Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 214 POZ 23

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/63/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie niektórych części i właściwości kołowych ciągników rolniczych i leśnych (wersja ujednolicona) (1)

Data ogłoszenia:2009-08-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 214 POZ 23

Strona 1 z 7
19.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 214/23

DYREKTYWY

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/63/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie niektórych części i właściwości kołowych ciągników rolniczych i leśnych

(wersja ujednolicona) (Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji,


uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trak­ tatu (2),

(3)

maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi (5), i określa normy techniczne dotyczące projektowania i budowy ciągników rolniczych i leśnych między innymi w odniesieniu do maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej, położenia i zamocowania tylnych tablic rejestracyjnych, zbiorników paliwa, obcią­ żenia balastowego, dźwiękowych urządzeń ostrzegaw­ czych, dopuszczalnego poziomu hałasu i układu wyde­ chowego (tłumika). Te normy techniczne dotyczą zbli­ żenia ustawodawstw państw członkowskich w celu umożliwienia stosowania dla wszystkich typów ciąg­ ników procedury homologacji typu WE przewidzianej w dyrektywie 2003/37/WE. W związku z tym przepisy dyrektywy 2003/37/WE odnoszące się do ciągników rolniczych i leśnych, ich przyczep i wymiennych holo­ wanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi, stosują się do niniejszej dyrektywy.

a także mając na uwadze, co następuje:

Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać zobowiązań państw członkowskich odnoszących się do terminów transpozycji do prawa krajowego i stosowania dyrektyw określonych w załączniku VII część B,

(1)

Dyrektywa Rady 74/151/EWG z dnia 4 marca 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkow­ skich odnoszących się do niektórych części i charakterystyk kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (3) została kilkakrotnie znacząco zmieniona (4). W celu zapewnienia jasności i zrozumiałości tej dyrek­ tywy należy ją zatem ujednolicić.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

(2)

Dyrektywa Rady 74/151/EWG jest jedną ze szczegóło­ wych dyrektyw dotyczących systemu homologacji typu WE, przewidzianego w dyrektywie Rady 74/150/EWG z dnia 4 marca 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawo­ dawstw państw członkowskich odnoszących się do homologacji typu kołowych ciągników rolniczych lub leśnych, zastąpionej przez dyrektywę 2003/37/WE Parla­ mentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych

1. „Ciągnik rolniczy lub leśny” oznacza każdy pojazd silni­ kowy wyposażony w koła lub gąsienice, mający co najmniej dwie osie, którego główna funkcja polega na mocy pociągowej i który został specjalnie skonstruowany w celu holowania, pchania, przewożenia lub napędzania niektórych narzędzi, maszyn lub przyczep, przeznaczonych do stosowania w rolnictwie lub leśnictwie. Może on być wyposażony w celu przewożenia rzeczy i osób.

(1) Dz.U. C 161 z 13.7.2007, s. 36. (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2007 r. (Dz.U. C 146 E z 12.6.2008, s. 74) oraz decyzja Rady z dnia 22 czerwca 2009 r. (3) Dz.U. L 84 z 28.3.1974, s. 25. (4) Zob. załącznik VII część A.

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie jedynie do ciąg­ ników określonych w ust. 1, które są wyposażone w ogumienie pneumatyczne i posiadają maksymalną prędkość konstrukcyjną między 6 a 40 km/godz.

(5) Dz.U. L 171 z 9.7.2003, s. 1.

L 214/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.8.2009

Artykuł 2 1. Państwa członkowskie nie mogą odmówić udzielenia homologacji typu WE ani krajowej homologacji typu w odniesieniu do typu ciągnika z przyczyn odnoszących się do następujących części lub właściwości, jeśli spełniają one wymogi określone w załącznikach I–VI: — maksymalna dopuszczalna masa całkowita, — położenie i zamocowanie tylnych tablic rejestracyjnych, — zbiorniki paliwa, — obciążenie balastowe, — dźwiękowe urządzenia ostrzegawcze, — dopuszczalny poziom hałasu i układ wydechowy (tłumik).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 214 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L214 - 40 z 200919.8.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUMM Georgia/1/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

 • Dz. U. L214 - 34 z 200919.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Republiką Gwinei na mocy art. 96 umowy z Kotonu

 • Dz. U. L214 - 22 z 200919.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 757/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1189/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w 2009 r. kontyngentów taryfowych na produkty z młodej wołowiny pochodzącej z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Serbii, Kosowa i Czarnogóry

 • Dz. U. L214 - 20 z 200919.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 756/2009 z dnia 17 sierpnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów rekina głębinowego w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich obszarów V, VI, VII, VIII i IX przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L214 - 18 z 200919.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 755/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L214 - 16 z 200919.8.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 754/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. wyłączające niektóre grupy statków z systemu nakładu połowowego ustanowionego w rozdziale III rozporządzenia (WE) nr 1342/2008

 • Dz. U. L214 - 1 z 200919.8.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 753/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 43/2009 w odniesieniu do uprawnień do połowów i związanych z nimi warunków dla pewnych stad ryb

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.