Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 214 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 753/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 43/2009 w odniesieniu do uprawnień do połowów i związanych z nimi warunków dla pewnych stad ryb

Data ogłoszenia:2009-08-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 214 POZ 1

Strona 1 z 10
19.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 214/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 753/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 43/2009 w odniesieniu do uprawnień do połowów i związanych z nimi warunków dla pewnych stad ryb

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 20, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów (2), w szczególności jego art. 12, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 302/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. dotyczące wieloletniego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym (3), w szczególności jego art. 9 ust. 3, 4, 5, 7, 8, 9 i 10, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (3)

połowowy dla każdego państwa członkowskiego – wyra­ żony w kilowatodniach – do wykorzystania w wyznaczonych obszarach i w odniesieniu do określo­ nych grup narzędzi połowowych. Z uwagi na rozporzą­ dzenie Rady (WE) nr 754/2009 z dnia … wyłączające niektóre grupy statków ze stosowania systemu nakładu połowowego ustanowionego w rozdziale III rozporzą­ dzenia (WE) nr 1342/2008 (5) konieczne jest dostoso­ wanie maksymalnego dopuszczalnego nakładu połowo­ wego ustanowionego w dodatku 1 do załącznika IIa do rozporządzenia (WE) nr 43/2009 poprzez odjęcie w przypadku Hiszpanii 590 583 kilowatodni od grupy nakładu połowowego TR1 w obszarze (d) oraz w przypadku Szwecji odjęcie 148 118 kilowatodni od grupy nakładu połowowego TR2 w obszarze geogra­ ficznym (a) i 705 625 kilowatodni od grupy nakładu połowowego TR2 w obszarze geograficznym (b). Ze względu na stosowanie z mocą wsteczną rozporządzenia (WE) nr 754/2009 od dnia 1 lutego 2009 r., niniejsze zmiany powinny obowiązywać od tego samego dnia.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 43/2009 (4) ustala upraw­ nienia do połowów na 2009 r. i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe. Załącznik IIA do rozporządzenia (WE) nr 43/2009 usta­ nawia zasady zarządzania nakładami połowowymi w kontekście długoterminowego planu zarządzania zaso­ bami dorsza ustanowionego w rozporządzeniu (WE) nr 1342/2008, a w szczególności ustanawia, w dodatku 1 do tego załącznika, maksymalny dozwolony nakład

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 358 z 31.12.2002, 348 z 24.12.2008, 96 z 15.4.2009, s. 22 z 26.1.2009, s. s. 59. s. 20. 1. 1.

(2)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 302/2009 dotyczącego wieloletniego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym Rada ma ustalić i przydzielić państwom członkowskim maksymalną liczbę kliprów tuńczykowych i trolerów upoważnionych do aktywnych połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Atlantyku; statków prowadzących aktywne połowy tuńczyka błękit­ nopłetwego w Adriatyku do celów hodowlanych; oraz kliprów tuńczykowych, taklowców i statków do połowu wędami ręcznymi uprawiających tradycyjne rybołówstwo przybrzeżne i prowadzących aktywne połowy tuńczyka błękitnopłetwego w Morzu Śródziemnym. Ponadto Rada ma zadecydować o przydziale państwom członkowskim wspólnotowej kwoty tuńczyka błękitnopłetwego. Kwota wspólnotowa niewymiarowego tuńczyka błękitnopłet­ wego jest oparta na wspólnotowej kwocie przyznanej Wspólnocie Europejskiej na mocy zalecenia ICCAT 08/05 zmieniającego zalecenie, w którym ICCAT ustano­ wiło wieloletni plan odbudowy zasobów tuńczyka błękit­ nopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śród­ ziemnym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 214 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L214 - 40 z 200919.8.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUMM Georgia/1/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

 • Dz. U. L214 - 34 z 200919.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Republiką Gwinei na mocy art. 96 umowy z Kotonu

 • Dz. U. L214 - 23 z 200919.8.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/63/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie niektórych części i właściwości kołowych ciągników rolniczych i leśnych (wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L214 - 22 z 200919.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 757/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1189/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w 2009 r. kontyngentów taryfowych na produkty z młodej wołowiny pochodzącej z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Serbii, Kosowa i Czarnogóry

 • Dz. U. L214 - 20 z 200919.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 756/2009 z dnia 17 sierpnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów rekina głębinowego w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich obszarów V, VI, VII, VIII i IX przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L214 - 18 z 200919.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 755/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L214 - 16 z 200919.8.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 754/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. wyłączające niektóre grupy statków z systemu nakładu połowowego ustanowionego w rozdziale III rozporządzenia (WE) nr 1342/2008

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.