Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 214 POZ 16

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 754/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. wyłączające niektóre grupy statków z systemu nakładu połowowego ustanowionego w rozdziale III rozporządzenia (WE) nr 1342/2008

Data ogłoszenia:2009-08-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 214 POZ 16

Strona 1 z 2
L 214/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.8.2009

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 754/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. wyłączające niektóre grupy statków z systemu nakładu połowowego ustanowionego w rozdziale III rozporządzenia (WE) nr 1342/2008

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów (1), w szczególności jego art. 11,


Na podstawie tych informacji, według szacunku STECF, można stwierdzić, że połowy dorsza, w tym odrzuty dokonywane przez tę grupę statków, w okresie, w którym stosowały one wyłącznie to selektywne narzę­ dzie połowowe, nie przekroczyły 1,5 % całkowitej wiel­ kości połowu dla tej grupy statków w tym samym okresie. Uwzględniając ponadto szwedzki program kontroli stad dorsza na Morzu Północnym, w cieśninach Skagerrak i Kattegat oraz uznając, że włączenie tej grupy statków stanowiłoby obciążenie administracyjne nieproporcjonalne do ich ogólnego wpływu na stada dorsza, należy wyłączyć tę grupę statków ze stosowania systemu nakładu połowowego, ustanowionego w rozdziale III rozporządzenia (WE) nr 1342/2008, w okresie, w którym stosują one wyłącznie odnośne narzędzie połowowe.

uwzględniając wniosek Komisji,

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozdział III rozporządzenia (WE) nr 1342/2008 usta­ nawia system nakładu połowowego, w którym państwom członkowskim przydziela się uprawnienia do połowów w formie nakładu połowowego na zasadzie rocznych kwot. Zgodnie z art. 11 ust. 2 tego rozporzą­ dzenia Rada, działając na wniosek Komisji i na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie oraz oceny Komitetu Naukowego, Technicznego oraz Gospodarczego ds. Rybołówstwa (STECF), może wyłą­ czyć pewne grupy statków ze stosowania systemu nakładu połowowego, jeżeli dostępne są stosowne dane dotyczące wielkości połowu i odrzutów dorsza dla odnośnych statków, a odsetek wielkości połowu dorsza nie przekracza 1,5 % całkowitej wielkości połowu dla odnośnej grupy statków oraz włączenie tej grupy statków do systemu nakładu połowowego stanowiłoby obciążenie administracyjne nieproporcjonalne do ich ogólnego wpływu na stada dorsza.

Hiszpania dostarczyła informacji o połowach dorsza przez grupę 88 statków rybackich poławiających przy pomocy włoków dennych głównie morszczuka na zachodnim wybrzeżu Szkocji. Na podstawie tych infor­ macji, według szacunku STECF, można stwierdzić, że połowy dorsza, w tym odrzuty dokonywane przez tę grupę statków, nie przekroczyły 1,5 % całkowitej wiel­ kości połowu dla tej grupy statków w tym samym okresie. Uwzględniając ponadto środki stosowane w celu zapewnienia monitorowania i kontroli działal­ ności połowowej tej grupy statków oraz uznając, że włączenie tej grupy statków stanowiłoby obciążenie administracyjne nieproporcjonalne do ich ogólnego wpływu na stada dorsza, należy wyłączyć tę grupę statków ze stosowania systemu nakładu połowowego ustanowionego w rozdziale III rozporządzenia (WE) nr 1342/2008.

(4)

(2)

Szwecja dostarczyła informacji o połowach dorsza dla grupy 156 statków rybackich poławiających homarca w cieśninach Skagerrak i Kattegat przy pomocy kratow­ nicy sortującej zgodnie z definicją w dodatku 2 do załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 43/2009 (2).

Uznając, że państwa członkowskie zarządzają nakładem połowowym i nadzorują przestrzeganie ograniczeń nakładu połowowego w ramach sezonu połowowego trwającego od dnia 1 lutego 2009 r. do dnia 31 stycznia 2010 r. oraz uwzględniając fakt, że rozpo­ rządzenie (WE) nr 1342/2008 zostało przyjęte na krótko przed rozpoczęciem tego sezonu połowowego, wyłą­ czenia te powinny mieć zastosowanie do całego sezonu połowowego, a zatem obowiązywać od dnia 1 lutego 2009 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 214 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L214 - 40 z 200919.8.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUMM Georgia/1/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

 • Dz. U. L214 - 34 z 200919.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Republiką Gwinei na mocy art. 96 umowy z Kotonu

 • Dz. U. L214 - 23 z 200919.8.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/63/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie niektórych części i właściwości kołowych ciągników rolniczych i leśnych (wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L214 - 22 z 200919.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 757/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1189/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w 2009 r. kontyngentów taryfowych na produkty z młodej wołowiny pochodzącej z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Serbii, Kosowa i Czarnogóry

 • Dz. U. L214 - 20 z 200919.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 756/2009 z dnia 17 sierpnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów rekina głębinowego w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich obszarów V, VI, VII, VIII i IX przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L214 - 18 z 200919.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 755/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L214 - 1 z 200919.8.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 753/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 43/2009 w odniesieniu do uprawnień do połowów i związanych z nimi warunków dla pewnych stad ryb

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.