Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 214 POZ 22

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 757/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1189/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w 2009 r. kontyngentów taryfowych na produkty z młodej wołowiny pochodzącej z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Serbii, Kosowa i Czarnogóry

Data ogłoszenia:2009-08-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 214 POZ 22

L 214/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.8.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 757/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1189/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w 2009 r. kontyngentów taryfowych na produkty z młodej wołowiny pochodzącej z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Serbii, Kosowa i Czarnogóry

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 144 ust. 1 i art. 148 ust. 1 lit. a) w związku z art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Mając na uwadze zapobieżenie sytuacji, w której nazwa organu widniejąca na niedawno wydanych świadectwach byłaby rozbieżna z nazwą organu wymienioną w wykazie załączonym do rozporządzenia (WE) nr 1189/2008, zmiana wprowadzona do wspomnianego rozporządzenia powinna wejść w życie z dniem 15 czerwca 2009 r., to jest od dnia w którym Chorwacja podała do wiadomości Komisji nową nazwę organu wydającego świadectwa. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

(5)

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1189/2008 (2), każdemu z wniosków o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych, o których mowa w jego art. 1, musi towarzyszyć świa­ dectwo autentyczności wydane przez organy kraju lub obszaru celnego wywozu. Wykaz organów krajów i obszarów celnych wywozu upoważnionych do wyda­ wania takich świadectw autentyczności znajduje się w załączniku II do tego rozporządzenia. Chorwacja zmieniła nazwę organu wydającego świa­ dectwa autentyczności. Zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporzą­ dzenia (WE) nr 1189/2008 należy zatem wprowadzić zmiany w załączniku II do tego rozporządzenia. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1189/2008.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1189/2008, wpis dotyczący organu wydającego świadectwa autentyczności w Chorwacji otrzymuje następujące brzmienie: „— Republika Chorwacji: Croatian Agricultural Agency, Poljana Križevačka 185, 48260 Križevci, Chorwacja”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 15 czerwca 2009 r.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 sierpnia 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 322 z 2.12.2008, s. 11.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 214 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L214 - 40 z 200919.8.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUMM Georgia/1/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

 • Dz. U. L214 - 34 z 200919.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Republiką Gwinei na mocy art. 96 umowy z Kotonu

 • Dz. U. L214 - 23 z 200919.8.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/63/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie niektórych części i właściwości kołowych ciągników rolniczych i leśnych (wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L214 - 20 z 200919.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 756/2009 z dnia 17 sierpnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów rekina głębinowego w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich obszarów V, VI, VII, VIII i IX przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L214 - 18 z 200919.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 755/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L214 - 16 z 200919.8.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 754/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. wyłączające niektóre grupy statków z systemu nakładu połowowego ustanowionego w rozdziale III rozporządzenia (WE) nr 1342/2008

 • Dz. U. L214 - 1 z 200919.8.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 753/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 43/2009 w odniesieniu do uprawnień do połowów i związanych z nimi warunków dla pewnych stad ryb

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.