Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 212 POZ 42

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2009/106/WE z dnia 14 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 2001/112/WE odnoszącą się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Data ogłoszenia:2009-08-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 212 POZ 42

Strona 1 z 2
L 212/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.8.2009

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2009/106/WE z dnia 14 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 2001/112/WE odnoszącą się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2001/112/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącą się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jej art. 7,


Wspomniana norma Codex i kodeks praktyki AIJN okre­ ślają również minimalne wartości w skali Brixa dla wymienionych w wykazie soków owocowych z koncentratu. Wartości te ułatwiają testy dotyczące minimalnych wymogów jakości, należy zatem uwzględnić je w stopniu, w jakim odpowiadają warto­ ściom referencyjnym stosowanym we Wspólnocie. Należy zatem 2001/112/WE. odpowiednio zmienić dyrektywę

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(1)

W celu propagowania swobodnego przepływu na teryto­ rium Wspólnoty soków owocowych i niektórych podob­ nych produktów w dyrektywie 2001/112/WE ustano­ wiono szczegółowe przepisy dotyczące produkcji, składu i etykietowania tych produktów. Przepisy te należy dostosować w celu uwzględnienia postępu technicznego i zmian w odpowiednich międzynarodowych normach, w szczególności do normy Codex dotyczącej soków owocowych i nektarów (Codex Stan 247-2005), która została przyjęta przez Komisję Codex Alimentarius na dwudziestym ósmym posiedzeniu w dniach 4 – 9 lipca 2005 r. i kodeksu praktyki Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Soków Owocowych (AIJN).

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 W dyrektywie 2001/112/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 3 pkt 6 określenia: „wyprodukowano z koncentratu (-ów)” oraz „częściowo wyprodukowano z koncentratów” zastępuje się odpowiednio słowami: „z koncentratu(-ów)” oraz „częściowo z koncentratu(-ów)”; 2) w załączniku I część I (Definicje) pkt 1 lit. b) akapit drugi otrzymuje brzmienie: „Otrzymany w ten sposób produkt posiada właściwości organoleptyczne i analityczne odpowiadające co najmniej właściwościom, jakie posiada przeciętny typ soku otrzyma­ nego z owoców tego samego rodzaju w rozumieniu prze­ pisów lit. a). Minimalne wartości w skali Brixa dla soków owocowych z koncentratu zostały wymienione w załączniku V.”; 3) dodaje się załącznik V w brzmieniu w załączniku do niniejszej dyrektywy. Artykuł 2 Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy usta­ wowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 1 stycznia 2011 r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów. określonym

(2)

Wymieniona norma Codex określa w szczególności czynniki jakości oraz wymagania dotyczące etykieto­ wania dla soków owocowych i podobnych produktów. Kodeks praktyki AIJN określa również czynniki jakości dla soków owocowych z koncentratu i jest wykorzysty­ wany na poziomie międzynarodowym jako wzorzec odniesienia w samoregulacji branży soków owocowych. W miarę możliwości należy dostosować dyrektywę 2001/112/WE do wymienionych norm.

(3)

Wymieniona norma Codex stanowi, że produkt wytwa­ rzany przez odtworzenie z zagęszczonego soku owoco­ wego określany jest jako „sok owocowy z koncentratu”. W przypadku odpowiednich przepisów wspólnotowych dotyczących etykietowania należy stosować te same, międzynarodowo uznane, określenia. W celu zapew­ nienia spójności etykietowania we wszystkich państwach członkowskich w miarę potrzeb należy zmienić poszcze­ gólne wersje językowe zgodnie z terminologią Codex.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 212 POZ 42 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L212 - 10 z 200915.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 747/2009 z 14 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

 • Dz. U. L212 - 8 z 200915.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 746/2009 z dnia 14 sierpnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L212 - 5 z 200915.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 745/2009 z dnia 14 sierpnia 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 sierpnia 2009 r.

 • Dz. U. L212 - 3 z 200915.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 744/2009 z dnia 13 sierpnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w wodach WE obszarów IIa i IV oraz w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru VI przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L212 - 1 z 200915.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 743/2009 z dnia 14 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.