Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 214 POZ 34 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Republiką Gwinei na mocy art. 96 umowy z Kotonu

Data ogłoszenia:2009-08-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 214 POZ 34 - Strona 4

Strona 4 z 4

W ramach procedury na mocy art. 96 umowy z Kotonu Unia Europejska będzie szczegółowo śledzić sytuację w Gwinei przez okres dwudziestu czterech miesięcy. W tym okresie utrzymany zostanie z rządem Gwinei pogłębiony dialog na mocy art. 8 umowy z Kotonu, mający na celu wsparcie procesu przemian, a także dokonywane będą regularne przeglądy, prowadzone wspólnie przez prezydencję Unii Europejskiej oraz Komisję. Pierwsza misja obserwacyjna odbędzie się w ciągu kolejnych sześciu miesięcy. Unia Europejska zastrzega sobie prawo do zmiany „właściwych środków” opisanych powyżej, zależnie od przebiegu realizacji podjętych zobowiązań, w szczególności w dziedzinie praw człowieka, państwa prawa i ładu administracyjnoregulacyjnego. Obie strony zobowiązują się do kontynuacji regularnego dialogu politycznego z nowym rządem wyłonionym na mocy wyborów, zgodnie z art. 8 umowy z Kotonu, dotyczącego reform w dziedzinie polityki, sądownictwa i gospodarki, a także reformy sektora bezpieczeństwa. Łączymy wyrazy szczerego szacunku. Sporządzono w Brukseli dnia


W imieniu Komisji …

W imieniu Rady …

19.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 214/39

ZAŁĄCZNIK: TABELA ZOBOWIĄZAŃ

Zobowiązania stron Gwinea Unia Europejska

0. Obecna sytuacja.

0. Dalsze finansowanie obecnie realizowanych umów oraz działań o charakterze nadzwyczajnej pomocy humani­ tarnej, działań na rzecz bezpośredniego wsparcia ludności, wsparcia przemian politycznych i wyjścia z kryzysu. Możliwość udzielenia nowego wsparcia na rzecz przygotowania wyborów legislacyjnych i prezydenckich, przede wszystkim poprzez urucho­ mienie puli środków B w ramach 10. EFR oraz – pod warunkiem otrzymania od władz Gwinei odpowiednio wczesnego zaproszenia – przeprowadzenia misji obser­ wacji wyborów. Możliwość przyznania finansowania na rzecz projektów regionalnych w Gwinei będzie rozpat­ rywana w odniesieniu do poszczególnych przypadków. Środki ochronne w odniesieniu do pozostałej współ­ pracy w ramach 9. EFR i poprzednich EFR. pozostają w mocy. 1. Zniesienie środków ochronnych w odniesieniu do bieżą­ cych programów i projektów w ramach 9. EFR i poprzednich EFR, oprócz programów i projektów w zakresie odbudowy budynków publicznych i wsparcia na rzecz decentralizacji. 2. Zniesienie wszystkich środków ochronnych w odniesieniu do 9. EFR i poprzednich EFR.

1. Ustanowienie Rady Krajowej ds. Przemian, której mandat, uprawnienia i skład zostały określone na zasa­ dzie kompromisu między stronami uczestniczącymi w procesie przemian w Gwinei.

2. Opublikowanie spisu wyborców i dekretu ustanawiają­ cego daty wyborów i oficjalnego rozpoczęcia kampanii wyborczej. 3. Zamknięcie listy kandydatów do wyborów prezyden­ ckich (potwierdzenie, że ani przewodniczący i członkowie CNDD, ani premier rządu tymczasowego nie biorą udziału w wyborach).

3. Uiszczenie zaległych odsetek w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) od pożyczek pochodzących ze środków EFR poprzez uruchomienie puli środków B 10. EFR pod warunkiem kontynuacji programu MFW oraz ponownego podjęcia procesu zmniejszenia długu w związku z przynależnością do grupy głęboko zadłużonych krajów ubogich. 4. Podpisanie krajowego dokumentu strategicznego oraz krajowego programu orientacyjnego w ramach 10. EFR po uprzedniej jego aktualizacji i renegocjacji.

4. Przeprowadzenie wolnych i przejrzystych wyborów legi­ slacyjnych i prezydenckich i mianowanie wybranych członków.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 214 POZ 34 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L214 - 40 z 200919.8.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUMM Georgia/1/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

 • Dz. U. L214 - 23 z 200919.8.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/63/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie niektórych części i właściwości kołowych ciągników rolniczych i leśnych (wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L214 - 22 z 200919.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 757/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1189/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w 2009 r. kontyngentów taryfowych na produkty z młodej wołowiny pochodzącej z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Serbii, Kosowa i Czarnogóry

 • Dz. U. L214 - 20 z 200919.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 756/2009 z dnia 17 sierpnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów rekina głębinowego w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich obszarów V, VI, VII, VIII i IX przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L214 - 18 z 200919.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 755/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L214 - 16 z 200919.8.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 754/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. wyłączające niektóre grupy statków z systemu nakładu połowowego ustanowionego w rozdziale III rozporządzenia (WE) nr 1342/2008

 • Dz. U. L214 - 1 z 200919.8.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 753/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 43/2009 w odniesieniu do uprawnień do połowów i związanych z nimi warunków dla pewnych stad ryb

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.