Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 213 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2009 r. dotycząca niewłączenia oleju parafinowego CAS 64742-54-7 do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6305) (1)

Data ogłoszenia:2009-08-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 213 POZ 28

Strona 1 z 2
L 213/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.8.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 17 sierpnia 2009 r. dotycząca niewłączenia oleju parafinowego CAS 64742-54-7 do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6305)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/617/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2 akapit czwarty, a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG stanowi, że państwo członkowskie może, w okresie 12 lat od dnia notyfikacji wymienionej dyrektywy, zezwolić na wprowa­ dzenie do obrotu środków ochrony roślin zawierających substancje czynne niewymienione w załączniku I do tej dyrektywy, a znajdujące się w obrocie dwa lata po noty­ fikacji, podczas gdy prowadzone są równocześnie stop­ niowe badania tych substancji w ramach programu prac. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1112/2002 (2) i (WE) nr 2229/2004 (3) określają szczegółowe zasady realizacji czwartego etapu programu prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, oraz wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie, w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Wykaz ten obejmuje olej parafinowy CAS 64742-54-7.

Komisja zbadała olej parafinowy CAS 64742-54-7 zgodnie z art. 24a rozporządzenia (WE) nr 2229/2004. Projekt sprawozdania z przeglądu dotyczącego tej substancji został zweryfikowany przez państwa człon­ kowskie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i sfinalizowany w dniu 12 marca 2009 r. w formie spra­ wozdania z przeglądu opracowanego przez Komisję. W trakcie badania oleju parafinowego CAS 64742-54-7 przez Komitet, przy uwzględnieniu uwag otrzymanych od państw członkowskich, stwierdzono, że istnieją wyraźne przesłanki wskazujące na prawdopodobieństwo szkodliwego wpływu tej substancji czynnej na zdrowie człowieka, a w szczególności na konsumentów i operatorów, ponieważ istniejące dowody nie są wystar­ czające, aby ustanowić poziom dopuszczalnego dzien­ nego pobrania (ADI), ostrej dawki referencyjnej (ARfD) oraz dopuszczalnego poziomu narażenia operatora (AOEL). Komisja poprosiła powiadamiającego o przedstawienie uwag w odniesieniu do wyników badania oleju parafino­ wego CAS 64742-54-7 oraz o poinformowanie jej, czy powiadamiający nadal chce utrzymać wniosek o wydanie zezwolenia dla substancji. Powiadamiający przedstawił uwagi, które zostały dokładnie zbadane. Jednak mimo argumentów przedstawionych przez powiadamiającego nie udało się rozwiać istniejących obaw, a oceny doko­ nane na podstawie przedłożonych informacji nie wyka­ zały, że można się spodziewać, by w ramach propono­ wanych warunków stosowania środki ochrony roślin zawierające olej parafinowy CAS 64742-54-7 zasadniczo spełniały wymogi ustanowione w art. 5 ust. 1 lit. a) oraz b) dyrektywy 91/414/EWG. Nie należy zatem włączać oleju parafinowego CAS 64742-54-7 do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Należy podjąć odpowiednie środki, aby istniejące zezwo­ lenia na środki ochrony roślin zawierające olej parafi­ nowy CAS 64742-54-7 zostały wycofane w ustalonym czasie i nie były odnawiane oraz aby nie były udzielane nowe zezwolenia na te produkty. Dodatkowy okres przyznany przez państwa członkow­ skie na likwidację, składowanie, wprowadzanie do obrotu lub zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin zawierających olej parafinowy CAS 64742-54-7 powi­ nien być ograniczony do dwunastu miesięcy w celu wykorzystania istniejących zapasów nie dłużej niż przez jeden kolejny sezon wegetacyjny, tak by użytkownicy mieli dostęp do środków ochrony roślin zawierających olej parafinowy CAS 64742-54-7 przez 18 miesięcy od daty przyjęcia niniejszej decyzji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 213 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L213 - 26 z 200918.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2009 r. dotycząca niewłączenia oleju naftowego CAS 92062-35-6 do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6303) (1)

 • Dz. U. L213 - 10 z 200918.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/108/WE z dnia 17 sierpnia 2009 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę 97/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych części i właściwości dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (1)

 • Dz. U. L213 - 8 z 200918.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 752/2009 z dnia 17 sierpnia 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Batata doce de Aljezur (ChOG))

 • Dz. U. L213 - 5 z 200918.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 751/2009 z dnia 17 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 745/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 sierpnia 2009 r.

 • Dz. U. L213 - 3 z 200918.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 750/2009 z dnia 17 sierpnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L213 - 1 z 200918.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 749/2009 z dnia 17 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.