Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 213 POZ 28 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2009 r. dotycząca niewłączenia oleju parafinowego CAS 64742-54-7 do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6305) (1)

Data ogłoszenia:2009-08-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 213 POZ 28 - Strona 2

Strona 2 z 2

(5)

(1)

(6)

(2)

(3)

Wpływ oleju parafinowego CAS 64742-54-7 na zdrowie ludzi i środowisko naturalne został poddany ocenie zgodnie z przepisami ustanowionymi w rozporządzeniach (WE) nr 1112/2002 i (WE) nr 2229/2004 w odniesieniu do zakresu zastosowań propo­ nowanych przez powiadamiającego. Ponadto w rozporządzeniach tych wyznaczono państwa człon­ kowskie pełniące rolę sprawozdawców, które mają przed­ łożyć odpowiednie sprawozdania z oceny i zalecenia Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2229/2004. W przypadku oleju parafinowego CAS 64742-54-7 państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy była Grecja, a wszystkie istotne informacje przekazano w kwietniu 2008 r.


(7)

(8)

(9)

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1. (2) Dz.U. L 168 z 27.6.2002, s. 14. (3) Dz.U. L 379 z 24.12.2004, s. 13.

18.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/29

(10)

Niniejsza decyzja nie wyklucza możliwości złożenia wniosku dla oleju parafinowego CAS 64742-54-7 zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG i rozporządzeniem Komisji (WE) nr 33/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do zwykłej i przyspieszonej procedury oceny substancji czynnych objętych programem prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej dyrektywy, ale niewłączonych do załącznika I do tej dyrektywy (1), w celu ewentualnego włączenia go do załącznika I. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

a) zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające olej parafi­ nowy CAS 64742-54-7 zostały wycofane do dnia 17 lutego 2010 r.; b) zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające olej parafi­ nowy CAS 64742-54-7 nie były udzielane ani odnawiane, począwszy od daty publikacji niniejszej decyzji. Artykuł 3 Dodatkowy okres przyznany przez państwa członkowskie zgodnie z przepisami art. 4 ust. 6 dyrektywy 91/414/EWG jest możliwie jak najkrótszy i upływa najpóźniej dnia 17 lutego 2011 r. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(11)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Oleju parafinowego CAS 64742-54-7 nie włącza się jako substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Artykuł 2 Państwa członkowskie dopilnowują, aby:

Sporządzono w Brukseli dnia 17 sierpnia 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 15 z 18.1.2008, s. 5.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 213 POZ 28 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L213 - 26 z 200918.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2009 r. dotycząca niewłączenia oleju naftowego CAS 92062-35-6 do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6303) (1)

 • Dz. U. L213 - 10 z 200918.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/108/WE z dnia 17 sierpnia 2009 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę 97/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych części i właściwości dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (1)

 • Dz. U. L213 - 8 z 200918.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 752/2009 z dnia 17 sierpnia 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Batata doce de Aljezur (ChOG))

 • Dz. U. L213 - 5 z 200918.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 751/2009 z dnia 17 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 745/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 sierpnia 2009 r.

 • Dz. U. L213 - 3 z 200918.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 750/2009 z dnia 17 sierpnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L213 - 1 z 200918.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 749/2009 z dnia 17 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.