i IV oraz w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru VI przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L212 - 1 z 200915.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 743/2009 z dnia 14 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.