Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 214 POZ 34 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Republiką Gwinei na mocy art. 96 umowy z Kotonu

Data ogłoszenia:2009-08-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 214 POZ 34 - Strona 2

Strona 2 z 4

Unia Europejska zapoznała się z propozycjami Gwinei, w tym w szczególności z opisanymi poniżej dokumentami. Plan działań na rzecz przemian Gwinea potwierdziła swoje zaangażowanie na rzecz realizacji planu działania zaproponowanego przez Coalition des Forces vives w dniu 17 marca 2009 r. i przyjętego w drodze obwieszczenia przewodniczącego CNDD nr 50 z dnia 28 marca 2009 r. Plan działania zakłada kolejno następujące etapy: — kontynuacja sporządzania spisu wyborców zgodnie z ordynacją wyborczą, — powołanie Krajowej Rady ds. Przemian (CNT), — rozpoczęcie prac zmierzających do zmiany ustawy zasadniczej, — wyrób i dystrybucja kart do głosowania, — przyjęcie poprawek do ustawy zasadniczej, — wybory legislacyjne, — wybory prezydenckie, — ponowne podjęcie prac przez Komisję Śledczą dotyczących tragicznych wydarzeń z czerwca 2006 r. oraz stycznia i lutego 2007 r. Krajowa Rada ds. Przemian — Gwinea potwierdziła iż CNT, której powstanie zostało przewidziane w planie działania i zatwierdzone obwiesz­ czeniem przewodniczącego CNDD nr 50, zostanie powołana w maju 2009 r. — Unia Europejska zapewni, aby przepisy dotyczące składu, mandatu i uprawnień CNT były wynikiem integracyjnego i zgodnego podejścia. — Gwinea potwierdziła, że Forum Krajowe przewidziane w protokole ustaleń jest niezależne od powołania CNT i nie będzie miało wpływu na mianowanie jej członków. Przegląd ustawy zasadniczej — Unia Europejska przyjęła do wiadomości, iż przed wyborami CNT zostanie zobowiązana do dokonania przeglądu ustawy zasadniczej, a także kilku ustaw podstawowych, w szczególności ordynacji wyborczej. — Unia Europejska będzie śledzić, czy prace te ograniczą się, z jednej strony, do kwestii niezbędnych do realizacji procesu przemian i organizacji wyborów, a z drugiej strony, czy nie spowodują opóźnienia harmonogramu przewi­ dzianego w planie działania.


19.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 214/37

Wybory — Gwinea potwierdziła harmonogram wyborów przedstawiony w planie działania i zakładający przeprowadzenie wyborów legislacyjnych w dniu 11 października 2009 r. oraz wyborów prezydenckich w dwóch turach w dniach 13 i 27 grudnia 2009 r. Unia Europejska śledzić będzie przestrzeganie tych terminów. — Gwinea potwierdziła zobowiązanie podjęte przez przewodniczącego CNDD, członków CNDD i premiera rządu tymczasowego do niekandydowania w wyborach. W oczach Unii Europejskiej jest to zobowiązanie zasadnicze, któremu należy nadać formę oficjalnej decyzji. — Jeśli chodzi o przygotowanie i przebieg wyborów, Gwinea uściśliła, że podejmie następujące środki w celu zapew­ nienia, aby wybory te były wolne i przejrzyste: — całkowita odpowiedzialność za organizację i przebieg wyborów powierzona została Krajowej Niezależnej Komisji Wyborczej na mocy obwieszczenia przewodniczącego CNDD nr 015 z dnia 4 stycznia 2009 r., — Gwinea ma zamiar wystąpić o międzynarodową misję obserwacji wyborów i zobowiązuje się również do zachę­ cenia gwinejskiego społeczeństwa obywatelskiego do udziału w obserwacji przebiegu wyborów, — podjęto środki w celu zapewnienia równego dostępu kandydatów do środków masowego przekazu, — przywrócona zostanie Izba Konstytucyjna w Sądzie Najwyższym, która rozpatrywać będzie spory wyborcze i opublikuje wyniki wyborów. — Jeśli chodzi o finansowanie wyborów, Międzynarodowej Grupie Kontaktowej ds. Gwinei Bissau przedłożone zostanie szczegółowe sprawozdanie finansowe z rozbiciem na poszczególne działania. Prawa człowieka, państwo prawa i ład administracyjno-regulacyjny Unia Europejska odnotowała obecne wysiłki rządu tymczasowego Gwinei w zakresie walki z przemytem narkotyków, bezkarnością i korupcją, a także jego zaangażowanie w przeprowadzanie audytów w celu uzdrowienia finansów publicz­ nych. Unia Europejska przywiązuje szczególną wagę do podjętych przez Gwineę zobowiązań dotyczących przestrzegania zasady państwa prawa, praw człowieka i dobrych rządów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 214 POZ 34 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L214 - 40 z 200919.8.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUMM Georgia/1/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

 • Dz. U. L214 - 23 z 200919.8.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/63/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie niektórych części i właściwości kołowych ciągników rolniczych i leśnych (wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L214 - 22 z 200919.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 757/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1189/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w 2009 r. kontyngentów taryfowych na produkty z młodej wołowiny pochodzącej z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Serbii, Kosowa i Czarnogóry

 • Dz. U. L214 - 20 z 200919.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 756/2009 z dnia 17 sierpnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów rekina głębinowego w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich obszarów V, VI, VII, VIII i IX przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L214 - 18 z 200919.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 755/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L214 - 16 z 200919.8.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 754/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. wyłączające niektóre grupy statków z systemu nakładu połowowego ustanowionego w rozdziale III rozporządzenia (WE) nr 1342/2008

 • Dz. U. L214 - 1 z 200919.8.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 753/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 43/2009 w odniesieniu do uprawnień do połowów i związanych z nimi warunków dla pewnych stad ryb

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.